Аргументи в защита на рекламата


Категория на документа: Икономика


КУРСОВА РАБОТА
Известно е, че чрез рекламата се манипулират потребностите и това се отразява зле върху съвършената конкуренция. Имате ли аргументи в защита на рекламата?

Реклама е всяко съобщение, което насърчава покупката на предлагани стоки и услуги. Това съобщение може да бъде лансирано по различни начини - чрез вес-тници и списания, рекламни листовки и брошури, интернет, рекламни сувенири, радио и телевизия, билбордове и много други. Това, което различава рекламното съобщение от новините и другите съобщения е неговата цел - да мотивира пот-ребителите да придобият определен продукт. Същото важи и за така наречената "имиджова реклама", която не рекламира определен продукт, а фирмата или тър-говската марка, защото дори в този случай голямото доверие в търговеца и марка-та води до предпочитане на рекламираните и предлагани продукти и услуги от него. Рекламата представлява система за привличане на публичното внимание и интерес, за популяризиране на определен продукт или услуга, така че да се увеличи желанието за потребление на аудиторията.

Аудитория са читателите на печатните рекламни издания, слушателите на радио, зрителите на телевизионни предавания, минувачите по улицата, които възприемат външната реклама и така нататък. Рекламата от комуникационна гледна точка е масова обществена информационна система, използвана главно за политически, стопански или културни цели. В модерната си форма рекламата изхожда изцяло от критериите на масовата комуникация, които могат да бъдат обобщени по след-ния начин:
1. Рекламното съобщение се предава не до отделно лице или последователно на поредица от хора, а едновременно на по-голяма или по-малка група лица.
2. Връзките между комуникатора и адресатите не са преки. Те се установяват чрез избрана медия, по която съобщението стига до адресатите.
3. От тук следва, че обратната връзка не възниква винаги и че не протича незабав-но.

Основната цел на рекламата е да допринесе за увеличаването на продажби-те и за разширяването на пазарите, чрез привличането на нови клиенти и за-воюването на нови пазарни сегменти. Но тази цел може да се постигне, само когато фирмата достатъчно добре се е потрудила да овладее: продукта, цената и мястото.

Рекламата има няколко функции:

1. Информационна функция - предоставя данни и знание относно реклами-раните продукти или услуги.
2. Мотивационна функция - подбужда към действие (покупка, избор).
3. Образователна и възпитателна функции - показва нови начини на използ-ване на познати или непознати досега продукти, утвърждава определени нрави, учи и подтиква към повишаване на стандарта на живот.
4. Манипулационна функция - използва (в повечето случаи) законни и морал-ни пътища за достигане до умовете на потребителите с цел убеждаването им във верността на лансираната информация.
Видове реклама:
I. Според това, кой и какво рекламира тя е:
1. Групова реклама - тя е съвместно съобщение на рекламодатели, които са от различни отрасли, предлагат различни стоки или услуги или са на еднаква степен на производствения процес. Тя се извършва при стоки и услуги, които не се конкурират или когато рекламодателите имат в оп-ределен момент об-щи интереси. Груповата реклама се прави и във връзка с празници. Основен недостатък при нея е, че няма възможност разходите да се разпределят пропорционално на изгодите, които всеки от рекламодателите ще извлече в резултат рекламната кампания.
2. Институционна реклама - това е реклама на институциите, държавни, кооперативни и частни организации, учреждения, обществени органи-зации и други. Много голямо е значението й за успешното развитие на външноикономическите връзки на фирмите и за постигането на меж-дународна известност и престиж.
3. Колективна стокова реклама - тя е вид обща реклама. Съвместен проект на рекламодатели в полза на една стока или услуга, предимно за масово потребление.
4. Групова стокова реклама - използва се където е необходимо да се внедри родова стокова марка.
5. Стокова реклама - това е реклама на точно определена стока.

II. Според това, как се рекламира тя е:
1. Осведомяваща - информира потребителите за реалните положителни ка-чества на рекламираната стока или услуга.
2. Агресивна - цели единствено да измести конкурентите от пазара.

III. Според рекламната теория преобладават три последователни фази - начална фаза, конкурентна фаза и напомняща фаза.
1. Началната фаза - реклама, която е информираща. Основното при тази рек-лама е, че разходите, които са за сметка на печалбата, се компенсират в следващите фази и се набляга на интензивност за обхващането на възможно по-широка аудитория.
2. Конкурентна фаза - реклама, която има за цел да запази позициите на паза-ра на дадена стока или услуга на марката и съответно да привлече нови ку-пувачи.
3. Напомняща фаза - реклама, която цели поддържането на информация за дадена стока или услуга в съзнанието на обществеността. За разлика от информиращата и конкурентната реклама напомнящата се ползва от рек-ламодатели на които продуктите са известни и утвърдени на пазара.

IV. Според сферата на обществения живот има няколко вида реклами:
1. Политическа - цели популяризиране на политически партии, движения, платформи и други.
2. Социална - цели популяризиране на обществено значими идеи, като съ-действа за приобщаване към опазване на околната среда, ограмотява от-носно безопасността, съдейства на здравната профилактика, на кръводаря-ването и други.
3. Стопанска - тя се дели на:
- потребителска - насочена към крайния потребител
- селскостопанска - специфична по аудитория и същност, насочена към земе-делския отрасъл
- работна - насочена към специалисти, която пък на свой ред се разделя на промишлена - насочена към индустриалните потребители, професионална - насочена към хора на свободна практика и търговска - насочена към тър-говци на едро и дребно, пласьори, брокери, търговски посредници и др.
V. Според типа на рекламните средства съществуват 10 големи групи:
1. За разпространение в печатни средства:
- Директна реклама:
- Пресреклама
2. Реклама чрез електронноразпръсквателни средства:
- Радиореклама
- Телевизионна реклама
3. Външна и транспортна реклама:
4. Реклама на мястото на продажбата:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аргументи в защита на рекламата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.