Анализ на обръщаемостта на капитала в ДМА


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Катедра "Индустриален бизнес"

Д О К Л А Д
по дисциплината Финансов анализ
на тема
Анализ на обращаемостта на капитала в ДМА

Изготвил: Нели Петкова ф. № 102014
Специалност: Икономика на индустрията

Обращаемостта на капитала в дълготрайни материални активи (ДМА) се реализира чрез амортизацията, която може да се разглежда в два аспекта:
* Като елемент на разходите;
* Като фактор на приходите.

1. Амортизацията като елемент на разходите

Потреблението на материалните дълготрайни активи през даден период се осчетоводява като разход. За разлика от потреблението на други активи, където разходът се определя като произведение от количеството на изразходвания актив и цената за единица, при дълготрайните материални активи в изчислението на разходите за потребление се посочва само стойностният, респ. ценовият компонент, който се означава като амортизация.

2. Видове амортизации

Различават се три вида амортизации:
* Калкулативни амортизации - прилагат се при калкулирането на разходите по отделни изделия. Имат разходен характер и намаляват резултатите на предприятието.
* Счетоводни (балансови) амортизации - това са амортизациите, които са начислени и включени в сметка 603 "Разходи за амортизации". Използват се при изчисляването на печалбата (загубата) на фирмата. Представляват разходи и намаляват годишния излишък (печалба).
* Фискални (данъчни) амортизации - фискалните отчети за приходите и разходите разрешават само данъчно признати норми на амортизация. Използват се за целите на облагането на печалбата.

3. Методи на амортизация

Съгласно Закона за счетоводството (чл.20(4)) "годишният размер на амортизациите се определя от ръководството на фирмата, което прилага систематично линеен или нелинеен метод".
Годините, през които се използва даден дълготраен актив, могат да бъдат натоварени по различен начин със съответните амортизационни квоти.

Линеен метод на амортизация

Амортизационната квота се определя като амортизационната сума (първоначалната стойност, цената на придобиване, себестойността или продажната цена) на амортизируемия актив се раздели на годините на полезния срок на годност. Годишната амортизационна норма се определя по следния начин:

АН = 100Ср ИГ
Където:
АН - годишната амортизационна норма;
СрИГ - срок на използване на амортизирания актив в години.

Амортизационната квота е еднаква за всяка година.

Предпоставките за приложението на линейния метод са използването на актива в отделните периоди да е константно ремонтите да са разпределени равномерно.

Дегресивни методи на амортизация

Те натоварват годините на използване на актива с намаляващи амортизационни квоти. Методите се обосновават с желанието да бъдат отчетени рисковите фактори, които са свързани с всяка инвестиция, като например техническия прогрес. При излизането на дълготрайния актив от употреба стойностната загуба не е толкова висока, колкото при лиенйния метод.

* Константно дегресивен метод (геометрична прогресия).
Прилага се постоянна амортизационна норма към остатъчната стойност на активите за всяка година. Тя се определя, както при линейния метод - с определен коефициент на повишение (обикновено от 1,5 до 2,5).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на обръщаемостта на капитала в ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.