Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране


Категория на документа: Икономика


Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет: Бизнес и Мениджмънт
Катедра: Мениджмънт и бизнес развитие

Курсова работа
по икономика на предприятието
Анализ на разходите на предприятие "АГРОАКТИВ " ЕООД и мерки за тяхното оптимизиране

Изработил: Проверил:
Анна Пламенова Илиева /ас. Св. Ениманева/
фак. Номер: 115091
група: 39А
Специалност: ИМ

Русе
2013
1. Кратко представяне на предприятието "АГРОАКТИВ " ЕООД

С преданост към земят - АГРОАКТИВ ЕООД

* осъществява стопанската си дейност при спазване на добрите земеделски практики;
* ориентира производството и търговската си дейност към постигане на устойчиво земеделие;
* създава условия за внедряване на технологии и практики, максимално съобразени с достиженията на аграрната наука;
* спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд - полага усилия да съвмести производствената си дейност с екологичните правила и норми;
* стреми се да социализира производствения процес и да предлага услуги на населението в областта на земеделското производство;
* работи за повишаване жизнения стандарт на своите работници и служители.

Слънчоглед:
Отглежда предимно черен маслодаен слънчоглед като изцяло са застъпени хибриди на Syngenta.

Пшеница:
Дружеството отглежда зимна мека пшеница на около 35% от обработваемите площи.

Кориандър:
Отглеждането на тази култура спомага за почистването на площите от някои плевели.

Ечемик:
Дружеството е отглеждало сортовете: "Каскадьор", "Крами", "Ахелой" и "Ванеса".

За фирмата:

* Агроактив ЕООД е търговско дружество, регистирано по Търговския закон с уставен капитал в размер на 15 000 лв.
* Агроактив ЕООД осъществява стопанската си дейност в областта на растениевътството. Дружеството е регистрирано като земеделски производител по ЗЗП. Агроактов ЕООД обработва земеделски земи в землишата на селата Червен, Нисово, Сваленик,Кацелово,Каран Върбовка и Чилнов. Тези населени места се намират в област Русе и общините Две могили и Иваново.
* Агроактив ЕООД отглежда зърнени, технически и фуражни култури на площ от 1000 хектара.
* Агроактив ЕООД разполага с машинен парк - тракторна, прикачна и транспортна техника - които му позволява всички технологични операции изискващи се от добрите земеделски практики.
* Агроактив ЕООД разполага със складова база, която позволява да прибира произведената реколта, да извършва първична обработка на продукцията и да я съхранява. Базата е оборудвана със семечистачна и сушилна техника.
* Агроактив ЕООД разполага с добре квалифицирани механизатори и селкостопаски работници.

Агроактив ЕООД традиционно включва в производствената си дейност земеделски култури, които са подходящи за отглеждане в региона на Централна Северна България. Дружеството стопанисва земеделски земи, които по своя почвен състав попадат в категорията на излужените черноземи. Масивите, които обработва позволяват да се използва високо продуктивна земеделска техника. Агроактив ЕООД отглежда следните полски култури:
Агроактив ЕООД разполага с тракторна, транспортна и прибираща техника, която му позволява да предостави следните услуги:
Почвообработки: дълбока оран, дисковане, култивиране, окопаване;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите на предприятие и мерки за тяхното оптимизиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.