Агрегатно планиране


Категория на документа: Икономика
АГРЕГАТНО ПЛАНИРАНЕ
Разходи за агрегатно планиране
Профил

Съдържание
УВОД 2
Агрегатно планиране - същност и характеристика 3
Стратегии при агрегатно планиране 5
Методи за агрегатно планиране 6
Общ модел при агрегатно планиране 8
Разходи за агрегатно планиране 8
Профил 10
Таблица 1. Прогнозно месечно търсене на ПВЦ дограма 11
Таблица 2. Стойности на месечните разходи на фирмата 12
Таблица 3. Определяне на разходите на фирмата за план №1 13
Таблица 4. Определяне разходите на фирмата за план №2 14
Таблица 5. Определяне на разходите на фирмата за План №3 16
Графика 1. Най-ефективен план 17
Профил 2 17
Таблица. 1 Месечни прогнози 18
Таблица 2. Информация за разходите 19
Таблица 3. Определяне на запасите 19
Таблица 4 Пресмятане на разходите при първи план 20
Таблица 5. Пресмятане на разходите при втори план 21
Таблица 6. Сравняване на двата плана 22
Заключение 23
Използвана литература 23

УВОД

До средата на миналия век работата на организациите е била предсказуема, поради бавно наступващите промени вътре в нея. Това дава възможност на различните организации да планират дейностите на базата на постъпващите поръчки, като се взимат предвид текущите планове и то без нужда от преобразования. Но след средата на миналия век във външната среда се наблюдава прогресивно нарастване на измененията, които, обаче, все още запазват своята предсказуемост. Това налага в работата на организациите да се използват наред с текущото планиране, и средносрочното, и дългосрочното. Само двадесет години по-късно общото темпо на развитие се усилва, а предвиждането на промените във външната средата става все по-трудно. Затова на преден план излизат дългосрочното и стратегическото планиране. Те се осъществат на базата на прогнозиране на ситуациите, потенциалните заплахи и възможности- с помощта на математически методи и на експерти. След 70-те години промените във външната среда са толкова внезапни и непредвидими, че перспективните стратегически планове вече не са полезни за дейността на организациите, ако липсва детайлно планиране на стратегически проблеми, развиване на програми за извънредни действия и пр. Ето защо ролята на стратегически планове е от такова значение. Чрез тях става възможно оперативното отчитане на измененията и осигуряването на необходимите практически действия.
Агрегатно планиране - същност и характеристика

При управлението на производственото предприятие една от основните функции е планирането.
Агрегатното планиране или още наричано годишно планиране се занимава с търсенето и предлагането на производството за дългосрочен план ( минимум 12 месечен период от време ). Да се планира агрегатно означава, че планирането се извършва за единствена обща мярка на производството или за няколко агрегатни продуктови категории. Годишното планиране цели да се проучат общите равнища на производството в средносрочен план, за да се посрещнат колебанията на търсенето, което е неопределено. За постигането на тази цел трябва да се вземат решения, свързани с разходите, които предприятието прави при: наемането на работна сила, извънредното работно време, кооперирането и равнищата на това, което е налично. Годишното планиране влияе не само върху търсенето, но и върху предлагането.Това е възможно като се използват редица променливи, цени, реклама и продуктов микс. Понякога и изменения в търсенето. Тогава освен в производството на годишното планиране трябва да участва и маркетинга..Чрез агрегатното планиране се създава важна взаимовръзка между планирането на мощностите от една страна и създаването на план-графиците от друга страна. Това става възможно, тъй като планирането на производствените мощности определя физическия капацитет, който не може да бъде превишен от годишното планиране. То се прави за по-продължителен период от време в бъдещето, отколкото годишното планиране и това ограничава неговите решения.
План-графиците, за разлика от годишното планиране, се отнасят за сравнително кратък период ( няколко месеца) и са ограничени от решенията на агрегатното планиране. При създаването на план-графиците, ресурсите се разпределят за наличните работи и поръчки.Следователно, има различие между набавянето на ресурси - чрез годишното планиране и по-късното им разпределение с помощта на план-графика. Агрегатното планиране е свързано с финансирането, персонала, равнищата на запасите, равнищата на доставките и други, което означава, че то е основата на началното създаване на бюджета и неговите преразглеждания при изменения на условията, както и разходите, които трябва да бъдат предвидени.Планирането на разходи за персонала също е тясно свързано с годишното планиране, защото в резултат на него се вземат решения за наемане и уволняване на работници и за въвеждането на престои или извънредна работа.Функцията на маркетинга трябва да бъде тясно свързана с агрегатното планиране, защото бъдещото предлагане на продукцията и обслужването на клиентите се определя от него. Още повече, сътрудничеството между маркетинг и производство е необходимо, когато променливите и на предлагането и на търсенето са били използвани за определянето на най-добрия корпоративен подход за агрегатно планиране.Следователно. годишното планиране трябва да се разглежда като дейност, която носи главната отговорност на производството.

Като обобщение агрегатното планиране е подход в планирането. Използва се при определянето на количеството и се разпределя във времето на производството в рамките на средносрочно планиране (от 3 до 18 месеца). Чрез агрегатното проектиране производствените мениджъри се опитват да намерят и определят най-добрия начин за подбор на производствените мощности и тяхното натоварване, количеството на балотната сила за различните дейности, равнищтата на запасите, извънреден труд, доставки, както и други променливи, които могат да се контролират. Основната цел при използването на агрегатното планиране е да се минимизират производствените разходи през плания период. Други важни цели на агрегатното планиране са следните - да се минимизират колебанията в броя на заетия работен ресурс, равнищата на запасите от готова продукция и т.н.

По същност агрегатното планиране определя финансовите, производствените, трудовите и материалните ресурси спрямо договорите,които се скючени или прогнозните потребности за търсене на продуктите, произвеждани от предприятието. Това означава, че агрегатното планиране нарежда производствения капацитет съобразно търсенето на пазара.

Стратегии при агрегатно планиране

За правино и ефективно съставяне на агрегатен план, изкючително важно е изготвянето на стратегии. Тези стратегии, използвани в агрегатното планиране могат да се групират в две направления: чисти и смесени, с множество комбинации, една с друга за посрещане на колебанията в търсенето. Чиста стратегия е тази, при която за даден период от време се изменя една единствена променлива.Една чиста стратегия е свързана с изравняване на работната сила, а другата с посрещане на търсенето с помощта на работна сила. При стратегията на изравняване, равнището на производството във времето е постоянно. Други вариации в търсенето се покриват чрез използване на наличностите, извънредното време, временните работници, споразуменията за коопериране или някоя от възможностите за влияние върху търсенето. Важното при тази стратегия е фиксирането на равнището на редовната работна сила.
Тези стратегии са крайни. На практика са възможни множество комбинации, но чистите стратегии помагат за откриването на основните проблеми. Т.е. една част от стратегиите са пасивни, защото не се опитват да променят пазарното търсене, но се опитват да поемат колебанията в него. Друга част са активни и чрез тях фирмите се опитват да повлияят върху модела на пазарното търсене, за да преодолеят неговите промени в плановия период.

Методи за агрегатно планиране

Необходимо е разработването на производствени планове, за да се посрещне агрегатното търсене. За тази цел се прилагат различни методи. Най-често използваните методи за агрегатно планиране са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агрегатно планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.