Анализ на бюджетите на българските домакинства за периода 1999-2013 г.


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "СТАТИСТИКА"

Анализ на бюджетите на българските домакинства за периода 1999-2013 г.
Курсова работа
по дисциплината "Статистически изследвания"

Варна 2014

Съдържание:

I. Съдържание........................................................................................стр. 2

II. Увод....................................................................................................стр. 3

III. Изложение..........................................................................................стр. 4

1) Теоретичен модел.........................................................................стр. 4
2) Аназлиз на динамиката и тенденциите в изменеието на приходите,разходите и потреблението на домакинствата.......стр. 6
3) Резултати от изследването..........................................................стр.11

IV. Заключение.......................................................................................стр. 15

V. Използвана литература...................................................................стр. 17

Увод
> Обект: Обектът на изследване са бюджетите на българските домакинства за периода 1999 - 2013 г., те включват приходите, разходите и потреблението на домакинствата. По-конкретно внимание ще се обърне на общите приходи, общите разходи както и потреблението на основни стоки на домакинствата в България.
> Предмет: Предметът на изследване е изследването на динамиката на потребителските групи разходи и доходи и установяване на зависимостта между направените потребителски разходи - средно от едно лице в домакинство (в лева) и реалната работна заплата - средно на лице от домакинство ( в лева) за периода 1999 -2013 г.
> Цел: Основната цел на изучаването на бюджетите на домакинствата за разгледания период е да се изследва динамиката в отделните обекти , да се анализират данните за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и измененията в тях, които настъпват по години.
> Задачи:

1. Основни задачи на изследването са събирането и обработката на статистически данни, отнасящи се до доходите, разходите и потреблението .

2. Анализ на динамиката на приходите, разходите и потреблението на домакинствата по години.

3. Анализ на зависимостта между отделните групи потребителски разходи и работна заплата.

4. Въз основа на проведеното изследване да се дефинират изводи и предложения.
> Актуалност на проблема: Проблемът свързан с разпределението на бюджета на всяко домакинство е много актуален още от възникването на домакинсвото,тъй като всяко домакинство трябва само за себе си да направи анализ на приходите , разходите и потреблението си, да пести повече като харчи по-малко, да знае как да намали разходите си.
> Методология: Табличен метод, графични изображения, анализ на динамични редове,темпове на изменение, корелационен анализ.
> Данни: Основните показатели за доходите, разходите и потреблението се оценяват тримесечно и годишно и се представят под формата на средни величини и относителни дялове. В изследването ще се използват годишни данни за периода 1999 -2013 г.
> Очаквания: Да се установи тенденцията в развитието на бюджетите на домакинствата в Бългрия през разгледания период, да се направят изводи и анализ на данните и да се установи кои са най-значимите групи приходи, разходи и потребявани стоки. Да се установи също зависимостта между направените потребителски разходи и реалната работна заплата.

Изложение
1) Теоретичен модел

Бюджетът е формално писмено изявление, списък с всички планирани, очаквани от управлението (мениджмънта) приходи и разходи за даден период от време , обикновено година, но не задължително календарна. Той може да бъде държавен, личен или семеен, фирмен и др. В тази курсова работа ще бъде разгледан бюджета на българските домакинствата за периода 1999 - 2013 г.

Бюджетът на домакинството е финансов инструмент, който обобщава очакваните бъдещи приходи и планираните бъдещи разходи. В общия случай, цитираният документ обхваща едногодишен период от време. Етапите на бюджетния процес могат да се разделят на :
1.1 Анализ на финансовата позиция
1.2 Разработка на персонален финансов планСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на бюджетите на българските домакинства за периода 1999-2013 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.