Анализ на баланса и на отчета за доходите на застрахователно акционерно дружество „булстрад” за 2008 година


Категория на документа: Икономика
Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А

на тема:

АНАЛИЗ НА БАЛАНСА И НА ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ

НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД" ЗА 2008 ГОДИНА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод 1

1. Застраховане и финансово-счетоводен анализ
1.1 Същност и особености на застраховането като дейност 4
1.2 Информация за Застрахователно акционерно дружество "Булстрад" 13
1.3 Същност, роля, задачи, функции, методи и видове финансово-счетоводен анализ 19
2. Анализ на отчета за доходите на ЗАД "Булстрад" за 2008 година
2.1 Същност, структура и съдържание на Отчета за доходите 25
2.2 Статичен (вертикален) анализ 35
2.3 Динамичен (хоризонтален) анализ 39
2.4 Анализ на финансовите съотношения 44

3. Анализ на баланса на ЗАД "Булстрад" към 31.12.2008 година
3.1 Същност, структура и съдържание на Счетоводния баланс 46
3.2 Статичен (вертикален) анализ 48
3.3 Динамичен (хоризонтален) анализ 52
3.4 Анализ на финансовите съотношения 55

Заключение 59

Използвана литература 60
Умът е не само в знанието,
но и умението то да се прилага.
Аристотел

Понятието "анализ" има гръцки произход и означава разделяне, разчленяване. Следователно "анализ" в тесен смисъл на думата означава разчленяване на дадено явление или предмет на основните му елементи за изучаването им като част от цялото. Това позволява на изследваното явление (предмет) да се разбере вътрешна същност и да се определи ролята на всички съставни елементи.

В зависимост от изучавания обект, сложността на неговата структура и използваните способи за изследване, анализ се прилага в различни форми в естествените и обществените науки. Като например: химически анализ, математически анализ, финансово-счетоводен анализ и други подобни.

Под финансово-счетоводен анализ се разбира процес на групиране, сравнение и оценка на счетоводната информация, с цел установяване на съществени връзки, взаимоотношения и тенденции в дейността на застрахователното дружество, които са необходими за вземане на управленски решения.

Счетоводното отчитане е специфичен процес, чрез който се отразяват всички факти, явления и събития, които са настъпили и протекли в застрахователното дружество. То ги систематизира и обобщава чрез свои способи в определени показатели, които характеризират състоянието на дружеството.

Чрез съпоставянето им в различни периоди от време се очертават тенденциите в развитието на застрахователното дружество. Направените изводи служат като основа за вземане на управленски решения за постигане на поставените цели посредством насочване на усилията на ръководството за осъществяване на оптимално въздействие върху операциите, обектите и сделките. С осъществяване на финансово-счетоводния анализ могат да се преследват разнообразни цели, като например:
> изследване на определен брой показатели, които дават обективна и точна картина на дейността на застрахователното дружество, за част или за целия отчетен период;
> установяване на основните фактори, предизвикали изменения на фактическите показатели в сравнение с предходни периоди;
> определяне на очакваните параметри на темповете на развитие на застрахователното дружество в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект;
> вземане на решения за извършване на дългосрочни или краткосрочни инвестиции;
> оценка на ефективността от привличане на дългосрочни или краткосрочни пасиви;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на баланса и на отчета за доходите на застрахователно акционерно дружество „булстрад” за 2008 година 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.