Анализ на осигуреността на предприятието с персонал


Категория на документа: ИкономикаКъдето:

ANP, ANP са базисен и фактически средносписъчен брой персонал

ANPMW, ANPSW са средносписъчен брой на персонала в основната и спомагателната дейност.

%Prd - процент на динамиката на продукцията, стоки и услуги

Следваща стъпка на анализа на числеността е анализ на оборота на работната сила, изразен в изменението на персонала, поради неговото напускане и постъпване. Зависимостта е следната: Р1 = Р0+ Рп - Рн, където:

- Р1 е брой работници в края на периода;

- Р0 - брой работници в началото на периода;

- Рп - брой работници, постъпили през периода;

- Рн - брой работници, напуснали през периода.

За анализ на интензивността на оборота се изчислява коефициент на оборота на приетите и напусналите работници, на стабилността и текучеството на работната сила:

- коефициент на оборота на приетите работници като отношение между броя на приетите към средносписъчния брой на работниците за периода или като отношение на броя на приетите към броя на работниците в началото на периода;

- коефициент на оборота на напусналите работници като отношение на напусналите към средносписъчния брой на работниците или като отношение на броя на напусналите към броя на работниците в началото на периода;

- коефициент на стабилност на персонала, изчислен като отношение на броя на напусналите или новоприетите (по-малкия брой) и средносписъчния брой на работниците;

- коефициент на текучеството като отношение между броя на напусналите предприятието по неуважителни причини и броя на работниците в началото на периода.

1.1.2. Анализ на качествения състав на работната сила

Този анализ следва да установи състоянието и квалификацията на работниците, т.е. степента на овладяване на дадена професия и специалност. Равнището на квалификация характеризира сложността и качеството на труда, като работниците се групират по квалификационни степени и на всяка квалификационна степен отговаря определен тарифен коефициент. За целта се определя показателя среднопретеглен тарифен разряд (квалификационна степен) и среднопретеглен тарифен коефициент.

Задача на анализа в тази насока е да се установи доколко е постигнато и се поддържа съответствие между равнището на квалификация на работниците и изискваната за дадена работа квалификация.

Където:

W - брой работници от съответната квалификационна степен

Qualif.i - пореден номер съответната квалификационна степен

TQualif. - тарифен коефициент за съответната квалификационна степен

1.2. Анализ на използване на работното време от персонала

Основни задачи на този анализ са:
* Да се изясни размера на целодневните загуби на работно време, като се установят причините за тяхното допускане;
* Да се установи размерът на вътрешносменните загуби на работно време, като се установят причините за тяхното допускане;
* Да се определи продукцията, която би могла да бъде произведена, ако не са били допуснати загуби на работно време, както и потенциално пропусната печалба.

Данните за анализа на използването на работно време се вземат от баланса на работното време на предприятието. За да бъде извършен анализа, следва много точно да се изяснят понятия като календарен фонд работно време, режимен фонд работно време и ефективен фонд работно време.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на осигуреността на предприятието с персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.