Актуални аспекти на вътрешното предприемачество


Категория на документа: Икономика


Актуални аспекти на вътрешното предприемачество

Внимание на този вид предприемачество на този етап се отделя по три причини:
- Да се намери възможност за справяне с все по - нарастващия брой нови и по - опитни конкуренти.
- Има разграничаване от сегашния стил на корпоративно управление, и се счита, че вътрешния предприемач ще подпомогне това.
- Бизнесът се стреми по този начин да задържи добрите си специалисти и да ги използва рационално.
Най - често вътрешното предприемачество се възприема като предприемаческо поведение в рамките на Бизнес организацията. Създаване вътре в бизнес структурите на бизнес единици с висока степен на автономност. Възможност на ръководители от всякакви нива на бизнес - организацията да са инициативни в предлагането на нови идеи. На този етап от развитието на вътрешното предприемачество в света изследванията са най-вече върху уточняване на индивидуалните качества на вътрешните предприемачи. По отношение формирането на вътрешно предприемаческата среда. Изясняване на вътрешно предприемаческата организация. За развитието на вътрешното предприемачество се приема, че трябва да има няколко предварителни условия:
1. работна среда, осигуряваща възможности за вътрешно предприемачество;
2. индивидуална мотивация за такъв вид предприемачество;
3. персонална компетентност ( професионална подготовка);
4. средата да съдейства за прозрачност, откритост, колективност;
5. възприетите механизми и системи от бизнес-организацията да насърчават към иновации;
6. самите ръководители на бизнес-организацията да насърчават вътрешното предприемачество.
Вътрешното предприемачество има някои положителни и някои отрицателни черти.
Предимства:
- Предоставяне на пълна свобода на действие на вътрешния предприемач, най-вече по повод инициативност в изпълнение на задачите, предлагане и реализиране на нови идеи.
- Този вид предприемачество стимулира мотивирането в трудовия процес;
- Позволява максимално мобилизиране на сили и средства за решаване на поставените задачи.
Недостатъци:
-този вид предприемачество винаги чувства дефицит на финансови и други ресурси при реализиране на идеите си. Много често възникнали проблеми от организационен или технически характер или друг се налага самостоятелно да бъдат решавани от самия вътрешен предприемач. Почти винаги при форсмажорни обстоятелства в трудовия процес вътрешните предприемачи нямат подкрепа. Един от съществените въпроси за развитие на вътрешното предприемачество е поддържането на подходяща среда за това.
Основно се набляга на сполучливото решаване на следните проблеми, стоящи пред всяка бизнес организация:
- Гарантиране на съответстващи ресурсни възможности на бизнес организацията;
- Поддържане на гъвкава управленска структура
- Прилагане на активна система за мотивиране на творческия процес;
- Възприемане на иновационна стратегия за развитие на бизнеса;
- Ориентиране към ясна маркетингова концепция.
Към тези условия още се прибавят и няколко, които много често се подценяват, а именно:
- лансиране работата в екип;
- регламентиране хоризонт за работа във времето;
- разполагане с добре обоснована програма за доброволно включване във вътрешното предприемачество;
- да е предложена подходяща система от стимули.
Приема се, че вътрешната среда, в която работят вътрешни предприемачи трябва да отговаря на няколко характеристики:
- Да има ясна визия какви са ориентирите на компанията;
- Да е създадена толерантност към риска, грешките и провалите;
- В достатъчна степен да са дадени правомощия на функционалните екипи;
- Да има достатъчна подкрепа на вътрешните предприемачи;;
- Да се предоставя възможност редица от решенията да бъдат вземани от самите изпълнители;
- Да се даде шанс за самостоятелен подбор на вътрешните предприемачи;
- До минимум да се елиминира прехвърлянето на задължения;
- Да се развие с подходящи мерки силната организационна приобщеност;
- Да се съдейства за социална принадлежност и етична отговорност;
Има редица пречки на този етап за разпространение на вътрешно предприемачество в бизнеса. Основни обаче се считат следните:
- Бизнесът наказва лицата, поемащи риск и допускащи грешки при прилагането на нови идеи;
- Бизнесът пренебрегва предложенията т.е. идеите, с което обезкуражава вътрешните предприемачи;
- Когато бизнес организацията е непоследователна в насърчаването, санкционирането, и рисковете на вътрешните предприемачи;
- Когато се допускат вътрешни борби в бизнес организацията;
- Когато има лоша комуникация в бизнес организацията и структурни несъвършенства.
Препоръчва се като водещи условия за развитие на вътрешно предприемачество да бъдат създадени:
- подходяща атмосфера;
- опростена организационна структура;
- интерактивно учене, прилагане на множество подходи при решаване на задачите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Актуални аспекти на вътрешното предприемачество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.