Амортизация


Категория на документа: Икономика


Амортизируем актив - дълготраен материален или нематериален актив, който:

* се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период;

* има ограничен срок на годност;

* се държи от предприятието за целите на производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.
Срок на годност - периодът, през който се предполага, че амортизируемият актив ще бъде използван от предприятието, или количеството продукция и/или услуги, които предприятието очаква да получи от използването на амортизируемия актив.
Амортизируема стойност - стойността на амортизируемия актив, която подлежи на амортизация през предполагаемия му срок на годност. Тази стойност представлява разликата между отчетната стойност на актива и неговата остатъчна стойност.
Амортизационна норма - съотношението, което може да бъде изчислено по следните начини:

* като процент - съотношението между амортизируемата стойност, приета за сто, и срока на годност на амортизируемия актив в години;
* като коефициент:
- съотношението между амортизационната квота и амортизируемата стойност;
- съотношението между амортизируемата стойност и производителността на активите, изразена чрез стойността на определено количество продукция, услуги или други производствени единици, които предприятието очаква да получи от използването на актива.
Амортизационна квота - частта от амортизируемата стойност, която се разпределя между отделните отчетни периоди.
Отчетна стойност - стойността, по която активът се води счетоводно в предприятието. Тя може да бъде историческата цена на придобиване при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
Остатъчна стойност - предполагаемата стойност, която предприятието очаква да получи от амортизируем актив при изтичането на срока му на годност след извеждането му от употреба. Тази стойност зависи от вида на сделката по извеждането на актива - продажба, замяна, подмяна с доплащане, бракуване и т. н.
Начислена амортизация - сборът от амортизациите през отчетните периоди от началото на срока на годност на амортизируемия актив до момента, включително корекциите, извършени от преоценките на амортизациите.
Балансова стойност - стойността, по която активът се отразява в счетоводния баланс. Тази стойност представлява разликата между отчетната стойност и начислената до момента амортизация на амортизируемия актив. Тя не може да бъде по-ниска от остатъчната стойност на актива.
Метод на амортизация - начинът, по който се определя размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди в рамките на срока на годност на амортизируемия актив. Методите на амортизация могат да бъдат линейни и нелинейни.

Методи на амортизация

При решаването на проблема за избор на метод на амортизация водеща е преценката на ръководството за развитие на пазара.
Методите на амортизация се делят на две големи групи - линейни и нелинейни, като нелинейните от своя страна се делят на:

* Прогресивни

* Дегресивни

* Променливи

Метод на линейна амортизация

Линейната амортизация води до отчитането на една постоянна сума през полезния живот на актива.

При линейния метод амортизацията се разпределя пропорционално на периодите, които обхващат предполагаемия срок на годност на амортизируемия актив.Този метод се прилага тогава, когато предприятието не може да определи ползата от употребата на активите в рамките на срока на годност.

Линейния метод е подходящ главно за ДА, при които:

* изгодите се реализират равномерно;

* не може да се опреди полза от конкретната употреба на активите.

Съществена слабост на метода е трудното отразяване на моралното остаряване на ДА в условията на ускорен научно-технически прогрес. Независимот от посочените слаби страни това е един от най-разпространените методи, поради простотата на изчисляване, особено при ръчните методи на счетоводно отразяване.

Годишната амортизационна норма при линейния метод се изчислява по следния начин:

АН=100срок на полвзне в години
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Амортизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.