Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на ЕС в Република България


Категория на документа: Икономика


Тема: Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на ЕС в Република България
"Капацитет на общините, като бенефициенти за управление на проекти финансирани с европейски средства"

УВОД

Европейският съюз е една просперираща икономическа общност, която обединява 27 страни, които са разделени на 250 региона. Макар и отскоро България също е член на ЕС. Всеки от регионите в ЕС е с различна степен и равноменост на социално-икономическо развитие. Затова основната причина за създаване на Структурните фондове на ЕС е да се приведат всички държави (региони) от ЕС към ниво на социално сближаване средно за Европейския съюз. Следва се целта да се преодолеят регионалните различия в рамките на отделните държави. Именно Структурните фондове са механизма, чрез който финансовите ресурси се пренасочват към по-слабо развитите региони в страните членки на съюза.

Първоначалната тенденция да не се насочват всички средства към най-бедните райони в най-бедните държави от съюза, в последствие намира своето развитие с приетото решение да се определи квота за всяка държава-членка, като нейните най-бедни райони имат право на помощ дори ако са много по-развити от бедните или дори средните региони в друга държава-членка на ЕС.

А за да се спази принципа по-слаборазвитите региони да получат по-големи финансови възможности за своето развитие, по-бедните държави получиха по-големи квоти.

Както вече споменах Европейският съюз е една просперираща икономическа общност, която непрестанно се променя. Приетата политика на сближаване в периода 2007 - 2013г. съдържа комбинация от принципи: програмиране, партньорство, допълняемост, добро финансово управление, мониторинг и оценка.

В съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007 - 2013г., рамката по която се осъществява сближаването е по-опростена и по-компактна, като програмите са групирани в три направления: сближаване, регионална конкурентноспособност и заетост и европейско териториално сътрудничество. Финансово целта "Сближаване" се обслужва от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). За периода до 2013г. важи правилото: "един фонд за една оперативна програма".

В разработката си ще направя анализ на капацитета на общините в България, като бенефициенти за управление на проекти, финансирани с европейски средства. В Член 2 от Общия регламент бенефициентите са дефинирани като изпълнители, институции или фирми, които могат да бъдат както публични, така и частни, отговарящи за инициирането или за инициирането и изпълнението на дейностите.

В разработката си ще разгледам Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 (ОПРР), като ще посоча някои проблеми в капацитета на българските общини. Програмата за регионална развитие на България за периода 2007-2013г. е разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013г. Същите съответно са залегнали в Националната стратегическа референтна рамка на Република България. ОПРР е съобразена и с Националната програма за реформи, която е разработена в съответствие с обновената Лисабонска стратегия в отговор на Интегрираните насоки за растеж и заетост. Всички действия, предвидени в рамките на ОПРР, включват приоритетите на Общността, които подкрепят устойчивото развитие чрез укрепване на растежа, конкурентно-способността и заетостта, социалното включване, както и опазването и качеството на околната среда.

Трябва да посоча, че Програмата е насочена към вече идентифицираните от българското правителство основни проблеми и към политика, целяща тяхното решаване посредством осигуряване на допълнително финансиране от ЕС за подкрепа на националните приоритети и ресурси в области, които могат да бъдат финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). ОПРР представя една цялостна стратегия за регионално развитие за периода 2007-2013г., подкрепяна от многогодишен инвестиционен ангажимент в следните ключови области: развитие на инфраструктурата в градските центрове, териториална свързаност, устойчив растеж на туризма и подкрепа за регионални и местни партньорства.
ИЗЛОЖЕНИЕ

В разработената ОПРР е направено описание на компетенциите на общините, като бенефициент за управление на ОПРР, която се финансира с средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Посочено е, че освен държавата, реално общините са основният обществен двигател на регионалното развитие в нашата страна. Знаем че, областите в лицето на общините като цяло поемат единствено функции, делегирани от държавата. Въпреки това, те не разполагат с реални юридически правомощия и финансови средства, които са от първостепенно значение за инвестициите.

Като основни функции, които са в компетенциите на общините са посочени:
> Управление на общинската собственост;
> Местно социално-икономическо и устройствено планиране и развитие;
> Образование;
> Здравеопазване;
> Обществени и комунални услуги;
> Опазване на околната среда;
> Култура;
> Защита и опазване на културното и историческо наследство;
> Насърчаване на спорта, отдиха и туризма;
> Задачи, свързани с опазването на обществения ред.

От всички 264 общини в България, 178 представляват 28% от населението и 62% от територията на страната ни. Много от тези общини са малки и същевременно слаби в институционално, финансово и техническо отношение. По-ниското равнище на социално-икономическо развитие на преобладаващата част от тези общини и отдалечеността на една значителна част от тях от големите или средни градски центрове и техните агломерационни ареали налага необходимостта в тях да бъдат подкрепени определени базирани на потребностите инвестиции.

През 2003 г. със Закона за държавния бюджет на Република България се въведе нов принцип за финансиране на общините: бюджетните общински дейности се разделят на общински и делегирани от държавата. Това бе направено, за да се улесни старта на финансовата децентрализация, като се възприе законово възложените дейности на общините да се разделят условно на две групи: делегирани от държавата дейности и местни дейности. Трябва да се има предвид, че това деление на дейностите е извършено за целите на изчисляване на разходите за тези услуги и връзката им с определени източници на приходи. Посочените две групи принадлежат към дейностите, свързани с местното самоуправление.

Мога да поясня, че делегирани от държавата дейности са тези услуги (според Конституцията и нормативната база), до които населението следва да има осигурен равнопоставен достъп във всички части на страната. За осигуряване и изчисляване на делегираните от държавата дейности са разработени стандарти за издръжка и стандарти за численост на персонала. А местните дейности са тези, които се предоставят в зависимост от потребностите на населението и разполагаемите общински ресурси.

Определените дейности на общините могат да се представят по следния начин:

СФЕРА
Местни дейности
Делегирани от държавата дейности
Образование
целодневни, полудневни и сезонни детски градини, за които общината осигурява издръжка, ученически столове
общообразователните и профе-сионални училища; общообразо-вателните спортни училища с държавен прием; специалните детски градини и училища; оздравителните училища; цен-тровете за предучилищна подго-товка на 6-годишните деца, домовете за отглеждане и въз-питание на деца, лишени от родителски грижи, общежитията
Обществено здравеопазванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на ЕС в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.