Аргументи в защита на рекламата


Категория на документа: Икономика


- Витрини
- Вътрешномагазинна информация
- Рекламни материали и реквизит
5. Изложби:
6. Рекламни филми и кинореклами
7. Рекламно насърчителни средства
8. Рекламни опаковки и амбалаж
9. Справочни издания
10. Други рекламни средства.
VI. Според начина на възприемане рекламата е: зрителна, звукова, звуково-зрителна, зрително-обонятелна, зрително-вкусова, зрително-осезателна.
VII. Според териториалния обхват рекламата се дели на няколко вида:
1. Регионална- провежда се в определено населено място.
2. Национална - осъществява се на национално равнище.
3. Международна - всяка реклама , разпространявана извън страната.
4. Глобална - използват се еднакви кампании с идентични образи.
VIII. Рекламодатели, адресати, агенции, рекламоносители
1. Рекламодател е всеки, който не заплаща рекламата, а само авансира сумата, която се плаща от потребителя, като част от цената на стоката.
2. Адресати са лицата, за които е предназначена рекламната акция. Те образу-ват рекламна аудитория:
- в широк смисъл - кръгът от получатели на дадена информация
- в тесен смисъл - общият брой лица, които могат да приемат и разберат рек-ламното послание
3. Рекламна агенция е или фирмена агенция, агенция за реклама или връзки с обществеността
4. Рекламоносители са средата, чрез която рекламодателят осъществява връз-ката с реалния или потенциалния купувач.

Предимства на рекламата. Чрез рекламата потребителите научават за новоот-крити търговски обекти, нови продукти, намаления, изгодни предложения и така те улесняват избора си. Рекламата е най-големия източник на информа-ция, тя е силен фактор ва налагането на прозрачност на пазара и в развитието на конкуренцията, тя съдейства за повишаването на качеството на продуктите и установяването на спаведливи цени.

Рисковете от рекламата са това, че тя не е нито обективна нито пълна. Както вече споменахме, нейната цел е да привлече потребителя и да стимулира про-дажбите. Прекалено голямото доверие в рекламите може да разочарова силно потребителите. Рекламата стимулира така наречените "импулсивни покупки". При тях решението не се взема на база нуждите на потребителя, а на база ефек-та на рекламата. Подобни покупки често водят до разочарование на потребите-ля, защото в последствие се оказва, че продукта е ненужен или неоправдано скъп.

Казано по друг начин - рекламата не е достатъчна, за да мотивира покупката. Особено опасни са реклами, които създават емоционално усещане или пред-ставят продукта като частот определен начин на живот. Най-често в капана на рекламата попадат младите и неопитни потребители.

Децата и рекламата. Децата спадат към групата на младите и неопитни пот-ребители. Те са изключително поддатливи на внушения и от това често се въз-ползват рекламистите. За това е много важно възпитанието от родителите към потребителска култура и отчасти критичност към всякакъв вид реклами и друг вид съобщения.

Можем да извлечем полза от рекламата като решението за покупка на про-дукт не трява да бъде взето спонтанно и единствено на база рекламните съоб-щения. Когато потребителят прояви интерес към дадена стока или услуга, най-вече когато е на по-висока стойност е желателно да събере повече информа-ция, като съпостави офертата с други подобни в други търговски обекти или да замести желания продукт със сходен по качества, който може да задоволи не-говите нужди по същия начин.

ЛИТЕРАТУРА
Дал, Гари и Милс, Рут - "Реклама for DUMMIES", Алекс Софт,
Иванов, Милен - "Подвеждащата реклама", Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007;
Смирнова, В., Богоев, Г., Лулчева, Д., Бенчева, Н., Копривленски, В. - "Маркетинг", Виденов и син ООД, София, 1999;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аргументи в защита на рекламата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.