Аграрна икономика


Категория на документа: Икономика


По справедлива стойност- сумата за която биологичните активи и продукция могат да бъдат реализирани към определен момент, т.е. пазарната цена при активен пазар;
Остатъчна стойност- предполагаемата стойност, която предприятието очаква да получи от амортизируем актив при изтичането на срока му на годност, след изваждането му от употреба. Тази стойност зависи от очакваните разходи по извеждането на актива от употреба, които могат да бъдат:
а) разходи, свързани с бракуването на актива, които се корегират със сумата на материалите и резервните части, получени при бракуването на актива;
б) разходи, свързани със замяната на актива с друг актив или с продажбата му- транспортни; товаро- разтоварни, комисионни и т.н;
в) разходи, свързани със възобновяване на средата, върху която активът оказва влияние.
Когато остатъчната стойност на амортизируемия актив е незначителна по размер или процентно спрямо отчетната му стойност, тя може да се пренебрегне. Амортизируемата стойност на актива в тези случай е равна на отчетната му стойност. Степента на значителност се определя от предприятието и се оповестява в счетоводната политика.
Структурата на ДМА се определя като % или коефициент и отразява относителният дял на отделна група ДМА към наличните ДА. Възможно е структурата да се изледва и от глена точка на възпроизводствения процес- например какъв е стойностния размер на нововъведените активи, стойностния размер на изведените от експлоатация за характеризиране на обновяването на активите.
Значението на ДМА за производствения процес определя и необходимостта от количествена информация за състоянието и използването им. За тази цел се използват няколко групи показатели:
1. Показатели за наличността и структурата на ДМА- за целта могат да се използват както натурални, така и условно- натурални и стойностни измерители. Чрез натуралните се характеризира количеството на ДМА в конкретното им материално- веществено измерение- напр.дка обработваема земя, брой трактори и др. Определени видове еднородни ДМА могат да бъдат характеризирани и с условни натурални измерители- напр. тракторите с различна мощност могат да се прравняват към 60 к.с. чрез условен брой трактори. За обобщена информация за всички видове ДМА се използва стойностният измерител. Той позволява да се характеризира и структурата им във всеки един момент- чрез съпоставка на стойностния размер на ДМА в определен момент и общата стойност на ДМА. Най- често структурата се изразява в коефициенти или проценти в началото или края на годината.
За да могат да се сравнят отделни стопански единици от гледна точка на наличните ДМА, то общия им стойностен размер може да се съпоставя с различни производствени ресурси в различни показатели. Такива са:
 Показатели за осигуреност и въоръженост

средногодишната отчетна/ балансова/
Коефициент за осигуреност = стойност на ДМА

средногодишен размер на обработваемата земя

средногодишната отчетна/ балансова/ стойност на ДМА се взима в началото или в края на годината
средногодишен размер на обработваемата земя - към същия момент

средногодишната отчетна/ балансова/
Коефициент за въоръженост = стойност на ДМА

Средна численост на персонала

средногодишната отчетна/ балансова/ стойност на ДМА се взима в началото или в края на годината.
средногодишен размер на персонала също

2. Показатели за изхабяване и обновяване на ДМА- особено важно е за изхабяването и амортизацията им. Изчисляват се следните показатели:

Стойностния размер на начислената
Коефициент на изхабяване = амортизация през отчетния период

Стойностния размер на начислената

амортизация в началото на периода

Коефициент на годност = балансова стойност на ДМА в края на годината

отчетна стойност на ДМА в края на годината

Колкото този коефициент е по близък до единица, толкова ДМА имат по- голяма технологическа годност. Макар че в нашата страна за голяма част от ДМА коефициентът на годност е под 0, т.е. са значително амортизирани. Независимо от вида на ДМА за всяка еднородна група или за всички ДМА могат да се изчислят показатели, характеризиращи тяхното възпроизводство / увеличение или намаляние/. Например:

отчетната стойност на извадените
Коефициент на излезли от експлоатация = от употреба ДМА

отчетна стойност на ДМА в

началото на годината

Изваждането от употреба на ДМА може да се извърши по различни причини, например ликвидация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрна икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.