Анализ на обръщаемостта на капитала в ДМА


Категория на документа: Икономика


Пример: Амортизационната сума на дълготрайния актив е 50 000лв. Полезният срок на годност е 10 години. Амортизационната норма по линейния метод е 10% (100/10 = 10%). Коефициентът на повишение е 2,0. Завишената амортизационна норма е 20% (10% х 2,0 = 20%).

За определянето на амортизационната норма може да бъде използвана следната формула:

р=100 1- nRnAC
Където:
Rn - остатъчната стойност, лв.;
АС - амортизационна сума (първоначална стойност на актива),лв.;
n - броят на годините.

Пример: Първоначална стойност АС = 450 000лв; n = 5; остатъчна стойност Rn = 50 000лв.
Амортизационната норма р е равна на:

р=100 1- 550000450000=35,56%

* Метод на сумата на числата (аритметична дегресия).
При него амортизационната квота се изчислява така, че всяка година намалява равномерно.
ДС= АССГЦ
Където:
ДС - дегресивна сума;
АС - амортизационна сума (първоначална сума на актива), лв.;
СГЦ - сума на годишните цифри.

Пример: Първоначална стойност = 450 000лв. Период на експлоатация = 5 години.
ДС= 4500001+2+3+4+5=30000 лв.

Амортизационните квоти за всяка година се изчисляват по следния начин:
Година 1 ДСn = 30 000 х 5 = 150 000лв
Година 2 ДС(n-1) = 30 000 х 4 = 120 000лв
Година 3 ДС(n-2) = 30 000 х 3 = 90 000лв
Година 4 ДС(n-3) = 30 000 х 2 = 60 000лв
Година 5 ДС(n-4) = 30 000 х 1 = 30 000лв

450 000лв

* Неравномерно дегресивен метод.

При него амортизационната квота за съответната година се определя от прогресивно намаляваща норма на амортизация, която се прилага към амортизационната стойност на активите. Изискването е натоварването чрез амортизационните квоти през първите години да бъде по-високо, отколкото през следващите години. С това се постига една дългосрочна дегресия и се осигурява амортизиране до нула.

* Прогресивен нелинеен метод.

Методът натоварва по-късните години от използването на актива с по-високи суми на амортизационни квоти, отколкото по-ранните.

* Други методи на амортизация
* Метод на амортизация в зависимост от производителността. Амортизационната квота може да бъде определена и в зависимост от производителността на актива. Тогава за годишната амортизационна квота от определящо значение е постигнатата производителност. Амортизационното изчисление изхожда от две променливи: пределната производителност, респ. максималното време на експлоатация и първоначалната стойност. Производственият фактор се изчислява по формулата:
ПФ= АСПП
Където:
ПФ - производствен фактор;
ПП - пределна производителност

* Метод на амортизация с отчитане на обикновени и сложни лихви. Изходен пункт на метода е финансово - стопанското значение на амортизацията, като се отчита факторът време. Известно е, че насрещните амортизационни квоти са на разположение на фирмата до момента на покупката на нови дълготрайни активи за подмяна на физически износените. До този момент върху тях се начисляват обикновени или сложни лихви. При това положение процентите на тези олихвявания се вземат под внимание при определянето на амортизационните норми. Това става чрез финансово - математическите методи на олихвяването.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на обръщаемостта на капитала в ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.