Амортизация


Категория на документа: Икономика


Категория V
25,0%
Категория VI
100/години на прав-ното ограничение. Годишната норма не може да превишава 33 1/3
Категория VII
15,0%


(3) За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:
1. активите са част от първоначална инвестиция;
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне на този актив в категория VI.
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Точка 1 на ал. 3 не се прилага, когато активите по ал. 3 са придобити във връзка с направена инвестиция за повишаване на енергийната ефективност при наличие на сключени доброволни споразумения по реда на глава пета, раздел II от Закона за енергийната ефективност.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството начална дата на начисляване се определя по избор на самото предприятие. Начислената амортизация намира счетоводно отражение като разход и като коректив за срока на ползване на амортизируемия актив. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изваден от употреба - независимо от причините за това. Когато даден амортизируем актив се изважда от употреба, без да бъде консервиран, т.е. не се очаква предприятието отново да го въведе в употреба, отчетената амортизация отразява счетоводното намаление на отчетната стойност на актива.

Амортизацията се счита за калкулативен разход.

Това означава че тя се калкулира, в себестойността на продукцията (услугата).

В качеството си на разход тя се вклучва в себестойността на продукцията, работата и услугите, произвеждани в предприятието. Размерът и влияе при други равни условия на себестойността, а от тук и на крайния финансов резултат на предприятието.
Извод:
1. Всяко ускорено амортизиране води до по-голям размер на амортизацията пред отчетния период, а оттук - намялява крайния финансов резултат - печалбата.
2. Всяко забавено амортизиране води до по-малък размер на амортизацията пред отчетния период, а оттук - увеличава крайния финансов рзултат - печалбата.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Амортизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.