Аутсорсинг


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 1 - Аутсорсингът - нова система за организация на бизнеса
СМИСЛОВ ОБХВАТ НА ПОНЯТИЕТО OUTSOURSING : През 80-90 г. на миналия век. Няма точен момент на поява, но се предполага, че това е през 70-80 год на миналия век. Свързва се с автомобилния бизнес. Алфред Слоун - младши 1875-1966 г оглавява General Motors -Той се обръща към компанията EDS - Electronic Data Systems с основател Рос Перо ( все още е най-голямата фирма за IT outsorsing ). Наема се тази компания за съпровождане на информационните масиви на компанията, както и счетоводните документи на компанията. За една година се реализира спестяване на разходи в размер на 44 %. Започва да се търси универсален модел за outsorsing. Съществуващите модели е необходимо да се адаптират към дейността на всяка една организация.
Класически определения - Предаване на традиционни и органичено присъстващи на организацията функции към външни изпълнители.
Изнасяне на всички спомагателни, дори основни бизнес процеси извън организационните и физическите граници на компанията
Трансформиране към външен контрактор на някои функции или част от бизнес процесите на организацията към външен контрактор.
Инструмент, ползващ ефективно разпределение на вътрешни и външни ресурси и средства за постигане на целите и задачите на съвременната организация в условията на динамична неопределеност.
Гъвкав инструмент за намаляне на разходите, който се превръща в обичайна практика.
( Търговски и промишлен суб - контракт )
ТРАНСФЕРИРАНЕ КЪМ ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФУНКЦИЯ, СЪВКУПНОСТ ИЛИ ЧАСТ ОТ ФУНКЦИИ И ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ, КАКТО И НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ, С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ПОВИШАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОСТАВЯНИТЕ ПРОДУКТИ ( УСЛУГИ )
Най-малко може да се трансферира в : ЗАДАЧИ - > няколко задачи правят ОПЕРАЦИИ -> ДЕЙНОСТ -> ФУНКЦИИ -> ПРОЦЕС !
Основни управленски функции : планиране, координиране, организиране, контрол - те се извършват по отношение на процесите в организацията.
Фукционални сфери на управление ( основни управленски области ) : УЧР, Маркетинг, Финанси, Производство, Иновации - обхващат всички задачи, операции, дейности, функции и процеси !
Области, в които най-често се използва outsorsing-a : Счетоводство, Маркетинг, Логистика, Информационно-техническо обслужване, УЧР, Юридически и други консултантски услуги.
Аутсорси - е фирмата, която трансформира дадена дейност - възложител;
Аутсорсер - е фирма изпълнител, тясно специализиране;
При outsorsing-a работа на Аутсорсера е да се адаптира към нуждите на възложителя ! Потребността на възложителя трябва да бъде удовлетворена от изпълнителя. Изпълнителя използва тези ресурси и средства, които има срещу заплащане ! Заплащането следва да се определи на база стойността на услугата, която която Аутсорсера е изпълнил.
Съдържателен обхват - може да е извеждане или внедряване на продукти и услуги. Предаване на задачи или придобиване на услуги. Може да е работа на външна организация, Привличане на ресурси - когато не достигат в организацията;
Аутсорсинга в един момент засяга всички функции на организацията. В този случай се прави разделение на три сфери на дейност : Основно ядро на дейността, Съвместно ядро ( дейности, които са присъщи на всяка организация, но пазара има специализирани компании, който действат в тази сфера ) на дейността - област на outsorsing-а и Разширено ядро ( предполага специфична експертиза за развиване на дейност ) на дейността - област на outsorsing-а;
* facility management - поддръжка, ремонт, почистване и т.н.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, на които се основава outsorsing-а : Всяко предприятие, трябва да се концентрира в/у основните си функции; Съпътстващите и второстепенните задачи следва да се делегират на организация, която ще се справи най-добре с тях; Подобно разпределение на работата икономисва средства на поръчителя и носи доход на изпълнителя;
ПРИЧИНИ ЗА АУТСОРСВАНЕ : Намаляне на разходите, Концентриране върху основната дейност; Създаване на подходяща времева структура на разходите ( икономиите от един аутсорсинг могат да се реинвестират); Достъп до нови технологии и знания; По-бързо лансиране на продукти в привлекателни пазарни сегменти; Подобряване на качеството на предоставяните на потребителите ресурси;
Развитието на пазара на outsoursing услуги е вълново ! Следствие е от глобализацията, интернет и т.н. Има две вълни в развитието : При първата outsoursing-а се разглежда като взаимодействие м/у големите и малките предприятия; Втората въплна се свързва с отрасловата концепцията на В2В. Всички участници са тясно специализирани и не съществуват други отношения освен договорите. Веригите са устойчиви и в същото време критично важни за формиране на високо качество.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ - при използването на outsoursing-а се оформят 3 основни цели : ОРГАНИЗАЦИОННИ, КАДРОВИ и ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ ! Трябва да се определи коя е приоритетната ни цел.
ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ - цели биха могли да бъдат - усъвършенстване на операционната дейност и подобряване на административно-управленските процеси; Стремеж към получаване на нови знания и ресурси; Инпортиране на иновационния тип управление;
КАДРОВИ ЦЕЛИ - Наличие на ораничения за наемане на постоянен персонал; Необходимост от персонал със специални умения; Попълване на персонала по време на отпуски и болнични; Причличане на работна сила при сезонни процеси; Оптимизиране на административното натоварване; Необходимост от по-високо ниво на умения и опит; Неудовлетворе1ност от качеството дейности, извършвани от вътрешния HR екип;
*Outstaffing - за времето на действие на договора на outsoursing-а един служител се измества работното място от една фирма, към друга. Първия и основен работодател си остава работодател, измества се само работното време;
ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ - понижаване на текущите разходи; превръщане на фиксираните разходи в променливи; избягване на капиталови разходи и освобождаване на ресурси за вътрешноорганизационни задачи. Получаване на финансови ресурси чрез предаване на някои активни на аутсорсинга. Превръщане на инвестициите в активи;
ПОНЯТИЕН АПАРАТ :
● outsourcing - outside resource using
● outsourcee - client, customer, sourcing firm - организация клиент която пристъпва към възлагане за изпълнение на определени задачи, процеси, нарича се още поръчкител или възложител
● outsourcer - външна организация - изпълнител, доставчик, обикновено специализирана в определен вид дейнос, която приема за изпълнение възложените дейности и адаптирайки своя опит. Основен признак - открояване на ключов процес, потенциал за постоянно професионално предоставяне на същата услуга, специализирана дейност.
● outsourcing agreement - Договор за аутсорсинг - двустранно задължаващ, ненаименован договор. Прилагат се нормативните разпоредби за занока за обществените поръчки и общите правила на закона за задълженията и договорите.

● insourcing - Вътрешно снабдяване - оценка на възможностите за аутсорсинг и потвърждаване на правилността на политиката на прилагане на вътрешните ресурси за постигане на същите цели, както и при аутсорсинга. ( Под заплахата служителите да загубят работата си, те могат да създадат добра, нова система за работа. Така им се дава възможност, те да се състезават на равно с останалите фирми - идеята е че вместо да се плаща на outsourcing-a, тези пари могат да останат към звеното )

● offshoring - Офшорен договор - пренасяне на организационните процеси на територията на други страни с цел намаляване на разходите без значителна загуба на качеството. Нарича се и глобален аутсорснг.
● transformational outsourcing - Транспормационен аутсорсинг - партньорство с друга компания за достигане на значителни и устойчиви подобрения в производителността на труда;
● human resources outsourcing - HRO - предаване към външна специализирана организация на целия процес от управление на човешките ресурси;
● out staffing - Аутстафинг - представлява извеждане на посоянния персонал извън щата на организацията и оформяне на трудовите или гражданско-юридическите отношения с него чрез компания - доставчик;
● staff-leasing - Лизинг на персонал - изменение на числеността на персонала, при която доставчикът предава за определен срок сътрудниците, с които е в трудово или гражданско-правни отношения, в разпореждане на организацията-възложител. След изтичане на този срок сътрудниците могат да се върнат при възложителя, но не е задължително.
● outplacement - Аутплейсмънт - програма, предполагаща "меко" уволнение. Целта е да се подпомогне трудоустройството и психологическото състояние на работниците. Примерно да се напишат препоръки, преквалификация, курсове и т.н.
● temporary staff - Набиране на временен персонал - предоставянето на временен персонал е форма за изменение на числеността на персонала, аналогична на лизинга, отличаваща се от него със сравнително по-малките срокове и първоначалната ориентация към временна заетост.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ OUTSOURCING
Обособени са два подхода за ползване на outsourcing-а
● Дискретен аутсорсинг - компанията се привлича с цел еднократни действия. Компанията привлича външен доставчик за провеждане на еднократни работи и не предполага използване на услугите му след завършване на аутсорсинговия проект.
● Аутсорсинг - поръчителя се фокусира върху основната си дейност. Предолага се дългосрочно използване на услугите на изпълнителя;
Gartner Group - класификация на outsourcing-а в 4 направления.
● BPO - Business Process Outsourcing
● BSP - Business Service Provider
● ITO - IT Outsourcing
● ASP - Application Service ProvidingСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.