Аграрна икономика


Категория на документа: Икономикаотчетна стойност на ликвидираните
Коефициент на ликвидация на ДМА = ДМА

отчетна стойност в началото на годината

Коефициент на обновяване = отчетна стойност на нововъведените ДМА

отчетна стойност на наличните ДМА

В редица случаи е от значение замяната на ДМА от гледна точка осигуреността на възпроизводствения процес:

отчетна стойност на нововъведените през
Коефициент на замяна = периода ДМА

отчетна стойност на извадените от експлоатация

3. Показатели за използването и ефективността от използване на ДМА- най често се съпоставят икономическите резултати от използването им с техния стойностен размер. Икономическите резултати могат да се характеризират със стойностния размер на произведената обща продукция и чистия доход, както и чрез нетната сума от приходите от продажби:

Стойностния размер на създадената обща
Коефициент на използване на = продукция през периода

база на обща продукция Средногодишна отчетна стойност на ДМА

Коефициент на използване на = Стойностен размер на общия доход
база общ доход Средногодишна отчетна стойност на ДМА

Величината на общия доход се определя като разлика между справедливата стойност и общата продукция и стойностния размер на материалните разходи за създаването й.
Коефициент на използване на = Стойностен размер на чистия доход /печалба/
база чист доход Средногодишна отчетна стойност на ДМА

Размерът на чистия доход или печалбата се получава като разлика между справедливата стойност на общата продукция и стойностния размер на материалните и трудовите разходи за създаването й. Печалбата може да бъде счетоводна или балансова.

Нетна сума на приходите
Коефициент на използване на база = от продажбата
реализирана обща Средногодишна отчетна стойност на ДМА
/стокова/ продукция
Така се характеризират ДМА с общофункционално предназначение. За отделни групи могат да се използват и други показатели в съответствие със спецификата им- за МТП, за автопарка и др.

3. Краткотрайни активи в селското стопанство – същност, особености; класификация, оценка; показатели за характеризиране на състоянието, структурата, обращаемостта и ефективността от използването на КА.

Краткотрайните активи са форма на материализиране на капитала с инвестиционно предназначение- това са запаси, вземания, парични средства и разходи за бъдещи периоди. Паричните средства, овеществени в КА – краткосрочни вземания, финансови и лични средства – формират т.н. оборотен капитал.

За да се осъществява възпроизводствен процес освен ДА са необходими и КА. От икономическа гл. точка те са конкретно проявление на капитала, от който икономическата изгода ще се черпи еднократно или в период до 12 месеца. За разлика от ДА те непрекъснато променят своята конкретна форма и въплъщение. Тази непрекъсната промяна изразява техния кръгооборот във възпроизводствения процес.
Кръгооборота включва 3 стадия:
1. Паричен;
2. Производствен;
3. Стоков.
Непрекъснатостта на възпроизводстения процес обуславя едновременното проявление на КА в посочените 3 стадия.

Характерно за селскостопанското производство, е че кръгооборота е по бавен. Той е с по-голяма продължителност. Основната причина е наличието на биологични процеси. Успоредно с това наличието на сезонност в производството е причина за неравномерното потребяване на краткотрайните активи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрна икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.