Анализ и оценка на организационната структура на предприятието


Категория на документа: Икономика


Връзките между апарата на управление и производствената система са от изключително значение за постигането на общите цели на предприятието.

Te могат да бъдат 3 вида:
1.Линейни връзки - вертикални, регламентирани и показват субординацията
2.Функционални връзки - регламентирани и изразяват функционални взаимоотношения
3.Връзки на сътрудничество - нерегламентирани, но често пъти много ефективни, основават се на общи интереси, неформални взаимоотношения и др.

Линейните взаимотношения в Сънсет Ризорт са в две посоки. Отгоре- надолу- основавайки се на йерархията и властта. Решенията се вземат на тактическото ниво в структурата, след което по надлежния верикален ред се поставят за изпълнение и на най- ниското в йерархично отношение звено. Тази форма на комуникация е подходяща за организацията, защото до съотвения служител достига информацията необходима точно за неговата структурна единица. Т. е. камериеркта получава информация точно кога и как трябва да подготви апартамента за съответното настаняване и всяка друга информация за нея е ирелевантна. Взаимовръзката между отделните нива действа и в обратен ред- отдолу- нагоре. Обратната връзка е изключително важна за организацията, предвид специфичната дейност която тя развива. Резултатите от взетите от ръководните кадри решения в повечето случай са налице почти веднага и чрез своите служители те получават също така веднага обратната информацията.

Функционалните връзки в организацията също са строго регламентирани и това способства за бързо и правилно решаване на проблеми, професионално реагиране при внезапно възникнали ситуации. В хотелиерството е изключително важно всяко едно звено да може адекватно да реагира и да предприеме необходимите действия или максимално бързо да влезе във взаимовръзка с компетентното звено. Проблем в този случай създава липсата на Мениджър "Барове и ресторанти", т.е конкретно лице за контакт в случай на необходимост и лице което може да поеме отговорност и да вземе решение. Това лице всъщност се явява Генералния мениджър на комплекса, който не винаги има възможност да реагира.

От голямо значение за потока на информация в Сънсет Ризорт са рецепциите в отделните хотели. Те са мястото на което първо постъпва информацията от гости и служители и тяхна е важната задача максимално бързо и точно да разпратят информацията към съответните отговорни звена.

Връзките на сътрудничество са неформални и не се подчиняват на определен регламент. Това се така наречените неформани групи в организацията. Такъв вид неформално обединение се наблюдава в Сънсет Ризорт при рецепциите. Съществуващи като отделни звена с различни ръководители, но обединени от една обща характеристика, служителите на различните рецепции са в хармонично единство, изразяващо се във взаимопомощ и подкрепа в работния процес.

6. Основни изводи и предложения за усъвършенстване структурата на управление на организацията

От проведеното изследване можем да направим извода, че съществува необходимост от назначаването на Мениджър "Барове и ресторанти", които да обхване този отдел в неговата цялост.

В предприятието липсват критерии за оценка на персонала, спред които да бъдат налагани санкции или да има поощрения. Всъщност поощрението, като форма на мотивация за персонала липсва изцяло. Изработването на една добра система за оценка на персонала би допринесла много за повишаване индивидуалната производителност на труда, подобряване професионалната и квалификационна подготовка на служителите. Чрез оценката се разкрива потенциала, насърчава се позитивното поведение и се създава възможност за възлагане на по- отговорни задачи на служителите.

Използвана литература:
1. Мирчев,А., Небл, Т. "Индустриален мениджмънт" Варна- Рощок 2002
2. Стефанов, Н., Керемидчиев, Д. "Управление на човешките ресурси" София 2009
3. Стефанов, Н., Петков, Р. "Основи на управлението" София 2004
4. Паунов, М. "Организационно поведение" София 1998

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка на организационната структура на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.