Анализ на външната и вътрешна среда на предприятие


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

На тема: Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие "Данон Сердика" АД

Изработили: Проверил:

София,

2014г
Съдържание:

1.Увод...........................................................................3
2.Същност на предприятие "Данон Сердика" АД.....................4
2.1 Описание на предприятието......................................4
2.2 Продуктова диференциация......................................5
2.3 Пазар.................................................................7
2.4 Производствени фактори........................................8
2.5 Капиталов пазар...................................................9
2.6 Браншова организация..........................................10
2.7 Обкръжаваща среда.............................................11

2.7.1 Далечна среда.............................................11

2.7.2 Близка среда................................................18
2.8 Обект на планиране.............................................19
2.9 Обект на прогнозиране.........................................21
3.Заключение................................................................22
4.Източници на информация.............................................23

1.Увод

Проблемът, който ще разгледаме в курсовата работа по дисциплината "Прогнозиране и планиране" е свързана с анализирането на процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие "Данон Сердика" АД.

Обект на курсовата работа е предприятие "Данон Сердика" АД.

Предмет на изследването е екзогенната и ендогенната среда на предприятието.

Основната теза в разработката е свързана с необходимостта от определяне на процесите и явленията, които са обект на прогнозиране и тези, които са обект на планиране в предприятие "Данон Сердика" АД с цел осигуряване високо качество на предлаганата продукция.

Целта е да бъдат анализирани основните фактори, процеси и явления във вътрешната и външната среда от гледна точка на микроикономическата система (предприятие).

Задачите, които ще бъдат изпълнени при разработването на курсовата работа са няколко.Те са насочени към постигане на желаните резултати при извършване на изследването.

Задачите, които ще бъдат решени са следните:
Øда бъде направена характеристика на фирмата като икономическа система;
Øда бъдат очертани границите на предприятието;
Øда се определи пазара, на който продава продуктите си;
Øда се определи пазара, на който закупува/ наема необходимите производствени фактори;
Øда се посочи капиталов/ паричен пазар, на който оперира компанията;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на външната и вътрешна среда на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.