Аналитичен анализ между туризма на България и Гърция


Категория на документа: Икономика
Филиал град Смолян

Аналитичен Обзор
На тема: Сравнителен анализ на туризма на България и Гърция

Изготвил:
Гергана Василева Георгиева Проверил и Оценил:
Фак No:138811008 Професор Малчо Малчев ДН

Януари 2014
Увод
Туризмът е сложна и многообразна човешка дейност,свързана с пътуването на хора,които задоволяват познавателните и развлекателните си потребности. Туризмът има важно значение в социален и икономически аспект. Благодарение на него човешкото здраве и трудоспособността се стабилизират и се разкриват работни места, които понякога са основен източник на доходи за определено селище и подобряват жизнения стандарт в него. В личен план, пътуванията, които хората предприемат, често обогатяват тяхната езикова, познавателна и социална култура.
Развитието на туризма в България през годините на прехода и оценяването му като важен за икономиката на страната отрасъл определи и изграждането на стратегия. Страната ни разполага безспорно с голям потенциал за развитие на туризма - географско положение, благоприятен климат, дълга морска брегова линия и високи планини, богато културно-историческо наследство и т.н. и предоставя рядка възможност за практикуване на всички видове туризъм. Подобряване на политическата обстановка след разпадането на социалистическия блок дава възможност България да бъде преоткрита като нова световна туристическа дестинация. От това изниква и необходимостта от целенасочено стратегическо и устойчиво развитие на българския туризъм при съвременните политически, икономически и социални фактори и особено след пълноправното влизане на България в Европейския съюз.В последните години страните с които,страната ни осъществява най-активните връзки в отношение на туризма са : Гърция,Румъния,Русия,Турция,Сърбия и други. Туризмът е един от основните клонове на българската икономика - формира близо 5% от БВП.

Сравнителен анализ на туризма на България и Гърция.

I. Географско положение,граници и големина на България.
България се намира в Югоизточна Европа, в североизточната част на Балканския полуостров. Тя е европейска, балканска, черноморска и дунавска страна. Това географско положение я поставя на кръстопътя между Европа, Азия и Африка. България се явява транспортен кръстопът и транзитна територия между Западна
Европа, Близкия и Средния изток и Средиземноморието. През България преминават редица от главните общоевропейски транспортни коридори.
България има площ от 110 994 км ². Страната се подрежда на 102 и 96 място съответно по площ и по население в света,както и 11-та в Европейския съюз и 15-та в цяла Европа.
Източната ни граница е изцяло морска . Започва от нос Картал и завършва до устието на река Резовска .Дълга е 378 км .Обхваща ивицата от крайбрежните води с ширина 20 км. Черно море има важно стратегическо значение. Чрез протоците Босфора и Дарданелите то ни свързва със Средиземноморието,а от там със Световния океан.
На запад България граничи със Сърбия и Македония . Границата е дълга 506 км . Започва от връх Тумба,следи билата на планините Огражден,Малешевска,Влахина и Осогово,спуска се в Велбъжката седловина и достига връх Китка,спуска се по долината на река Тимок и по нейното течение достига река Дунав.
На север България граничи с Румъния . От устието на река Тимок до град Силистра (470 км).
Северната ни граница следи течението на река Дунав. Към територията на страната принадлежат и 57 големи дунавски острови- Белене, Вардим,Богдан и др. Река Дунав е най-големия международен речен път,чрез който България се свързва със страните от Западна и Източна Европа.
На юг България граничи с Турция и Гърция. Границата ни с Турция (259 км) започва от устието на река Резовска като на запад следи нейното течение. Преминава по билата на Странджа и Дервентските възвишения,пресича река Тунджа и при Капитан Андреево достига до река Марица. Южната ни граница с Гърция дълга ( 493 км ) започва от река Марица,пресича река Арда,завива на запад и преминава през поредица от родопски ридове,през седловината Маказа,минава връх Циганско градище,следи вододела на река Арда и Въча с Беломорските реки и притоците на река Места и стига до връх Тумба.

II. Географско положение,граници и големина на Гърция.
Гърция в съвременните си граници има площ 132 000 км.кв. в които се включват 1140 км.кв. водни площи. По големина на територията си тя заема 3-то място сред Балканските страни и се подрежда на 94 място в света.Гърция има 12-тата най-дълга брегова линия в света с дължина 13 676 км .
Разположена е в южната част на Балканския п-в заедно с прилежащите му о-ви. Те са над 3000 с обща площ 24,800 км.кв. в Егейско,Критско,Средиземно и Йонийско море. Най-големи о-ви са Крит,Евбея,Лезбус,Родос,Хиос,Кефалиния и Керкира.Стратегическото географско положение на Гърция между Европа,Азия и Африка ( където се пресичат важни морски и въздушни пътища) се явява важен фактор за нейния стопански просперитет.
Общата дължина на границите на Гърция е 1227 км.На северозапад Гърция граничи с Албания,на север с Македония и с България и на североизток с Турция.Най-дълга е границата и с България 493 км.Сухоземните граници на Гърция преминават предимно през трудно достъпни планински територии.Най-достъпни са направленията по долините на река Вардар,Струма,Места и река Арда.Бреговете на морските граници на Гърция са силно разчленени,а многобройните малки и големи заливи са удобни за пристанища,което благоприятства развитието на корабоплаването от древността до сега.В съвременни условия тази разчлененост на морския бряг,множеството заливи и малки пристанища от яхтен тип стимулират развитието на приключенческия морски туризъм-яхтинг.
> Анализ на двете страни .
Географското положение и на България и на Гърция е стратегическо намират се между Европа,Азия и Африка. През двете страни се пресичат важни,европейски морски,въздушни и сухоземни пътища,което е важен фактор за развитието на туризма в тях.
По големината си двете страни се различават - Гърция е с около 21 000 км ² по-голяма от България . Заедно с прилежащите острови,които са над 3 000, по-голямата част от туристите предпочитат по-голямото разнообразие на страната,те са привлечени от него. Това е разлика,която оказва влияние върху туризма .
Дължината,която подрежда Гърция на 12 място в света и разчленеността на бреговата и линия също играе важна роля в привличането на туристите,докато бреговата ивица на България е дълга само 378км, от които 28% са заети с плажове.И двете страни граничат една с друга както и с Македония и Турция,които също допринасят за увеличаване на туристопотока към страните.
I Природни условия и ресурси за развитието на туризма в България.
Онези туристически ресурси, които оказват възстановителен (рекреативен) и оздравителен (в т.ч. и рехабилитационен) ефект върху туристите главно чрез природните фактори и условия, се определят като природни рекреационни ресурси. Природната среда включва компонентите: релеф, климат, води, биогенни ресурси (флора и фауна) и почви.
Около 30% от територията на страната са равнини, платата и хълмовете заемат около 41%, а близо 35% от общата площ на страната е покрита от гори .В България преобладава умерения климат, със студена зима и горещо лято. Бариерният ефект на Стара планина има силно влияние върху климата в цялата страна - Северна България изпитва по-ниски температури и получава повече валежи в сравнение с южната част. Взаимодействието на различни климатични, хидроложки, геоложки и топографски условия е причина България да има сравнително голямо разнообразие от растителни и животински видове. То включва около 100 вида бозайници, към 400 вида птици, близо 40 вида влечуги, над 200 вида черноморски и сладководни риби, над 27 000 вида насекоми и безгръбначни, и над 10 000 низши и висши растения и гъби. България разполага със 125 вида проучени полезни изкопаеми: енергийни суровини, руди на черни, цветни и благородни метали, индустриални минерали и декоративни скали.
В България се открояват планините Рила с най-високият връх на Балканският полуостров Мусала 2925м , Пирин. По-обширни са Родопите и Старопланинската верига,а по-малките са Витоша,Сакар планина,Беласица,Осоговска планина,Славянка и Средна гора.
Пещерите в страната са посещавани от изключително голям брой туристи.Една от най-големите пещери в е Магурата с обща дължина около 2500 м., а една от най-посещаваните е пещерата Бачо Киро намираща се в близост до Дряновския манастир. Ягодинската пещера е една от най-дългите и най-интересните пещери в България и най-красивата в Родопите.
В страната има много красиви макар и малки водопади и каньони,един от тях е наскоро откритият Каньон на водопадите,намиращ се в близост
до град Смолян с най-големият му водопад "Орфей" . По-интересни и големи водопади са също: Крушунските водопади, Карловското пръскало, Райското пръскало, Бабското пръскало,Боянският водопад и др.
Най-големият дял от туристопотоците са насочени към водните басейни. В източната част на страната е разположено Черно море . Площта му е 420 000км²,максималната дълбочина е 2245 м, а средната- 1240 м.Поради обилния приток на речни води,морската вода е по-слабо солена ( 17,3% ) отколкото в Средиземно море и Световния океан,които имат соленост около 36%.
Езерата в България се намират по поречията на реките Марица, Струма, Места, Искър, Осъм, Дунав, Вит или в Черноморския район. В Рила се е образувало най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров - Смрадливото езеро . Най-дълбокото езеро е Окото( Рила ) , следвано от Поповото ( Пирин ). В Пирин има 186 езера , като всички те са с ледников произход. От тях няколко езерни групи са предпочитани от туристите - Бъндеришките, Василашките и Валявишките езера. В Рила се намират едни от най-живописните езера. Такива са Седемте рилски езера, Мусаленските езера, Урдините езера и др. Други известни български езера са Сребърна, Дуранкулашкото и Бургаското езеро.
България има добре развита речна мрежа от около 540 реки, повечето от тях - с изключение на река Дунав, са сравнително къси и с ниски водни нива. Повечето реки преминават през планински райони. Най-дългата река намираща се изключително на българска територия, е Искър с дължина 368 км. Други по-големи реки са : Марица с дължина 521,6 км. ; Тунджа - 350км. ; Струма - 290 км. ; Арда - 241км. ; Места - 126км.
Термоминералните извори в България също привличат голям брой туристи. Това са : Сандански, Павел баня, Банкя, Горна баня, Княжево,Сапарева баня, Момин проход, Наречен, Овча купел, Вършец, Баня-Карловско и много други.
II Природни условия и ресурси за развитието на туризма в Гърция.
Гърция разполага с значителни природни ресурси за развитието на туризма, които са от климатично, хидрографско и растително естество.Релефът на Гърция е силно разчленен,сложен и разнообразен,преобладават планините.Те покриват почти 80% от континенталната част,а долините са значително по-малко и покриват около 20% от територията. По своето разположение планините от македоно-тракийския масив образуват 3 ивици, всяка от които има своите характерни особености.Първата ивица включва няколко планини:Славянка,Врондос,Фалакрон и Пангеон.Тези планини са разположени южно от българската граница. Втората ивица се простира западно от долината на река Струма и е също част от южния край на Рило-Родопския масив. Третата ивица се разполага на запад от долината на река Вардар.За тази трета ивица трябва да се отбележи ,че там се издига най-високата планина в Гърция- Олимп с първенеца връх Митика 2917м.над.височина.
Равнините и низините в Гърция заемат по-малко от 1/3 от територията на страната.Те играят съществена роля за стопанското развитие и най-вече за селското стопанство.Гърция разполага с разнообразни по вид полезни изкопаеми,но много от тях са в ограничено количество.Страната е разположена в обсега на субтропичния климатичен пояс и има подчертано средиземноморски климат с континентално влияние във вътрешността на страната.Климатът на Гърция предразполага развитието на туризма и курортните дейности,за което допринасят слънчевото безоблачно и топло време през летните и есенни месеци.
Гръцкият бряг се мие от седем морета : Йонийско,Егейско,Тракийско,Миртонско,Карпатско,Икарийско,Карпатско и Критско море .В Гърция повечето реки са къси,с бързи течения,с големи колебания на водните си количества.Това е свързано с особената конфигурация на територията,пресеченият релеф,карста и недостатъчните валежи. Това ги прави ( реките) твърде неудобни за развиване на спортно-туристически дейности.За сметка на това езерата в Гърция са много,но повечето от тях са малки.Заемат площ от около 1000кв.км.На границата с Македония и Албания на 845м.над.височина се намира Преспанското езеро,но от него само 47,8км.кв. се намират на Гръцка територия.Това езеро има тектонски произход.На границата между Гърция и Македония се намира Дойранското езеро 48 кв.км.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аналитичен анализ между туризма на България и Гърция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.