Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране


Категория на документа: Икономика


(в хил. лв.)
ДП
(в хил. лв.)
КП
(в хил. лв.)
2010

2011

Δа

Δо


ДА - дълготрайни (нетекущи) активи
КА - краткотрайни (текущи) активи
СК - собствен капитал
ДП - дълготрайни (нетекущи) пасиви
КП - краткотрайни (текущи) пасиви

Анализ на показателите за рентабилност на разходите:

Рентабилността е важен критерий за определянето на икономическата ефективност на бизнеса. Чрез нея се измерва степента на доходност на бизнеса. Тя, като показател, е съпоставка на някакъв показател за печалбата към друг спрямо, който искаме да преценим доходността или ефективността. Тъй като съгласно отчета за приходите и разходите се формира печалба от оперативна дейност, печалба преди да се заплатят данъци и лихви и печалба след лихви и данъци /нетна печалба/.

Показател
Алгоритъм
Текуща година
2011г.
Предходна година
2010г.
Рентабилност на разходите за оперативна дейност
Рроп.д.=печ.оп.д.разх.оп.д.


Рентабилност на разходите за финансова дейностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.