Анализ и оценка на технологично и финансово състояние на агрофирмата


Категория на документа: Икономика


СА "Д. А. ЦЕНОВ" град Свищов
2013 г.

Семестриална задача
По: Аграрно предприемачество
Тема: Анализ и оценка на технологично и финансово състояние на агрофирмата
Изготвил: Стелиан Тодоров- фак.ном.106344; Moмчил Светославов - фак.н. 106326; Радосвет Чанов - фак.н. 106120 ; Васил Бънов - фак.н. 106118

Финансовият анализ е от съществено значение при управлението на фирмите в съвременната икономика .Тои позволява да се вземат правилни и икономически обосновани решения за развитието на фирмата ,които са базирани на минали и настоящи стопански процеси .Тяхното анализиране показва съществуващи , а понякога и невидми на пръв поглед тенденции в развитието на съответния стопански субект с които финансовия мениджър трябва да се съобрази .
За правилното управление на агрофирмата , мениджърът трябва да се съобразява с няколко основни аспекти на финансовият анализ , а именно:
1. Имуществено положение;
2. Ликвидност на фирмата ;
3. Платежоспособност;
4. Финансово състояние;
5. Ефективност на използване на активите;
6. Рентабилноста на произжодството;
7. Инвестиционни програми и др;
Икономическият потенциал на агрофирмата може да бъде оценен от две позиции: от гледна точка на имущественото състояние на агрофирмата и от неиното финансово състояние.
Стабилното финансово състояние на агрофирмата в значителна степен зависи и от правилното вложение на финансовите ресурси в активи .В процеса на функциониране, величината и структурата на активите търпи непрекаснати промени .За да вземат правилни управленски решения относно производството , инвестициите и иновациите, е необходимо, финансовият мениджър да има актуална информация, получена чрез анализ на текущото състояние.
Необходимостта от анализ на ликвидността на активите възниква при съществуващи финансови ограничения и необходимост от оценка на кредитоспособността на агрофирмата. Оценката на ликвидността позволява да се изчисли степента на покритие на задълженията с активи, срока за тяхната трансформация в парични средства, и срока за погашение на съществуващите задължения. Показателите за ликвидност позволяват да се прецени и анализира способността на агрофирмата да покрива своите текущи задължения. В основата на тези показатели е заложено съотношението на текущите активи с краткосрочните задължения.
Необходимостта от анализ на ликвидността на активите е пряко свързана с оценяване кредитоспособността на фирмата. Тази оценка позволява да се прецени степента на покритие на фирмените задължения с нейните активи, както и срока за тяхната трансформация в налични пари.
Тъй като оборотните средства имат различна степен на ликвидност, за оценка на платежоспособността на агрофирмата се използват редица показатели, като:
1. Величина на собствените оборотни средства,
2. Коефициент на текуща ликвидност,
3. Коефициент на абсолютна ликвидност,
4. Коефициент на покритие на запасите със собствен капитал, както и редица други.

Отделните показатели за ликвидност, не само характеризират финансовото състояние на стопанския субект, но и служат за оценка при кредитирането от външни организации.
Анализът на текущата активност отразява възможността на агрофирмата да покрие текущите си задължения с текущите приходи от реализация на собствена продукция. Нарастването на този показател може да се разглежда као благоприятна тенденция.

Друга съществена характерстика на финансовото състояние на агрофирмата е нейната стабилност в дългосрочен аспект. Този аспект на анализа е свързан с общата финансова структура на фирмата, както и нейната зависимост от кредитори и инвеститори. Ако в съотношението "собствен капитал - заемни средства" превес вземт външните източници на финансиране, то агрофирмата може да изпадне в несъстоятелност, когато нейните кредитори решат да изтеглят вложените в нея капитали. Затова финансовият мениджър трябва да наблюдава следните показатели:
1. Коефициент на финансова независимост;
2. Коефициент на обезпечение със собствени източници на финансиране;
3. Коефициент на дългосрочните кредити и др.

Коефициентът на финансова независимост изразява дела на собствения капитал към общия обем капитали на агрофирмата. Нарастването на този коефициент отразява повишената способност за покриване на задълженията със собствени средства. Ръстът свидетелства за увеличената самостоятелност, както и за намаляване риска от финансови затруднения в бъдещи периоди.

Коефициентът на обезпечение със собствени източници за финансиране отразява степента на покритие на материалните запаси със собствени оборотни средства. Когато този коефициент е над единица, може да се говори, че агрофирмата при формирането на текущите си активи не зависи от външни източници на финансиране.

Коефициентът на дългосрочните кредити отразява структурата на капитала, делът на заемните средства при финансиране на капиталните вложения. Нарастването на този показател отразява нарастващата зависимост на агрофирмата от външно финансиране под формата на кредити или инвестиции.

Оцентката на ефективното използване на имуществото на агрофирмата може да се разгледа в два аспекта:
* Качествен аспект - пазарен дял на съответен вид селскостопанска продукция, наличие на продукция за експорт, репутация на агрофирмата и др.
* Финансов аспект - скоростта на оборота на средствата, както и редица производни коефициенти.

Показателите за рентабилност дават представа за финансовите резултати и ефективността на съответната агрофирма. Те отразяват доходността на фирмата и се използват като основен интрумент при планиране на инвестиционната политика и ценообразуването.

Инвестициите в селскостопанското производство имат огромно значение при осигуряването на високи темпове на разширено възпроизводство, при създаването и укрепването на материално-техническата база на агрофирмите.

В условията на пазарна икономика ролята на финансовия мениджър е от съществено значение за успешното развитие на агрофирмата. Редно е все пак да отбележим, че наред с фундаменталните икономически и финансови познания мениджърът на една агрофирма трябва да бъде и добре запознат със спецификата на производството, пазарите и съответните рискове, свързани с тях. В този аспект, финансовият анализ на състоянието на фирмата би спомогнал за адекватно и навременно вземане на правилни икономически решения,
съобразени с текущото състояние и възможности на агрофирмата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка на технологично и финансово състояние на агрофирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.