Анализ на аболютното и относително изменение на числеността на персонала


Категория на документа: Икономика


УВОД
Анализът на числеността на персонала на куриерска фирма " Спиди'' ще определи потребностите от всички видове персонал, необходим за осигуряване на нормално протичане на производствения процес в рамките на плановите разчети за числеността на персонала. Анализа на числеността на персонала има важна роля и голямо значение за подобряването на работната сила на фирмата.Основната задача на този анализ е да установи доколко предприятието е обезпечено с неоходимите трудови ресурси за нормалното протичане на производствения процес.Този показател се определя с числеността на персонала през определен период от време.
Целта на курсовата работа е да се направи анализ на абсолютното и относитителното изменение на числеността на персонала за период от две години-2009 и 2010 година.

Анализ на абсолютното и относителното изменение на числеността на персонала

Анализът на числеността на персонала има за цел да разкрие съответствието или нарушеното съотношение между количеството жив труд и обема на дейността. Анализът на числеността на персонала осигурява обективна оценка за използването на кадрите във фирмата и ориентира към целесъобразни бъдещи мерки за развитието му в желаната посока. Задачи на анализа :
- Определяне на абсолютните и относителните отклонения
-Изучаване на факторите, влияещи върху равнището на показателите
-Оценяване на адекватността на плана за числеността на персонала на фактически сложилите се условия
Могат да се изразят абсолютни и отностителни изменения-нарастване или намаление,които не са с икономическо значение,защото не са обвързани с промените в обема на дейността. Първо се определя величината на абсолютното отклонение на числеността на персонала, която показва недостига или превишаването на плановата численост на персонала, Величината на отклонението се определя чрез съпоставяно на фактическата средносписъчна численост на работниците и служителите с числеността по план за съответния период. При анализа на изпълнението на плана по числеността на персонала трябва да се има предвид, че в случаите на преизпълнение на плана за обема на произвежданата продукция, фактическата численост на персонала може да превиши плановата. Но между изменението на обема на произвежданата продукция и числеността на персонала няма пряка зависимост. В подобни случаи обикновено се изменя числеността на основните работници, които са свързани непосредствено с производството на продукцията. Затова е целесъобразно да се изчисли относителна икономия или относителен преразход на работна сила, който може да се определи по формулата:
ΔБрс = Брс0 - БрсПА * Ко
където:
ΔБрс - относително изменеие на изменение на числеността на работната сила
Брс, БрсПА - обща численост на работната сила по отчет и план;
Ко - коефициент, отчитащ изпълнението на плана за обема на продукцията.
Подходът при планиране числеността на персонала включва следните основни моменти :
- Определяне на т.нар. норма на време - това е количеството работно вревме, необходимо за изпълнение на определена работа при най-добри за фирмата организация, технически и икономически условия. Нормата на време се определя като се отчитат различните видове разходи на работно време за 1ца работа
НВ = Тпз + Топ + Тобс + Тотл
Където,
НВ - норма на време
Тпз - подготвително заключително време
Топ - оперативно време, в.т.ч. основно работно време и спомагателно работно време, за да се свърши работата
Тобс - време за обслужване по време на изпълнението на работата
Тотл - време за отдих и лични потребности
-Определяне на плановата численост на основните работници - може да се осъществи чрез трудоемкостта на работата, респективно на производствената програма.
Плановата численост на основните работници се изчислява по следната формула:

Тпл ор / Фпл * Кин
Където,
Тпл - трудоемкост на производствената програма на основните работници
Фмл - планов полезен фонд работно време на 1 основен работник
Кин - планов коефициент за изпълнение на нормите
- Определяне на плановата численост спомагателните работници
Бср = Тпл ср / Фпл * Кин
- Определяне на плановата численост на останалите категории персонал (ръководните кадри, помощен персонал, някои видове специалисти, охрана и др) :
* числеността на ръководните кадри и специалистите се определя на основата на структурата и организацията на управлението
* числеността на персонала, наричан помощен се определя по окрупнени норми на обслужване - се определя по броя на постовете на охраняваните обекти
- Определяне на допълнителната потребност от персонала - по категории персонал и по квалификационни степени се установява има ли необходимост от допълнителен брой служители във връзка с излизане в пенсия, по болест, повишаване на образованието и други причини през плановия период. Допълнителната потребност се определя в процент към средногодишната численост към съответната категория, квалификация работници.
С анализа се разкриват и подлагат на задълбочена оценка причините, предизвикали отклоненията от базовата численост на работната сила и тяхното конкретно въздействие не само върху числеността, а и върху останалите икономически показатели за дейността на предприятието.
Подхода при планирането на числеността на персонала включва пет основни момента:

1. Определяне на:

1.1 Норама на време - тоава е времето необходимо за изпълнеие на определана операция при най- добри за дадена фирма.

1.2 Норма на изработка- това е количеството продукция произведено на определено време - час, смяна, месец и т.н
2. Определяне на плановата численост на основните работници.
3. Определяне плановата численост на спомагателните работници.
4. Определяне плановата численост на останалите категории на перонала
5. Определяна на допълнителната потребност от персонал - то се налага поради излизане в пенсия, по болест и други.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на аболютното и относително изменение на числеността на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.