Анализ и оценка на организационната структура на предприятието


Категория на документа: Икономика


Предприятието има важни функции за регионна и общността:
- икономическа- осигурява приходи на община Поморие; предвид неговата мащабност то е от голямо значение и за множество фирми от региона; повишава имиджа на региона като туристическа дестинация, което от своя стана води до увеличаване на инвестициите в общината; спомага за развитието на различни отрасли от националното стопанство;
- социална- осигурява работни места; способства за облагородяване на региона; повишава качеството на живот в региона; способства за интеграцията на хора от малцинствените групи
- културни- стимулира културното развитие на общността; способства за повишаване на имиджа на страната в чужбина

Основните цели на предприятието са устойчиво икономическо развитие, запазване и разширяване на позициите на предприятието на българския и чуждестранен туристически пазар.

За постигането на тези глобални цели на предприятието в процеса на работа те се разклоняват на по- малки цели и задачи: увеличаване заетостта на годишна база на хотелския комплекс; оптимизиране на разходите по поддръжка на материално- техническата база и разходите за оперативната дейност; запазване и повишаване на качеството на обслужване в организацията; коректно водене на цялостната документация на предприятието.

Целите на предприятието обуславят и необходимите производствени и управленчески структури. За постигане на максимума в гореспоменатите цели хотелският комплекс разчита на специалисти и професионални кадри в отделните стуктурни звена.

Табл. 1
Цели
Отговорник за постигането на целите
Увеличение на заетостта
Мениджър "Маркетинг и продажби"
Оптимизиране на разходите по МТБ
Мениджър "Поддръжка"
Оптимизиране на разходите за оперативна дейност
Мениджър "Хотелска част" и Управители на ресторанти, Мениджър "Барове"
Повишаване качеството на обслужване
Мениджър "Хотелска част" и Управители на ресторанти, Мениджър "Барове"
Коректно водене на документация
Мениджър "Финанси"


Качеството на работа зависи от конкретно поставените задачи пред отделните звена и мотивацията за тяхното изпълнение. С осигуряването на подходящи условия на труд и добра социална среда се поставя началото на качественото изпълнение на текущите задачи.

Разглеждайки и анализирайки табл.1 бихме могли да кажем, че организацията на работа в "Сънсет Ризорт" е подчинена на принципите на функционалната структура. При този структурен модел дейностите са групирани според принадлежността им към определена функция, координирането им става вертикално (в рамките на функцията) чрез йерархични функционални норми, правила, планове и т.н. Заетите са ангажирани и мотивирани по отношение на целите на съответния функцонален отдел, за които работят; с опита и изявата им там се обвързва и професионалното им израстване. Функционалната организационна структура е особено подходяща, когато конкурентната ситуация и стратегическите цели на организацията изискват много висока степен на функционални познания на ефективността и качеството, но при относително слаба околна среда. Функционалната структура е най- подходяща за малки и средни организации, в които стратегията е свързана с ефективното производство на една или малка група продукти или услуги. Такъв е случаят и при "Сънсет Ризорт"- организация със средни размери, със специфична дейност, имаща точно и ясно определни функции, цели и задачи.

3. Анализ на йерархичната структура

Разглеждайки йерархичната структура в "Сънсет Ризорт" можем ясно да откроим 3те нива на апарата на управление: стратегическо, тактическо и оперативно ниво.
На стратегическо ниво Генералният мениджър определя стратегиите свързани с развитието и оцеляването на хотелския комплекс, а именно устойчиво икономическо развитие. На тактическото ниво се разработва политиката на предприятието, свързана с адекватна структура, способна да реализира стратегическите цели и програми, да осигури необходимите за това ресурси, да изгради организационна култура, която да осигури най- ефективното използване на осигурените ресурси. На оперативно ниво отделните звена реализират плановите задачи за постигане на основните цели на предприятието.

Формирането на йерархичните взаимоотношения между различните позиции в организацията е изключително важна по отношение на двата момента, които включва:
* единство на веригата на заповедите, т.е. нуждата от това да има ясно разграничване на властта между позициите в организацията "отгоре- до долу" и всеки сътрудник да докладва по дадена задача на един висшестоящ.
* пространство на контрола (управлението), т.е броя на сътрудниците, които докладват на отделния ръководител.

Бихме могли да кажем, че йерархичната структура в Сънсет Ризорт е мултипликация на организацията на прекия контрол- един ръководител, няколко подчинени. Тъй като предприятието е с неголямо пространство и относително несложна трудова дейност, този вид организация на йерарахичната структура е подходяща. Така се постига относително висока ефективност на комуникация във вътрешно ораганизационен план и в план външна среда. Поради неголямото организационно пространство има възможност за създаване по естествен начин на силен заряд от позитивни неформални взаимоотношения между членовете на организацията. Този заряд може да играе съществена роля за формирането на организационна култура, интегрираща в дългосрочен аспект целите на организацията с целите на отделния сътрудник в организацията. Недостатъците, които съществуват при този вид организация е голямата зависимост от фактора личност, както и липсата на системна работа в управленско- организационен план.

За постигане на максимални резултати в отделните дейности в органзацията са заложени определени стандарти на работа. Невисоката йерархична структура в предприятието дава възможност за добра вертикална комуникация, контрол и обратна връзка. Наложени са методи за санкциониране при неизпълняване на стандартите за работа.

Друг аспект, които определя необходимостта от строга йерархична структура и налагането на конкретни норми, стандарти и правила на работа е сезонния характер на дейността и съответно стартирането на всеки нов сезон с голям брой нови кадри. Ежегодно се провежда вътрешнофирмено обучение в различните звена с цел унифициране на работния процес и налагане на определения стандарт за качество.

Разглеждайки по внимателно йерархичната структура на "Сънсет Ризорт" можем да установим липсата на една основна за специфичната дейност на предприятието брънка, а именно Мениджър "Барове и Ресторанти". Различните управители на ресторанти, главни готвачи и бар- мениджъра са на прякото подчинение на генералния мениджър на комплекса. Липсата на тази фигура в тактическото ниво на управление крие няколко опасности: трудност при установяването на обща концепция за успех на департамента и нейното следване; проблеми при определянето на конкретни стандарти за работа и изисквания за постигане на качество на продукта; недостатъчен контрол върху дейностите свърани с общите цели на организацията.

4. Анализ и оценка на взаимовръзките между структурните звена и персонала в изпълнение на задачите.

В Сънсет Ризорт в голяма степен се използва т. нар. Бюрокртичен подход на управление- строга йерархична структура на управление, специализиране и разделение на труда , управление на служителите чрез технически правила на работа- в организацията съществуват конкретно разработени стандарти за работа за максимално постигане на качествени резултати.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка на организационната структура на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.