Анализ на развитието на раждаемостта за периода от 2004-2012г.


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Дисциплина:
Демографски основи на застраховането и социалното дело

КУРСОВА РАБОТА

На тема:
Анализ на развитието на раждаемостта
през периода 2004-2012г.
в България

София 2013

Съдържание:

1. Въведение....................................................................................... .стр. 3

2. Анализ на развитието на раждаемостта през периода 2004-2012г. за цяла България......................................................................................... стр. 4

3. Анализ на развитието на раждаемостта в България по географски райони през периода 2004г -2012г..............................................................стр. 7

4. Анализ на развитието на раждаемостта в България по области през периода 2004-2012г.................................................................... .стр. 8

5. Анализ на развитието на раждаемостта в България по общините през периода 2004г -2012г..................................................................... стр. 10

6. Анализ на развитието на раждаемостта през периода 2004-2012г. в България по етнически групи......................................................................... стр. 29

7. Заключение..................................................................................... стр. 31

8. Използвана литература.................................................................. стр. 31

1. Въведение

Раждаемостта е един от основните показатели, който характеризира населението на една страна или регион. Най-често раждаемостта се определя като брой родени деца за определен период (1 год.) или чрез коефициент на раждаемост. Коефициентът за раждаемост е отношение между броя на живородените деца и средногодишното население през същата година. Изчислява се в промили и показва броя на живородените деца на 1 000 души от населението.

Могат да бъдат изброени значителен брой фактори, които влияят върху раждаемостта в една държава, разделени на икономически, социални, институционални и други.

● икономически фактори - икономическата стабилност на страната, размера на личните финансови средства, с които разполагат домакинствата, икономическата активност на жената, стремеж към повече потребление

● социални фактори- брачност и стабилитет на семейството, разводи, образование, еволюция на функциите на семейството, пренаселеност,

● институционални фактори- държавната политика по раждаемост, религия и традиции

● други фактори- стерилитет сред мъжете и жените, помятания и аборти по желание, продължителност на кърменето, професионална принадлежност, еманципация, наличието на достатъчна и достъпна храна, възрастов състав на популацията.

Статистиките за последните години показват, че раждаемостта в България рязко спада, което е показател, че много от изброените по-горе фактори са налице в нашата страна. По данни за 2013г. абортите у нас са два пъти повече от средното за Европейския съюз, а смъртността в България е най-висока в ЕС.

По последни данни на НСИ броят на българите в пределите на държавата е 7 282 041 души. Това е 1.5% от населението на ЕС и нарежда страната на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8,4 млн. души) и преди Дания (5,5 млн. души). В сравнение с 2011 г. населението на страната е намаляло с 45 183 души или с 0.6%.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2012-а лицата на 65 и повече години са близо 1,4 млн. души или 19.2% от населението. В сравнение с 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2005 г. увеличението е с 2%.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на развитието на раждаемостта за периода от 2004-2012г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.