Агрегатно планиране


Категория на документа: Икономика


1. табличен-графичен метод
2. математически методи
3. интуитивен метод

Най-популярен и широко използван е таблично - графичният метод, защото е лесен за разбиране и употреба. Той работи с малко неизвестни в едно и също време и позволява на планиращите да сравняват проектираното търсене с наличния капацитет. Този тип метод се характеризира с подхода "опит и грешка", но е важно да се взима предвид това, че той не гарантира получаването на оптимален производствен план.Предимството му е в това, че изисква само ограничени пресмятания и може лесно да бъде прилаган от производствените мениджъри.При всеки графичен метод се изпълняват няколко основни стъпки. Те са следните:
-определя се търсенето във всеки период;
-определя се производствения капацитет при три показателя: през редовното работно време, извънредното работно време и този на подизпълнителните във всеки период;
- пресмятат се необходимите разходи за труд, за назначаване и освобождаване на работната сила, както и разходите за създаване и съхранение на запасите;
- взема се предвид политиката на предприятието, приложима за работниците или за равнищата на запасите;
- разработват се алтернативни планове и се проверяват техните общи разходи.

Математически методи. Въпреки широката популярност на таблично-графичните методи, при по-високо равнище на производствения мениджмънт във фирмите е необходим друг подход, който да разглежда и оценява всички разходи и по този начин да доведе до по-ефективно решение при създаването на агрегатни планове.

Интуитивен метод. Този метод е неколичествен и често се възприема като конфликтен подход при планирането,тъй като се базира на възникващите конфликти между отделите в големите предприятия,които не са изолирани случаи. Например мениджърите от маркетинга настояват да разполагат с готова продукция от всички производствени линии на фирмата като запаси на склад, с които да може фирмата да посрещне всяко търсене на пазара. Финансовите мениджъри от своя страна настояват за минимизиране на същите тези запаси, за да се избегнат разходите за съхранението им и да се освободят обортни средства. Работата на производствените мениджъри пък е по-лесна, когато видовете произвеждани изделия са по-малко. Заради подобни конфликти между различните отдели, планирането и политиката на предприятията в такива случаи се свеждат по-скоро до подчинение на най-силния авторитет в тях, отколкото до най-добрия план.

Общ модел при агрегатно планиране

Този модел при агрегатното планиране определя равнището на наличността в края на определен период:

В случая :
Pt - е произведено количество през периода t;
I t-1 - равнището на наличността за период t-1;
Ft - прогнозираното търсене за периода t.

Почти всички методи за годишното планиране определят план, който да минимизира разходите. Те приемат, че търсенето е постоянно и не разглеждат модифицирането на търсенето. Ако се приеме обаче, че и търсенето и предлагането се модифицират едновременно, то най-подходящо е да се максимизира печалбата.

Разходи за агрегатно планиране
Когато се приеме, че търсенето е дадено трябва да бъдат взети в предвид следните разходи:
* Разходи за наемане и освобождаване на работна сила,които включват разходи за търсене, подбор и обучаване на новата работна сила, с цел работниците или служителите да получат необходимите производствени умения. За високо квалифицираните дейности тези разходи понякога са много високи и могат да достигнат стотици хиляди лева.Разходите за освобождаване на работна сила представляват главно обезщетения за освободените работници и други подобни, свързани с тяхното напускане. Паричното им изражение също може да варира в широки граници. Временното наемане и освобождаването на работна сила представлява една възможност за изглаждане на търсенето, но това в много случаи може да демотивира служителите на даденото предприятие, последното - да доведе до намаляване на производителността

* Основни производствени разходи.Това са постоянни и променливи разходи, необходими за производството на определен вид продукция за даден период от време . Тези разходи са свързани с производството, както в редовното, така и в извънредното работно време.

* Разходи за извънредно работно време и за престои. Те възникват,когато при запазване на постоянен състав на работната сила се измени броя на работните часове в смяната или се работи в неработни и празнични дни,както и когато в работно време се спира работата поради обективни причини. Първият тип разходи включват редовните заплати с добавки за извънреден труд. Разходите за престоите се формират в резултат на използването на работниците под равнището на тяхната производителност.

* Разходи за поддържане на запасите. Те включват стойността на вложените средства и променливите разходи за съхраняване, остаряване и разваляне на продукцията. Тези разходи се определят като процент от цената на изделието, вариращ между 15 и 35% годишно. Разходите за поддържане на запасите могат да бъдат третирани като лихва срещу стойността на запасите, която е държана на склад.

* Разходи, обусловени от колебанията в темпа на производството.
* Разходи за коопериране. Те представляват цената, която трябва да бъде платена на външна фирма за производството на изделието. Разходите за коопериране могат да бъдат по-големи или по-малки, в сравнение с разходите,които биха били направени, ако изделието бъде произведено в организацията-възложител.

* Разходи за временна работна сила. Заплащането на работната сила при непълен работен ден и временно наеманата такава ще бъде по-ниска от това на редовната работна сила.

* Разходи за незадоволена потребителска поръчка. Тези разходи отразяват ефекта от намаляването степента на обслужване на клиентите. Разходите за незадоволена потребителска поръчка са трудни за оценка.Обикновено се свързват със загубата на престиж и с възможните бъдещи намаления на продажбите и по същество представляват пропуснати бъдещи печалби.
Профил
Фирма Ивал ООД
Използване на таблично-графичния метод при вземането на решение за агрегатния производствен план на предприятието, разпределението на капацитета на машините, цеховете, покупните материали и др. съгласно пазарното търсене.
Таблично-графичния метод ще се илюстрира чрез пример за фирма Ивал ООД. Фирмата е създадена през 1995 година с предмет на дейност производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма.
Определяне на прогнозното месечно търсене на дървени врати се представя със следната таблица:

Месец
Прогнозно търсене (бр.)
Работни дни (бр.)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агрегатно планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.