Анализ на баланса и на отчета за доходите на застрахователно акционерно дружество „булстрад” за 2008 година


Категория на документа: Икономика


> проучване опита на конкурентни дружества с оглед прилагане на положителния опит в тяхната работа.

Целите на финансово-счетоводния анализ се постигат чрез решаване на определен брой аналитични задачи. Аналитичната задача представлява конкретизация на целите на анализа, съобразно съществуващите организационни, информационни, технически и методически възможности за провеждане на анализа.

Важно условие за извършването на качествен анализ се явява обема и верността на изходната информация.

От гледна точка на анализа счетоводната информация трябва да бъде уместно подбрана, оценена и обобщена, необходимо е да се извърши аналитично прочитане на изходните данни в зависимост от целите на анализа.

Основен принцип на аналитичното четене на счетоводната информация е прилагането на дедуктивният метод, т.е. изследване от общото към частното.

При анализа той се прилага многократно. Чрез този метод става възможно възпроизвеждането на историческата и логическата последователност на фактите, събитията и явленията, както и определяне на насоката и силата на тяхното влияние върху постигнатите резултати от изследвания обект.

В дипломната работа на тема "Анализ на баланса и на отчета за доходите на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад" за 2008 година са разгледани и анализирани следните проблеми:

В първа глава се разглеждат същността и особеностите на застраховането като дейност, представена е информация за Застрахователно акционерно дружество "Булстрад", разглеждат се същността, ролята, задачите, функциите, методите и видовете финансово-счетоводен анализ.

Във втора глава е разгледана същността, структурата и съдържанието на Отчета за доходите, извършен е статичен (вертикален) и динамичен (хоризонтален) анализ на Отчета за доходите на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад" за 2008 година, анализирани са финансовите съотношения.

В трета глава е разгледана същността, структурата и съдържанието на Счетоводния баланс, извършен е статичен (вертикален) и динамичен (хоризонтален) анализ на Счетоводния баланс на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад" към 31 декември 2008 година, анализирани са финансовите съотношения.

4. Застраховане и финансово-счетоводен анализ

1.4 Същност и особености на застраховането като дейност

Осъзнатата необходимост от сигурност и неопределеността в среда на пазарна икономика предполага силното развитие на застраховането. Застраховането1 се основава на идеята за разпределяне на загубите върху множество субекти, чиито интереси са изложени на негативното въздействие на едни и същи събития. Посредством това разпределение всеки участник в застрахователната съвкупност получава сигурност, че при настъпване на застрахователен случай, загубите му ще бъдат компенсирани за сметка на останалите участници.

Термина "застраховане" етимологично произлиза от латински и означава освободен от грижа, гарантиран. Употребата на думата "застраховане" се свързва, индетифицира с думата "сигурност" и в двата случая става въпрос за елиминиране на опасностите или на послeдиците от тях.

Застраховането може да се разглежда като метод за разпределение на единичните загуби върху съвкупност от субекти, чрез който на отделните обекти се гарантира сигурност за възмездяване на възникналите загуби.

Застрахователната дейност се извършва на така наречения "еквивалентен принцип". Според този принцип застрахователното дружество трябва да събере от застрахователната съвкупност такива вноски, които да са равни на плащанията, които то ще направи към същата съвкупност. Еквивалентното равенство е само един теоритичен модел, който е в основата за пресмятане на застрахователната вноска. Еквивалентното равенство не важи за отношението "застрахователно дружество - отделен застрахован". Това предполага няколко възможности - от някои застраховани ще се събира вноска, а няма да им се изплаща обезщетение, при други застраховани вноската ще е по-голяма от плащането на застрахователя към тях, а при трети застраховани, тя ще бъде по-ниска. По изключение платената вноска от отделния застрахован ще бъде равна на обезщетението, което той ще получи от застрахователя през времетраенето на застраховката. В това се изразява същността на застраховането. Вноските се събират от всички, а се преразпределят само между застрахованите от съвкупността, при които има възникнали загуби. Платена застрахователна вноска от застрахования и неполучено обезщетение (тъй като не е възникнал застрахователен случай) не означава, че тези пари остават за застрахователното дружество. Те се използват за плащания на застрахователя към застраховани, при които дължимото обезщетение е по-високо от платената от тях застрахователна вноска. Това представлява принципът на взаимопомощ в съвкупността.

Според различните теории в специализираната литература същността на застраховането се представя по различни начини. Разликите се изразяват в зависимост от критерия според който авторите обясняват същността на застраховането.

Теорията на решението разглеждат дейността "застраховане" като резултат от множество решения. Тези решения са свързани със застрахователното дружество и с неговите клиенти - застрахованите.

Основните решения, които засягат застрахователното дружество се отнасят до целта към която се стреми дружеството и средствата с които тази цел може да бъде постигната. Тези решения засягат правната форма на дружеството (акционерно или взаимнозастрахователно), организационната му структура, програмата, по която ще работи и методите на работа, които ще бъдат използвани.

Клиентите на застрахователното дружество от своя страна вземат следните основни решения - необходимост и сключване на застрахователен договор, частта от имуществото, което ще бъде застраховано, рискове, които ще бъдат покрити от договора, застрахователна сума и т. н.

Теорията на решението дава възможност за цялостно опознаване на застраховането, тъй като тя обхваща решенията на застрахователя и на неговата околна среда (клиенти, конкуренти, държава).

Икономическата теория разглежда застраховането като производствен процес. Понятието "производствен процес" се използва при изработването на материални продукти. То може да се употребява и при създаването на услуги, към които принадлежи и застраховането.

Производствения процес при застраховането може да се представи като процес на използване на производствени фактори за създаване и реализиране на застрахователната услуга. Застрахователната дейност представлява процес на трансформиране на производствените фактори (материални и човешки) в застрахователна услуга.

От комбинацията на производствените фактори - сгради, инвентар, външни услуги, служители се получава застрахователната услуга, която представлява гаранция за плащане при възникване на застрахователни случаи.

Функционалната теория показва работата в застраховането на нейните съставни части, които се изпълняват от отделните звена. Според тази теория застраховането се състои от процесите по набавяне на производствени фактори, изготвяне на застрахователни продукти, пласмент на продуктите, ликвидация на загубите, организиране на информационните процеси, финансиране на застраховането и управление.

Функцията представлява проявление на същността на дадено явление. Всяко явление може да има само една основна функция. Това е функцията, която е специфична само за него и по която то се различава от всички останали явления.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на баланса и на отчета за доходите на застрахователно акционерно дружество „булстрад” за 2008 година 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.