Анализ и оценка на дейността и резултатите на фирма от гр. Панагюрище


Категория на документа: Икономика


Това е четвъртата успешно реализирана от "Оптикс" инвестиция за закупуване на нови технологии, която е финансирана с европейски средства. Общият размер на четирите инвестиции е 24 млн. лева.
През лятото 2013г. "Оптикс" вложи 2.7 млн. лв. и разкри 14 работни места в новата си база в Божурище, където организира производство на оптични уреди и елементи и фотографска зона.
За удобство на клиентите на фирмата разполага с офиси в гр. София и гр. Пловдив, където сътрудници оказват съдействие при необходимост.
От 2004 г. в Панагюрище работи и джойнт венчър за производство на медицински уреди и системи за ендоскопия с участието на "Оптикс" и германска фирма.

ІІІ. Анализ на принципите осигуряващи промяна и подобрение на фирмата

Промяната, това е процес, при който се усъвършенства организацията, променя се системата й, така че тя по-добре да съответства на потребностите, интересите и очакванията на индивидите, които работят в нея. Тук ще насоча вниманието на принципите, които осигуряват които осигуряват промяната и подобрението на разглежданата фирма.

"Оптикс" АД следва фирмената стратегия, чиято основна цел е комплексното задоволяване на потребностите на ясно очертаната пазарна ниша и изградената клиентска мрежа.
Фирмената стратегия се характеризира с:
* изработване на единични, малки, до средни серии оптични елементи, възли и изделия със завишени изисквания към оптичните параметри;
* комплектност на доставките;
* кратки срокове на изпълнение.
Съобразявайки се с реалностите на времето и с факта, че постигането и поддържането на високо качество няма алтернатива в условията на остра конкуренция, "Оптикс" АД реализира преимуществата си чрез:
* високо качество на продуктите;
* непрекъснато развитие на съществуващите технологии и плановото им усъвършенстване;
* разработване и внедряване на собствени технологии;
* усъвършенстване на чужди върхови технологии;
* разширяване на технологичните възможности на фирмата и увеличаване дяла на монтажната дейност;
* системно увеличаване на професионалната компетентност на кадрите на всички нива;
* усъвършенстване на измервателните средства и лаборатории.

ІV.Анализ на състоянието на производствените разходи и възможности за относителното им намаляване
Почти 100% от гражданската продукция на панагюрския завод е предназначена за износ. Пазари на "Оптикс" АД са страните от Европейския съюз, Швейцария, Израел, САЩ и скандинавските страни, а в областта на специалната продукция - държави, членки на НАТО. Фирмата има няколко десетки изделия собствена разработка, реализирани и на вътрешния, и на външния пазар. На вътрешния пазар основните клиенти на панагюрския завод са двете силови министерства - на отбраната и на вътрешните работи.
Политика на мениджърите е да влагат възможно най-малко средства както в склада за готова продукция, така и в складовете за основни и спомагателни материали, които снабдяват производството.
На практика в склада за готова продукция не се задържат почти никакви стоки. Всичко, което излиза от цеховете на завода до седмица, максимум до две се реализира на пазара.
V. Осигуряване на качеството
Ръководството разглежда политиката по отношение на
качеството като интегрирана ключова част от цялостната политика на фирмата.
За ефективното провеждане на Политиката по управление, Ръководството е определило следните основни цели:

* Увеличаване реализацията на производството чрез разнообразяване на асортимента при активно маркетингово изследване на специфичните изисквания на клиентите и другите заинтересовани страни и особено при разработването на нови пазари;
* Оптимизиране на процесите по използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни и на организацията, при ефективно използване на оборудване, енергии и материали;

Създаване и поддържане на условия за спазване на актуалните нормативни изисквания за производство и стриктно спазване на изискванията на Конструкторската и Технологична документация, чрез постоянно подобряване на производствените процеси и работната среда според изискванията на заинтересованите страни и чрез съблюдаване на очакванията на Обществото по отношение на опазването на околната среда;
* Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите нормативни документи и намаляване до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността;
* Въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъците технологии за постигане на екологичен и конкурентен ефект при производството на оптични изделия;
* Оптимизиране на процесите по използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни и на Организацията, при ефективно използване на оборудване, енергии и материали;
* Създаване и поддържане на условия за спазване на актуалните нормативни изисквания за производство и стриктното спазване на изискванията на конструкторската и технологична документация, чрез постоянно подобряване на производствените процеси и работната среда според изискванията на заинтересованите страни и чрез съблюдаване очакванията на Обществото по отношение опазването на околната среда;
* Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите нормативни документи и намаляване до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността;
* Въвеждане на енергоспестяващите и ограничаващите отпадъци технологии за постигане на екологичен и конкурентен ефект при произ-водството на оптични изделия;
* Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа и опазване на неговото здраве и безопасност, с цел постигане на добри резултати;
* Заделяне на възможно по-голям дял от печалбата за реинвестиране на нови производствени мощности и технологии за ограничаване на рисковете на околната среда и човешкото здраве, произтичащи от дейността на Организацията и поддържане на постоянно високо и стабилно качество на предлаганите продукти.
VI. Система по качество

За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на "Оптикс" АД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана система за управление за управление, съответстваща на Международните стандрати:

ISO 9001:2008

Следването на изискванията на този стандрат и внедряването на Система за управление на качеството осигурява способността на организацията да предоставя продукт/ услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на националното законодателство.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ и оценка на дейността и резултатите на фирма от гр. Панагюрище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.