Анализ на застрахователния пазар на застраховка живот


Категория на документа: ИкономикаСъдържание

Животозастраховане

Същност на застраховока "Живот"

Застраховка "Живот" се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на физическо лице. Застраховката може да бъде с покритие за случай на смърт или за случай на доживяване на определена възраст, или да бъде със смесено покритие. Недействителен е договор за застраховка "Живот" с покритие за случай на смърт на малолетно лице или на лице, поставено под пълно запрещение, както и с покритие на рисковете от аборт или раждане на мъртво дете.

Основни положения

Основната особеност на животозастраховането е свързана с начина на "реализирането на риска" и неговия дългосрочен характер. При застраховките "Живот" в зависимост от размера на застрахователната сума се определя и размерът на еднократното застрахователно плащане при доживяване на застрахованото лице до срока на застраховката или в случай на смърт за лицето - на упоменатите в застрахователния договор бенифициенти. При животозастраховането определянето на застрахователната сума става по преценка и зависи от застрахования. Тук размерът на застрахователната сума в общия случай не е лимитиран като се допуска и така нареченото двойно застраховане. При него едно лице може да сключи повече от една застраховка "Живот" при повече от един застраховател, като всеки един от тях носи отговорност в рамките на застрахователната сума по сключения от него застрахователен договор.

При животозастраховането застрахователят разполага със спестовната част от премията, внасяна от застрахования в течение на един продължителен период от време. При сключване на застраховката на застрахования се гарантира печалба от лихва, получена от инвестирането на средствата, заделени в премийния резерв. Тази норма на доход е предвидена при пресмятане на застрахователната премия. Тя варира според вида на застраховката и нейния срок.

Основни видове животозастраховане

Особеностите на животозастраховането са предпоставка за наличието на твърде много видове, подвидове и застрахователни комбианции. Това разнообразие е свързано преди всичко с определен застрахователен интерес от страна на застрахования, който интерес намира израз в сключването на застраховката.

Голямо е разнообразието при застраховките "Живот", както по отношение на покритите рискове, така и според начина и условията на плащане на застрахователната премия. Многообразие се наблюдава и по отношение на това, кой сключва застраховката и в полза на кого е сключен застрахователния договор.

Смесено животозастраховане

Това е най-разпостранената застраховка на застрахователния пазар. Смесената застраховка "Живот" принадлежи към групата застраховки, при които е налице безусловно плащане на застрахователната сума. Прилага се в различни комбинации и варианти. При основната форма на смесената застраховка "Живот" застрахователят изплаща застрахователната сума, ако застрахованият умре през течение на срока на застраховката или ако преживее този срок.

Застраховката може да бъде индивидуална или колективна. Индивидуалната застраховка "Живот" осигурява застрахователна защита на имуществените интереси на лицето при реализиране на застрахователния случай. Договорът за застраховане се сключва с дееспособни физически лица.

Застрахователният договор при колективната застраховка "Живот" се сключва с юридически лица в полза на работниците и служителите, които се явяват в качеството си на застраховани лица. Особеното при тази застраховка е, че размерът на застрахователната премия се явява като усреднена величина за целия колектив или за отделни групи сътрудници.

Застраховка "Живот" в случай на съмрт

Изплащането на застрахователната сума при тази застраховка е свързано със смъртта на застрахованото лице. Застраховката се провежда в различни разновидности.

Доживотна застраховка в случай на смърт - при нея плащането се извършва независимо кога ще настъпи смъртта. Самата застраховка няма фиксиран срок, а изплащането на застрахователната сума при тази застраховка е сигурно и безусловно.

Отсрочена застраховка "Живот" в случай на смърт - при нея застрахователната сума се изплаща само ако смъртта на застрахованото лице настъпи след изтичане на определения в застрахователния договор срок.

Срочна застраховка "Живот" в случай на смърт - при нея задълженията на застрахователя по сключения договор са само в рамките на определен срок.

Застраховка за рента (анюитет) - целта на този вид застраховка е защита на имуществените интереси на застрахованите лица, свързани с живота, трудоспособността и пенсионното осигуряване. Застрахователният договор е насочен към осигуряване на определен жизнен стандарт след навършване на определена възраст или други обстоятелства.

Сключване прекратяване и трансформиране на застраховка "Живот"

Договорът за застраховка може да бъде индивидуален и групов. Независимо от начина на сключване на договора към застрахованите лица се поставят определени изисквания - за възраст, здравословно състояние и др. Сключването на договора става по традиционния начин чрез попълване на предложение за застраховка от лицето, което сключва застраховката. Освен застрахованото лице (лица) и покритите и изключени рискове, необходими елементи за сключване на застраховката са застрахователната сума и срокът на застраховката. Всички тези елементи оказват влияние върху тарифирането, т.е. върху определянето на застрахователната премия. Друг важен момент, влияещ на "цената" на застраховката е нормата на доходност, заложена в условията на застрахователния договор.

Застраховката "Живот" може да бъде прекратена при следните случаи: изтичане на нейния срок; смърт на застрахованото лице или предсрочно, по желание на застрахования. Застрахователят също може да поиска прекратяване, ако застрахованото лице не изпълнява договорните си задължения.

Независимо по чие желание се прекратява предсрочно застраховата, на застрахованото лице се изплаща т.нар. откупна стойност. Това е сумата на натрупания математически резерв по застраховката.

По застраховките могат да бъдат извършвани и транформации през течение на застрахователния срок. Застрахованите, със съгласието на застрахователното дружество, могат да правят, до изтичане на срока на застраховката следните промени по застрахователните договори: да променят застрахователната комбинация; да увеличават или намаляват застрахователната сума или срока на застраховката, да променят бенифициентите, да обединят няколко свои застровки в една.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на застрахователния пазар на застраховка живот 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.