Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност – същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му


Категория на документа: Икономика


 Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност - същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му.

Печалбата е най-важният финансов и оценъчен показател за дейността. Ето защо анализът трябва да отрази измененията, настъпили в нея и да определи влиянието на факторите, довели до тях. Като показател печалбата е стойностна величина. По същества тя се формира като разлика между приходите и разходите, или:

П = Приходи - Разходи

Разглеждана в този смисъл, печалбата е част от приходите и се явява като брутна и чиста. По начина на формирането си печалбата е брутна, включва в себе си ДДС, данък върху печалбата и печалбата, която остава в стопанската единица. Под чиста се разбира остатъчната печалба след разплащанията от формираната БПечалба.

Анализът на печалбата следва методиката на анализа на приходите и на всички стойностни показатели. Отразяват се измененията в печалбата в сравнение с приета база. Изчисленията се правят в абсолютни и относителни величини, както следва:

С помощта на изчисляване на базисни и верижни индекси се определя динамиката на печалбата. Особено важно е тя да се сравнява с динамиката на обема, на приходите и на разходите. Така изпъкват положителните или негативните отклонения в пропорциите между измененията на тези взаимообвързани показатели. При изпреварващ темп на печалбата спрямо обема е налице увеличение на рентабилността. При по-високи темпове на нарастване на печалбата в сравнение с тези на приходите и разходите е налице увеличение на относителния дял на печалбата в приходите, а оттук и финансово стабилизиране на стопанската единица. С помощта на показателите за динамика се изграждат графики и диаграми. С тях нагледно се илюстрират настъпилите изменения в печалбата и обвързаните с нея показатели.

Определя се и средногодишен темп на изменение на печалбата. Величината на този темп може да се използва за изграждане на краткосрочна прогноза за развитието на показателя в следващия период. Така прогнозираната печалба може да служи за основа при разработването на плана за печалбата или за сравнение с други разчети на стопанската единица. Средногодишният темп се изчислява по формулата:

Когато се анализира БПечалба се изследват измененията настъпили в състава и структурата й. Въз основа на разкритите при анализа изменения в състава и структурата на печалбата се изграждат диаграми за нагледната им илюстрация. По-нататък се търси възможността за отразяване влиянието на факторите, предизвикали общите изменения в печалбата. Според начина на формирането й се анализира влиянието на приходите и разходите:

П = Пр. - Разх.

Този израз може да се разшири, като приходите могат да се изразят по състав (по групи), а разходите - по групи или видове. Връзката е пряка и с метода на верижното заместване влиянието на посочените фактори се изразява количествено.

Фактори

Върху печалбата оказват влияние много фактори. Тяхното въздействие се отразява главно чрез обема на дейността - общия оборот или оборота по дейности, и през структурата на обема. Тези два фактора влияят върху печалбата чрез предизвиканите от тях изменения в приходите и разходите, свързани с изпълнението на съответния обем при формираната структура. Влиянието на тези три фактора може да се отрази чрез следните връзки и зависимости:

Изменението на обема се умножава по базисната рентабилност, определена на обем дейност;

По-нататък в анализа трябва да се открият причините за отрицателните въздействия. За търговските дейности отрицателно въздействие може да има несъобразяването на предлаганите стоки с реалното търсене на пазара и др.

Определяне влиянията на основните фактори по посочения начин се използва при анализа на печалбата по дейности. Така се изяснява в коя дейност и кои от посочените фактори са довели до увеличението или до намалението на общата величина на печалбата. Посочените формули за влиянието на обема се изменят, както следва:

За отразяване влиянието на структурата чрез рентабилността по дейности се използва формулата:

Освен влиянието на обема и структурата на печалбата съществено въздействие оказват и измененията в равнището на разходите. Това влияние под формата на относителна икономия или на преразход във всяка дейност се определя като размерът на намалението или на увеличението по фактическия обем от съответната дейност се раздели на 100.

Освен в абсолютни величини печалбата се измерва и относително. Относителният израз на печалбата се нарича рентабилност. Рентабилността представлява отношение на печалбата към определена база. В практиката като такива се възприемат: обема на дейността, капиталът - общо, основен и оборотен, и разходите.

Рентабилността изразява степента на натрупване спрямо базата. Като показател рентабилността е икономически сравнима. Например в дадена стопанска единица печалбата като стойностен обем може да нараства. Това се оценява положително. Но в същото време рентабилността намалява. Очертава се неблагоприятно развитие на финансовите резултати. Всяка единица обем носи по-малко печалба. Ето защо рентабилността е в центъра на вниманието. Анализът в случая обикновено е сравнителен, но може да следва и посочената вече схема. Като се анализира влиянието на факторите върху рентабилността, изследването обикновено се свежда до начина на измерването й. Това са измененията в печалбата и в приетата база за определянето на рентабилността. Изследването позволява влиянието да се определи количествено с помощта на Метода на верижното заместване. Според приетите в практиката бази рентабилността се изразява, както следва:

Р ентабилността може да се определи по отделно за основния и оборотния капитал.
ФОРМУЛИ ЗА ПЕЧАЛБАТА

, където:

РД - равнище на доходност;

РЕР - равнище на експлоатационните разходи

- Метод на верижното заместване, но ЕР не са еднородни, затова се разлагат на съответните съставни части:

, където:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на печалбата и рентабилността на търговската дейност – същност, задачи, показатели, методи за осъществяването му 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.