Анализ на осигуреността на предприятието с персонал


Категория на документа: Икономика


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Център за дистанционно обучение

Велико Търново

КУРСОВА РАБОТА

по

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА :Бизнес анализ
Преподавател :проф.дн Севдалина Димитрова

На тема:

Анализ на осигуреността на предприятието с персонал и на използването на работното време

Разработил:

Специалност:Икономика на туризма

IV курс VII семестър, учебна година 2013/2014

Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. УВОД

ІІ. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

1.1. Анализ на осигуреността на предприятието с персонал

1.2. Анализ на използването на работно време от персонала

2. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

2.1. Анализ на осигуреността на предприятието с персонал

2.2. Анализ на използването на работно време от персонала

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

V. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

І. УВОД

Анализът на икономическите процеси и явления в хода на неговата дейност е една от функциите на стопанското управление на предприятието. Той се явява предпоставка за осъществяването на всяка една от останалите управленски функции.

Целта на икономическия анализ на стопанската дейност на предприятието е създаване на условия за изработване и вземане на икономически обосновани решения за управление на стопанската дейност на предприятието. Главното и определящото е разкриването на възможностите за по-пълно натоварване на ресурсите и капитала, с цел повишаване на ефективността и конкурентоспосбността на предприятието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на осигуреността на предприятието с персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.