Анализ и разработване на комуникационните процеси в управлението на стопанската организация


Категория на документа: Икономика
К У Р С О В А Р А Б О Т А

по

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

На тема: : Анализ и разработване на комуникационните процеси в управлението на стопанската организация
"Елит" ООД

Съдържание

I. Аналитична част :

1. Общи сведения за стопанската организация
1.1 Юридическа форма
1.2 Индустриален отрасл/подотрасъл
1.3 Предмет на стопанска дейност
1.4 Пазари,проекти, продукти и др.
2. Вътрешна среда на стопанската организация
2.1 Конкретни цели на стопанската дейност
2.2 Технологии
2.3 Организационна структура
2.4 Сътрудници/персонал(индивидуално и групово поведение)
2.5 Задачи

3. Външна среда на стопанската организация
3.1 Потребители
3.2 Конкуренти
3.3 Доставчици на ресурси
3.4 Нормативно законова уредба
4. Изводи от направения анализ на вътрешната и външната среда на стопанската организация

II. Практическа част :

Комуникациоони процеси в управлението на стопанската организация " Елит " ООД

1.Проучване видовете комуникация.
* Формализирана и Неформализирана
* Ввъншна и Вътрешна комуникация
* Други видове комуникация
2. Определяне на структурата на комунокационня процес
3. Анализиране на подходите за изучавване на информацията
4. Структура и основни операции на използваната информационна система.

1. Общи сведения за стопанската организация

" Елит " ООД е създадена през 1995г. и регистрирано от Пловдивския окръжен съд като дружество с ограничена отговорност.
Фирмата е със седалище и адрес на управление с. Дълбок извор община Първомай Пловдивска област. " Елит " ООД се управлява и представлява от двама управители Н. А. и Я. А.,заедно и поотделно.
Към настоящият момент фирмата има персонал от 57 човека и се причислява към средно големите предприятия. За осъществяване на дейността си фирмата разполага със собствени материално технически бази както следва:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и разработване на комуникационните процеси в управлението на стопанската организация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.