Амортизация


Категория на документа: Икономика


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ФАКУЛТЕТ - БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

РЕФЕРАТ

Тема: "Видове методи на амортизация на ДА. Сравнителен анализ"

Дисциплина: Икономика на предприятието

Изготвил:

Проверил:......................

2011 година

Съдържание

Увод........................................................................................................ 3 стр.
Определения........................................................................................... 3 стр.
Видове методи на амортизация............................................................... 5 стр.
Линейна амортизация................................................................................... 6 стр.
Нелинейни амортизационни методи...................................................... 7 стр.

* Намаляващи (дегресивни) нелинейни методи на амортизация............................................................................................ 7 стр.

* Метод намаляващ се остатък (константно дегресивен метод, снижаващ остатък) ...................................................................... 7 стр.

* Mетод Сума на числата (сбор на числата,кумулативен метод) ...................................................................................................... 8 стр.

* Неравномерно намаляващ (неравномерно дегресивен)9 стр.
Увеличаващи (прогресивни) нелинейни методи на амортизация........ 10 стр.

* Метод на равномерно увеличение............................... 10 стр.

* Метод на увеличаващата се сума на числата.............. 11 стр.

* Метод на неравномерното увеличение....................... 12 стр.
Категории данъчни амортизируеми активи.............................................. 13стр.
Извод............................................................................................................ 14 стр.

Увод

Настоящата разработка е на тема "Видове методи на амортизация на ДА. Сравнителен анализ."

Амортизацията е икономически израз на изхабяването. Тя е неговото парично изражение. Процесът на изхабяване на дълготрайния актив и установяването на разходите за тяхната амортизация изисква вземане под внимание на много фактори - техническите качества на активите, тяхната годност, абщата пазарна конюнктура и други.

Амортизацията е систематичното разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му

Определения
В СС 4 Отчитане на амортизациите се дават следните значения:
Амортизация - разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Амортизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.