Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране


Категория на документа: Икономика


Ррф.д.=печ.ф.д.разх.ф.д.


Рентабилност на разходите за инвестиционна дейност
Рри.д=печ.и.д.разх.и.д.


Рентабилност на общите разходи на дружеството
Рро.=печалбиразходи
Анализ на показателите за ликвидност

Ликвидността на фирмата се определя от способността й да посреща текущите си плащания към кредиторите. Под текущи плащания се разбират тези, свързани с краткосрочни пасиви и дължимите за съответния период погасения по дългосрочните разполагаемите за целта краткосрочни активи. Показателите за ликвидност отразяват възможностите на предприятието да покрие задълженията си в даден момент.

Показателите за ликвидност са:
- Коефициент на обща ликвидност Краткотрайни активикраткосрочни задължения
- Коефициент на незабавна ликвидност Краткосрочни инвестиции,парични средстватекущи задължения
- Коефициент на абсолютна ликвидност Парични средстватекущи задължения
- Коефициент на бърза ликвидност краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции,парични средствакраткосрочни задължения

Година
КОЛ
КБЛ
КНЛ
КАЛ
2010
2011

Коефициентът на обща ликвидност е отношението на текущите активи към текущите пасиви.
Коефициентът на бърза ликвидност представя отношението на текущите активи минус материалните запаси към текущите пасиви.
Коефициентът на незабавна ликдивност е съотношението между краткосрочните вземания и паричните средства и текущите пасиви на дружеството.
Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства и краткосрочните пасиви и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства.
Анализ на показателите за ефективност на разходите

При извършването на анализа на ефективността на разходите първо определяме абсолютния размер на изменението на ефективността през отчетния период спрямо базисния период или спрямо планираната ефективност. Резултатите от изчисляването на коефициентите за ефективност на разходите позволява да се определи колко приходи от дейността получава предприятието от използваните на единица разходи за същата дейност.

Показателите за ефективност са:

Коефициент на ефективност на разходите = приходиразходи . - каква част от продажбите се реализират за 1 лев разходи. Влиянието е положително когато коефициентът се увеличава във времето.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.