Анализ на обръщаемостта на капитала в ДМА


Категория на документа: Икономика


* Капацитетът за период (година) е сума от капацитета на всички използвани машини, който една отделна машина (частичен капацитет) или всички машини на предприятието (общ капацитет) могат да дадат за даден период от време.
* Пълен капацитет е сума от използването, което една машина (частичен капацитет) или всички машини на предприятието (общ капацитет) могат да дадат през оставащото им време на използване (експлоатация).

Подновената инвестиция в дълготрайните активи води до увеличаване на капацитета и е основа за по-нататъшно освобождаване на средства за нови инвестиции. В продължение на ползване на дълготрайния актив потребността не е постоянна величина. Освобождаването на капитал чрез амортизации води до намаляване на потребността към края на ползване на капитала. При непрекъснато освобождаване на капитал, съответстващо на линейна амортизация, средната потребност от капитал през периода на ползване възлиза на половината от разхода по набавяне на дълготрайния актив.

Трябва да се има предвид, че капацитетният ефект има някои условности. Предполага се, че амортизациите се инвестират в еднакви дълготрайни активи, които са произволно делими и хомогенни. Изхожда се и от това, че дълготрайните активи имат еднаква производителност. На практика това не е напълно осъществимо.

В опростена версия ефектът на разширението се представя като финансиране от амортизация. В общия смисъл амортизацията представлява разпределение на цената на придобиване на дългосрочно използван дълготраен актив върху броя на годините, през които се използва актива.

Разглеждайки калкулативните амортизации, то трябва финансирането от амортизациите да бъде приравнено с финансирането от разходите. С разходи не може обаче да се финансира.

Между амортизациите и финансирането се установява само индиректна зависимост:
> Амортизационните норми намаляват данъчно облагаемата печалба и данъчното задължение, доколкото са данъчно признати;
> Амортизациите, които се поставят в търговските отчети за приходите и разходите, намаляват годишния резултат;
> При определени държавни доставки, чиито цени се калкулират на основата на разходите, калкулационните амортизационни норми, които са допустими, действат върху повишаването на цената и с това върху повишаването на приходите.

Ефектът се среща само тогава, когато са изпълнени определени предпоставки. Фактът, че много от предпоставките в действителност не съществуват или са дадени само частично е причина много автори да имат критично отношение към този ефект. Критичните съображения към ефекта на разширението могат да се систематизират в следните аспекти:
o Пълно покриване на разходите;
o Ликвидност;
o Първоначално оборудване;
o Време на експлоатация;
o Еднородност (еднаквост, хомогенност);
o Делимост;
o Последващи парични вноски;
o Сложно олихвяване;
o Капацитетно съгласуване;
o Оборотно имущество (капитал);
o Разширяване на задълженията за плащания;
o Пазарът на средствата за производство;
o Пазарът на продажбите.

КРАЕН ИЗВОД: Ефектът трябва да се разглежда коректно като разширяване на капацитета чрез финансиране от амортизации. Финансиране от амортизации обаче не е възможно. То е свързано с различни предпоставки, които в практиката, често или не, са налице или пък не са напълно изпълними, така че в практическия случай могат да се наблюдават много затормозяващи или облекчаващи фактори, които влияят върху ефекта. Ефектът има само един израз на тенденция, което е неговата сърцевина.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на обръщаемостта на капитала в ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.