Анализ на мениджърските роли


Категория на документа: Икономика


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Център за дистанционно обучение

Велико Търново

КУРСОВА РАБОТА

ПО

Дисциплина:Лидерство и ръководство

Преподавател: Доц. д-р Анатолий Асенов

Тема:
13.Анализ на мениджърските роли

Разработила: Емилия Ценкова Йорданова

Факултетен No: 0670533

Специалност: Стопанско управление
Съдържание:

1) Увод
2) Същинска част
1. Роли свързани с междуличностните отношения и решаването на проблемите свързани с тях.
2. Роли свързани с взаимодействието на мениджъра с информацията.
3. Роли свързани с процеса на изработване на управленското решение;
4)Заключение

1.В управлението на съвременните бизнес организации участват много различни хора с различни задачи и отговорности.Едно отговорно и важно работно място е мениджърското. Мениджър е член на организацията, който обединява и координира работата на други нейни членове, Човек, който е отговорен за управлението на организация или проект, Мениджър е всеки, който е отговорен за подчинените и за други ресурси на едно бизнес предприятие. В традиционните бизнес структури, мениджърите се разделят на три нива:
* Линейни мениджъри - това са мениджърите на най-ниско ниво в организацията. В едно производствено предприятие, например, това са бригадирите или майсторите.
* Мениджъри от среден ранг - възможни наименования на длъжностите на тези мениджъри са ръководител на отдел, ръководител на клон, мениджър на проект, мениджър на подразделение.
* Мениджъри от висш ранг - тези мениджъри или влизат в състава на висшето ръководство на организацията, или я оглавяват. Това са обикновено длъжности като Генерален директор, Президент, Управител, Изпълнителен директор, Главен мениджър, Председател на Надзорния съвет и др.

За да бъде един мениджър успешен той трябва да има както вродени качества,така и да изпълнява успешни ролите и очакванията които мениджърското място носи със себе си.
Според Питър Дракър мениджърите изпълняват пет основни дейности:

1. определяне на цели
2. организиране
3. мотивиране и общуване
4. измерване и оценяване
5. развитие на хората.

Те обаче могат да бъдат интегрирани в три основни съставки: функции, умения и роли, които мениджърите изпълняват.

Роли свързани с междуличностните отношения и решаването на проблемите свързани с тях.

Многократно вече е ставало дума за това, че успехът ви като мениджър до голяма степен зависи от способността и умението ви да работите с другите, да постигате резултати чрез други хора. Тук са посочени основните роли от тази група. Те, както и сами ще забележите, трудно могат да бъдат отделени една от друга или да бъдат изиграни по отделно.

* Главен ръководител - Символичен глава, в задълженията на когото влиза изпълнението на различни обичайни процедури и действия от юридически или социален характер. В повечето случаи това са церемониални действия, свързани с неговото високо йерархично положение. Безспорно, тази роля е по-характерна за висшите мениджъри, но не рядко и линейният мениджър изпълнява такава роля - например при подписване на договор, откриване на нов партньорски обект и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на мениджърските роли 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.