Анализ на осигуреността на предприятието с персонал


Категория на документа: Икономика


* Календарният фонд работно време представлява произведение на броя на календарните дни за периода и средносписъчен брой на работниците в предприятието. По същество той се измерва в човекодни.
* Режимният фонд работно време представлява разликата между календарен фонд и броя на почивните дни също са съобразени със средносписъчния брой на работниците.
* Ефективен фонд работно време представлява разликата между режимният фонд работно време и размера на различните видове неявявания и престои.

Основен обект при анализа на използването на работно време са целодневните загуби на работно време и вътрешносменни загуби на работно време.

- Целодневните загуби на работно време се определят, като разликата между фактическия и плановия брой на отработените човекодни от един работник се умножи по фактическия брой на работниците, работили в предприятието. Когато се разглеждат два отчетни периода, плановите данни се заменят с данните за предшестващия отчетен период.

- Вътрешносменните загуби на работно време са свързани с промените в средната продължителност на работен ден. Техния размер се установяват, като разлика между плановата и фактическата средна продължителност на работния ден се умножи с броя на фактически отработените човекодни от всички работници.

- Интерес представлява размерът на непроизведената продукция вследствие на допуснатите загуби на работно време. Тази продукция по своя характер представлява неизползван резерв за предприятието. Непроизведената продукция поради допуснати загуби на работно време се определя като сумата на целодневните вътрешносменни загуби, превърнати в човекочасове, се умножи с потенциално възможната продукция, падаща се на един човекочас по план.

Анализът на загубите на работно време може да бъде прецизиран, като се изследват отделните видове неявявания на работа по причини и се изясни техния характер. Анализът предполага и оценка по въпроса какви биха били производствените резултати, ако равнището на допуснатите загуби на работно време в предприятието не се променило спрямо предходния отчетен период.

Размерът на целодневните загуби на работно време и вътрешносменните загуби на работно време оказва пряко влияние на отработените човекочасове, а оттам и върху сменността на използване на работна сила.

Анализът на сменността може да бъде извършен с помощта на коефициент на сменност по два начина. Съгласно първия начин се определя съотношението между общия брой на отработените човекочасове и човекочасовете, отработени през най-голямата смяна. По втория начин коефициентът се определя като отношение между средносписъчен брой на работниците и броя на работниците от най-голямата смяна.

2. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

За по-добро изясняване на този анализ, вземаме данни от произволно предприятие

2.1. Анализ на осигуреността на предприятието с персонал

2.1.1. Анализ на числеността - основните показатели за величината и структурата на персонала може да бъде осъществен на база на следната таблица:

Табл. 1

Показатели
Предходна година
Текуща година
Откло-

нение
1. Персонал - общо
2 900
2 800
- 100
2. Персонал в основната дейност - работници
2 600
2 400
- 200
Основни
2 080
2 040
- 40
Спомагателни
520
360
- 160
3. Персонал в извъносновната дейностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на осигуреността на предприятието с персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.