Анотация на учебната програма по дисциплината “Икономика на труда"


Категория на документа: Икономика


АНОТАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "ИКОНОМИКА НА ТРУДА"

Дисциплината икономиката на труда разглежда труда като икономическа категория. Тя изучава неговата същност и функции както и съвременните му характеристики, дефинирани от международните и националните правни норми. Специално внимание се отделя на въпросите, свързани с трудовия пазар, със защитата на труда, с ефективността на труда, с качеството на труда и на заетостта, с инвестирането в човешки капитал, с използването на човешките ресурси и с индустриалните отношения на различните равнища на управление.
Основните въпроси, предмет на икономиката на труда се изучават във взаимна връзка и зависимост, като се отчитат достиженията на науката и практиката в контекста на прехода към пазарна икономика и присъединяването на страната ни към Европейския съюз.
След изучаването на дисциплината "Икономика на труда" студентите ще получат знания за характерните черти на съвременния труд и основните тенденции в неговото развитие; характерните черти и развитието на съвременния трудов пазар; процесите, които протичат в областта на заетостта и безработицата в страните - членки на Европейския съюз и в България, както и стратегията и политиката в областта на заетостта и намаляването на безработицата; цената на работната сила и основните фактори, които я определят; същността и значението на равните възможности и на защитата срещу дискриминацията в труда и професиите; същността и функциите на минималната работна заплата; същността и предназначението на осигурителните системи; същността, формите и моделите на съвременните индустриални отношения, както и за развитието и проблемите на индустриалните отношения у нас.
След изучаването на дисциплината "Икономика на труда" студентите ще могат да правят сравнителен анализ на обществения труд в различните страни; да оценяват състоянието на трудовия пазар и да предлагат ефикасни и ефективни мерки за преодоляване на установените несъответствия; да участват компетентно в разработването и/или подобряването на стратегията и политиката за увеличаване на заетостта и намаляването на безработицата; да определят и оценяват факторите, оказващи влияние върху цената на труда; да разкриват дискриминацията в труда и професиите и да предлагат законосъобразни мерки за равното третиране на всички в труда и професиите; да анализират равнището и динамиката на минималната работна заплата и да предлагат целесъобразни предложения за защита на труда; да използват възможностите на осигурителните системи в страната за защита на труда; да анализират равнището и динамиката на производителността и интензивността на труда в организацията, отрасъла, региона и в страната, както и да предлагат мерки за тяхното оптимизиране; да разкриват възможностите за по-доброто използване на работната сила в организацията, в отрасъла, в региона, в страната; да оценяват ролята на организацията на труда и на трудовите стандарти за повишаване ефективността на производството; да правят сравнителен анализ на индустриалните отношения у нас и да участват ефективно в работата по тяхното усъвършенстване; да участват компетентно в колективните трудови преговори на различните равнища на управление от страната на правителството, или от страната на работодателите, или от страната на синдикатите.
Програма по дисциплината е структурирана в следните раздели:
УВОД
В него е представена същността и характеристиката на съвременната трудова икономика, като е обърнато по-конкретно внимание на подходите към нейното изучаване, основните категории, свързани с труда, неговите функции и характерни черти.
РАЗДЕЛ 1. Население и човешки ресурси
Същност и характеристика на населението и човешките ресурси
В тази глава е обърнато внимание на населението като обект на изследване, актуалните проблеми на населението, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, емиграция и имиграция, демографския бум в развиващите се страни и застаряването на населението в развитите страни. Особено важни са проблемите, свързани със здравословното състояние и смъртността на населението. Образованието на населението има съществено значение за социално-икономическото развитие.
Разгледани са същността и особеностите на човешките ресурси и е поставен акцент върху техните основни характеристики. За системата на труда са от значение три основни характеристики на човешките ресурси - тяхното количество, качество и тяхната мотивация. Броят на хората, които могат реално да упражняват трудова дейност, зависи от демографските процеси и структури, здравословното състояние на населението, мотивацията за участие в трудова дейност, както и други специфични фактори - източници на достатъчни по размер доходи, традиции, религиозни вярвания и т.н.
Внимание се обръща на факторите, обуславящи работното време и качеството на човешките ресурси. Мотивацията на хората за постигане на определена ефективност на труда има съществено значение за всяка трудова дейност. При равни други условия, мотивацията на хората е от решаващо значение за постигане на едни или други резултати от трудовите процеси, а и от обществото като цяло.
Връзките между населението и човешките ресурси биха могли да бъдат представени чрез следната графика:

Възпроизводство на населението и човешките ресурси

В човешките съвкупности, които характеризират населението и човешките ресурси, непрекъснато протичат интензивни изменения - хората стареят и умират, напускат или се заселват в съответна страна (регион, населено място), разболяват се, раждат се деца и т.н.
В съответствие с тези процеси настъпват изменения в числеността и структурите на индивидите, населяващи дадена страна или регион, в тяхното възпроизводство.
Възпроизводството на населението и човешките ресурси се разглежда в два основни аспекта - количествен и качествен.
В количествен аспект възпроизводството на населението и човешките ресурси се разглежда като процес на непрекъснато изменение на сьвкупността от индивиди, населяващи дадена страна, регион или населено място в конкретен момент или период от време.
Най-важните процеси, под чието въздействие се осъществява непрекъснатото изменение на съвкупността от живи индивиди, са процесите на естествено и механично движение на населението.
Естественото и механичното движение на населението зависят от формиралите се демографски структури - по възраст, пол, местоживеене и т.н. Така при равни други условия (средна продължителност на живота) интензитетът на съответните демографски процеси (в примера - смъртността) зависи от формиралите се демографски структури. В този смисъл процесът на възпроизводство на населението и на човешките ресурси в количествен аспект трябва да се разглежда като специфично взаимодействие между демографски процеси и демографски структури.
Основни показатели, характеризиращи естественото движение на населението.
Основният демографски процес - раждаемостта, обикновено се характеризира с няколко най-важни показателя общ брой на живородените деца за период най-често от една година; общ коефициент на раждаемост - показва броя на живородените деца, падащи се на 1000 жители от населението, като обикновено за изчислява за период от една година; Коефициент на плодовитост на родилните контингенти - брой на живородените деца, падащи се на хиляда жени във фертилна възраст (обикновено от 16 до 49 години) за периода; Тотален коефициент на фертилност (интегрална фертилност) - показва средния брой живородени деца на една жена за целия фертилен период.
Другият основен демографски процес - смъртността, обикновено се характеризира с няколко по-важни показателя: брой на починалите лица за определен период, най-често една година; общ коефициент на смъртност - брой на починалите лица, падащи се на 1000 жители от населението за определен период; средна продължителност на живота (вероятна продължителност на бъдещия живот) - брой години, които може да доживее средно един човек, роден през съответната година; детска смъртност - брой на починалите деца до навършване на една година, падащи се на 1000 живородени деца през периода; средна възраст на населението, измерена в години към даден момент или за даден период.
Равнищата на основните демографски процеси - раждаемост и смъртност, предопределят естествения прираст на населението. Последният се формира като разлика между общия коефициент на раждаемост и общия коефициент на смъртност за съответния период (най-често една година).
Миграциите (емиграция и имиграция) оформят механичното движение на населението и неговия механичен прираст.
Когато се разглежда въпросът за възпроизводството на населението, определен интерес представлява и теорията за т.нар. "демографски преход". Демографският преход характеризира специфични тенденции на процесите на естествено движене на населението и неговия естествен прираст. Демографския преход има три фази:
*** първа фаза - висока раждаемост, висока смъртност и нисък естествен прираст;
*** втора фаза - все още висока макар и намаляваща раждаемост, рязко намаляваща смъртност и висок естествен прираст;
*** трета фаза - рязко спадаща раждаемост, ниска смъртност и нисък естествен прираст.
Разгледани са половата, възрастиовата, брачната, класовата, професионалната, етническата и религиозната структура на населението, като е обърнато внимание на факторите, които ги определят.
Основните тенденции в развитието на демографските процеси и структури в България са депопулация на страната, застаряване на населението, влошаване на неговата възрастова структура.
В качествен аспект възпроизводството на населението и на човешките ресурси се третира като процес на непрекъснато формиране и изменение на качествата на индивидите, населяващи съответната страна, регион или населено място в конкретен момент или период. Основните моменти на този процес могат да се разглеждат в две направления: образователно-квалификационно равнище на населението и човешките ресурси и здравословно състояние на населението и човешките ресурси.
Човешки капитал. Инвестиции в човешки капитал.

РАДЕЛ 2. Трудов пазар
Характеристики и особености на пазара на труда
В темата е представена стоката на трудовия пазар - трудовата услуга. Качеството и цената на трудовата услуга зависят пряко от качеството на човешкия капитал, чийто собственик го придава за ползване при определени условия.
За разлика от другите фактори на производството, формирането на човешкия капитал изисква изключително продължителен период от време, който достига почти половината от времето на неговата експлоатация.
На пазара на труда се наблюдава известна неравнопоставеност между продавачите и купувачите по време на сделката. Това се свързва с факта, че търсещите работа по принцип са повече от предлаганите работни места.
Трудовата борса е основната форма или институция, чрез която се реализират функциите на трудовия пазар. По същество трудовата борса има подчертано посреднически функции по отношение на търсещите и предлагащите съответна работа.
През последните десетилетия трудовите борси се организират основно с подкрепата на държавата. Чрез тях се осъществява определена държавна политика по заетостта и обслужването на безработицата. Наред с държавното организираните, съществуват и множество частни трудово- борсови посредници.
Съвършен трудов пазар
Формирането на основните параметри на заетостта, безработицата и цената на труда е резултат от едновременното влияние на пазарните принципи и механизми и институционалните решения и въздействия, които се осъществяват от страна на правителството, синдикатите и работодателските съюзи.
За нуждите на достатъчно аргументиран анализ на силните и слаби страни на трудовия пазар във връзка с формирането на основни параметри на трудовата икономика условно се елиминират институциите и се оценява чистото пазарно въздействие.
Съвършено-конкурентния пазар на труда е теоретичен модел, който съществува при наличието на строго определени условия.
Общото търсене на конкретен вид труд е сума от индивидуалното търсене на всички работодатели на съответния пазар на труда.
Пазарната функция на търсенето на конкретен вид труд характеризира по същество една обратнопропорционална връзка между броя на заетите и размера на заплащането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анотация на учебната програма по дисциплината “Икономика на труда" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.