Анализ и оценка на управленска структура


Категория на документа: Икономика
Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
Следдипломна квалификация по специалност "Здравен мениджмънд"

КУРСОВ ПРОЕКТ

Анализ и оценка на организационната структура за управление на фармацевтична фирма "Стинг" АД

Изготвил: Проверил:
Тотка Узунова Проф. д. ик. н. Ангел Мирчев

Бургас, януари 2008 г.

Съдържание

1. Въведение

1.1 Обосновка за избора на "Стинг" АД като обект на настоящия анализ
1.2.Обща характеристика и история и развитие на "Стинг" АД

2. Изследвания, анализи и оценки

2.1 Изследване, анализ и оценка на съответствието между структурата на управленския апарат и целите и особеностите на развитие на "Стинг" АД

2.2 Изследване, анализ и оценка на йерархичната структура на управление на "Стинг" АД

2.3 Изследване, анализ и оценка на взаимовръзките между структурните звена и персонала в изпълнение на задачите в "Стинг" АД

3. Насоки и предложения за усъвършенстване на функционалната структура
4. Заключение

1. Въведение

Адекватната организационната структура на управление е една от решаващите предпоставки за ефективната работа на всяка фирма, респ. за нейната конкурентоспособност.
Ето защо една от основните задачи на всеки висш мениджър е да формира организационната структура на управление на компанията, както и своевременно да я променя, когато това се налага - било то поради пазарните условия или поради вътрешнофирмени фактори.
За успешното решение на тази задача мениджърите трябва да имат предвид какви са изискванията, които организационната структура на управление трябва да удовлетвори в точно определена ситуация от развитието на фирмата, и как те могат да бъдат реализирани.
Тези въпроси са предмет на изследването в настоящата курсова работа, като се изхожда от конкретна фирма и спецификата на нейната дейност. Направени са анализ и оценка на организационната структура за управление на фармацевтична фирма "Стинг" АД, като е разгледано съответствието между структурата на управленския апарат и целите и особеностите на развитие на фирмата. Представена е йерархичната структура на управлението й, както и взаимовръзките между структурните звена и персонала в изпълнение на задачите във фирмата. В заключение са дадени някои насоки и предложения за усъвършенстване на функционалната структура.

1.1 Обосновка за избора на "Стинг" АД като обект на настоящия анализ

Изборът ми на "Стинг" АД като обект на настоящия анализ е направен на база опита и 5-годишната ми практика в конкурентни фирми, като и 3-годишната ми работа в "Стинг" АД. Това ми дава основание за увереност, че като служител в тази фирма имам обективен поглед върху съществуващата организационна структура, съответно имам необходимата информация, за да я анализирам и да дам своята оценка. Като част от екипа на "Стинг"АД имам възможност да опозная в детайли принципа на управление и развитие на действащата организационна структура, както и да дам насоки за подобряване работата и усъвършенстване методите на управление.

1.2 Обща характеристика и история и развитие на "Стинг" АД

"Стинг" АД е основана през 1992 г. като фирма за търговия на едро с български лекарствени продукти с регион на дейност град София.
Сега "Стинг" АД е един от водещите търговци на едро и вносители на лекарствени продукти в България с 40% годишен ръст на продажбите. Успехът е постигнат в резултат на инвестиции в изграждането на функционални складови бази, въвеждането на съвременни методи на управление и система за контрол на качеството ISO 9001/2000. Изградена е една гъвкава и пазарно адекватна структура.
Сега компанията разполага с 5 складови бази - в София, Пловдив, Варна, Бургас и Разград, позволяващи покритие на дистрибуцията на лекарствени средства в национален мащаб.
Натрупаният опит и личностните качества на екипа гарантират сигурен и прозрачен начин на работа - високо ценен от партньорите и клиентите на фирмата.
"Стинг" АД е предпочитаният дистрибутор от аптеките заради богатата номенклатура от лекарствени средства и поддържаната постоянна наличност, изгодните търговски условия, коректността към клиентите, качеството на работата и високото ниво на професионална подготовка на персонала.
Успехът на "Стинг" АД се дължи и на коректните партньорски отношения с фирмите-производители на лекарства, от които черпи опит по отношение организацията на работа и качеството на обслужване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка на управленска структура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.