Аграрна икономика


Категория на документа: Икономика


За мениджърите е от особено значение получаване на информация за отделните групи краткотрайни активи. Класификацията може да се извърши по различни признаци.
По важните от тях са следните:

От икономическа гл. точка КА се групират в 4 групи:
1. Материални запаси;
2. Краткосрочни вземания;
3. Финансови средства;
4. Пазарни средства.
Материалните запаси – поддържат непрекъсваемостта на производствения процес, потребяват се еднократно и пренасят изцяло стойността си върху продукта/ услугата. Оценяват се по цени на придобиване и по фактическа себестойност.
Един от елементите са материалните суровини за производство. Характерно за селското стопанство, е че част от тях се закупуват, а други се създават в самите предприятия чрез възпроизводство (семена, фуражи и др. )
Като елемент на материалните запаси са стоките, отразяват движението на материалните ценности в сферата на търговията. Селскостопанските предприятия ги закупуват не с цел включването им във възпроизводствения процес, а с цел тяхната препродажба.
Като елемент на МЗ е готовата продукция. Тя е крайния резултат отвъзпроизводствения процес, включва произведените, но нереализирани продукти. Възможно е обаче този възпроизводствен процес да не е завършен до края на отчетния период. В този случай, като елемент на МЗ се формира незавършено производство. То включва всички разходи, направени през стопанската година за производство през следващата година, които имат много висок относителен дял. Отчитат се по фактическа себестойност. Характерно за селскостопанските предприятия, е че незавършеното производство се формира главно от есенните култури, а в животновъдството почти не се обособява незавършеното производство.

В селскостопанските предприятия като особен елемент на МЗ се обособяват краткотрайните биологични активи (КБА). По своята икономическа същност те заемат междинно положение между дълготрайните и краткотрайните активи.
Младите животни и животните за угояване, могат повече от 12 месеца да бъдат отглеждани, но това не е основание за включването им към ДА. Те се включват към КА тъй като икономическата изгода от тях се черпи еднократно, т.е. при продажба или клане.

Към КБА – се включват и птиците от основните стада. Икономическата изгода от тях, т.е. получената продукция е многократно, но в рамките на 12 месеца.

Към КБА – се включват и пчелните семейства за които също се приема, че икономическата изгода се черпи в период до 12 месеца.
Следователно елементите на материалните запаси са много разнообразни, а информацията за тях може да се обобщава само чрез стойностен измерител.
Към краткотрайните активи се включва и втора група:
Краткотрайни вземания – те са породени от икономическите отношения на предприятието с лица както в самото предприятие така и с физически и юридически лица извън предприятието. Характерно за тях, е че още при своето проявление се очаква взаимоотношенията да бъдат приключени в период до 12 месеца.
В предприятието това са главно вземания от подотчетни лица във връзка с предоставени аванси, вземания по липси и др.. От други предприятия вземанията най – често са породени от покупко-продажби. Такива са вземания от клиенти, вземания от дебитори, вземания по рекламации и др.
Финансови средства (краткотрайни финансови активи) - най – често това са активи, облигации, ценни книжа, които предприятието придобива с цел покупко-продажба на Фондовата Борса в период до 12 месеца и еднократно черпане на икономическа изгода от различието в цената.
Парични средства – те могат да се съхраняват в касите на предприятието или по разплащателни и депозитни сметки в банките. Към ПС се включват и паричните еквиваленти (чекове).
От посочените 4 групи най – голямо значение за възпроизводствения процес имат МЗ и по конкретно материалите.
За селскостопанското производство е от особено значение групирането на КА и по произход, тъй като това влияе върху оценяването им.
Според произхода си краткотрайните активи се делят на:
- Активи с биологичен произход;
- Активи с не биологичен произход.
КА с биологичен произход – КА с биологичен произход са 2 вида- краткотрайни биологични активи – дребни продуктивни животни ( с ценна кожа, женски животни с еднократен приплод, птици, пчелни семейства, млади животни и животни за угояване, експериментални животни и др.) и селскостопанска продукция. КА с биологичен произход се оценяват по справедлива стойност намалена с предварително начислени разходи по продажби. Всички останали КА се оценяват по историческа цена, която може да се проявява като цена на придобиване, себестойност, борсова или пазарна цена.
КА с небиологичен произход са материали от нестопански произход, нестопански стоки и продукти например от страничните производства и др. Те се оценяват по цена на придобиване
По себестойност се оценява произведена готова продукция с не селскостопански произход. По пазарна или борсова цена се оценяват активи придобити по друг начин. Характерно, е че от посочените правила може да има изключение когато по нормативен път това е регламентирано.
Показатели за характеризиране наличност, структура и използване на КА

При икономически анализи и сравнения е необходима информация за наличността и структурата при използване на КА.
Наличността на конкретен вид КА може да се характеризира с натуралния и стойностния измерител в зависимост от характера на КА. За да се определи структурата на КА към даден момент се използва паричния измерител. Структурата може да се представя чрез коефициенти или (%).
Наличността на краткотраен актив може да се характеризира и чрез относителни показатели, чрез които се съпоставят наличните КА с друг ресурс.
Коефициент на снабденост – изчислява се като отношение между наличните КА към даден момент декарите обработваема земя към същия момент. Същия коефициент може да се изчисли на база средната наличност на КА изчислена като средна хронологична величина за определен период.
Коефициент на въоръженост – изчислява се като отношение между наличните КА към даден момент и броя на ангажирания персонал. Този коефициент също може да се определи на база средната наличност на КА за периода.

КА - непрекъснато променят своята конкретна форма в зависимост от стадиите на възпроизводствен процес, ето защо е необходимо да се характеризира тяхната обращаемост. За тази цел се използват два коефициента на обращаемост:
• Коефициент на обращаемост на база приходи от продажби. Този коефициент се получава като нетния размер на приходите от продажби (НРПП ) се раздели на средния размер КА за същия период изчислен като средна хронологична величина.

Коефициент на обръщаемост = Нетен размер на приходите от продажби

КА
• Възможно е и втори начин за изчисляване коефициента на обращаемост. За тази цел се използват две величини:
Първата отразява разликата между произведената обща продукция и сбора от амортизацията и чистия доход.
Втората отразява величина на краткотрайните активи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрна икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.