Аграрна икономика


Категория на документа: Икономика


Подхода на приходите най-често се проявява като метод за дисконтиране на приходи и метод за капитализира не на приходи. Целта е да може да се вземе под внимание влиянието и на лихвения процент, който се ползва при кредитиране.
Арендата е икономическо отношение свързано с преотстъпване на правото на стопанисване на земята за продължителен срок от време – между 4 и 50 години. Арендуването става с договор, чрез който собственикът отдава за определен период от време и срещу определено възнаграждение собственият си имот за владеене, разпореждане и ползване с цел удовлетворяване на определени икономически интереси. Арендата е свързана със запазване на правото на стопанисване. Арендуването е възмездно, като конкретния размер се определя в договора. Основните елементи на арендата се свеждат до обект на арендата, т.е движимо или недвижимо имущество, арендодател, арендатор, срокът на арендуване и арендното плащане. Арендното плащане е цената на преотстъпеното право на стопанисване. Арендните плащания могат да бъдат натурални, стойностни и смесени. Размера на арендната вноска може да бъде фиксиран или да бъде процент от продукта или резултата.има зависимост от резултата.
1) Методи за изчисляване на арендните вноски
а) арендна вноска изчислена като процент от цената на земята
При наличие на добре развит пазар на земя и достатъчно информация това е един от най-простите и най-често прилагани методи за изчисляване на арендна вноска
б) арендна вноска изчислена като стойностен еквивалент от относителния дял на очакваната продукция
Трябва да разполагаме с информация за частта от общата продукция предназначена за собственика. Стойността на тази продукция, част от приходи по правителствени и други програми, предназначени за собственика и за относителния дял на разходите , които ще бъдат за сметка на собственика и за размера на производствените разходи.
в) арендна вноска изчислена като разлика между очакваните приходи и разходи. При нея предимство е, че доходът на арендодателят е регламентиран.
г) арендна вноска изплащана под формата на преотстъпване на част от произведената продукция в натура.
2) Арендният договор се сключва в писмена форма и от двете страни, задължително нотариална заверка. Задължително към договора трябва да има и скица на поземлените имоти. Договорът включва следната задължителна информация:
- информация за страните по договора
- количествена и качествена характеристика на имота
- условия на арендата
- вида на арендното плащане
- срок на арендата
- видове допустими инвестиции
- задължението на арендатора по поддръжка на имота
- задълженията към данъчната система
- задълженията за опазване на имота
- условия за преарендуване
- условия за прекратяване на договора

2. Дълготрайни активи е селското стопанство- същност, особености; квалификация, оценка; показатели за характеризиране на състоянието, структурата, използването и ефективността от използването на ДМА

В Закона за счетоводството се посочва, че като критерий за разделение се приема продължителността на използване на активите в производството.
Когато икономическата изгода се получава за срок, по- дълъг от 12 месеца, активът се приема за дълготраен. Дълготрайните активи са: материални, нематериални, финансови и репутация.
Дълготрайни материални активи- машини, сгради, съоръжения и инвентар, вкл. мелиоративните, земи, гори, продуктивни и работни животни, трайни насъждения, амбалаж, част от стопанския инвентар и други. ДМА участва многократно в производствения процес, като запазват първоначалната си форма и пренасят на части стойността си върху стойността на новосъздаденя продукт. Пренесената стойност след реализацията на продукта се възстановява в парична форма и е съществен елемент на средствата за разширено възпроизводство.
Дълотрайни нематериални активи- инвестиционни разходи за покупка и създаване на програмни продукти, търговски марки, експертизи, патенти и лицензи, ноу- хау, разходи по учредяване на предприятието и др. Те имат дългосрочно значение и пряко отношение към поддържане на технико- технологичното равнище на производството.
Финансови средства- всички финансови средства с дългосрочно предназначение- заеми, акции, облигации и др.
Икономическата изгода най – често се черпи под формата на участие в разпределението на печалбата, която е създадена от асоциирани дъщерни и др. предприятия.
Четвъртата разновидност на ДА е търговската репутация – тя може да е положителна или отрицателна. Най – често се проявява при закупуване на цели предприятия или самостоятелно обособени части от предприятието.
Положителната репутация е превишаването на разходите по придобиване над дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви.
Отрицателната репутация е превишаването над дела придобиващия в справедливата стойност на разграничимите активи и пасиви над разходите по придобиването.
С най – голямо значение от посочените групи на активите са ДМА.
От своя страна дълготрайните активи могат да се групират на основата на различни критерии:
• От гледна точка на селско стопанското производство от особено значение е критерият „произход” – от биологичен и небиологичен произход.
- ДА с биологичен произход често се наричат Биологични ДА и към тях спадат гори, плододаващи и неплододаващи трайни насъждения и продуктивни животни от основните стада. Обособяването им в отделна група влияе по- нататък върху начина на оценяането им и начина на участие на тяхната стойност при формиране на стойността на създавания продукт
- ДА с небиологичен произход включват всички останали ДА. Те се разделят на ДМА, ДНА и ДФА.
• От гледна точка на възпроизводствения процес от значение групирането на ДА според начина на пренасяне на стойността си върху себестойността на продукцията. Формират се две групи:
амортизируеми и неамортизируеми
Особеното е че ДБА се отнасят към групата на неамортизируемите активи и това поражда необходимост от използване на специална методика / НСС41/ за пренасяне на тяхната стойност върху производствената продукция. Значението на ДМА, независимо дали са амортизируеми или не е решаващо във възпроизводствения процес. Затова е необходимо да се знае тяхната структура и оценка
• ДМА могат да бъдат класифицирани и чрез други критерии:
- Според тяхното местоизползване
- Според предназначението им
- Според икономическото им влияние и други признаци
Оценката на ДМА се извършва:
- По първоначална стойност, или цена на придобиване, която включва покупната цена, транспортните разходи, разходите за монтаж и др. И по нея се отчитат всички закупени ДМА.
- По фактическа себестойност- когато е продукт на собствено производство. Включва действително направените разходи по създаването на актива- това са продуктивните и работните животни собствено производство, трайни насъждения сгради и съоръжения и др.
- По продажна цена- цената по която може да се продаде в момента актива. Чрез нея се отчитат придобитите по безвъзмезден начин ДМА.
Отчетна стойност – стойността, по която активът се води счетоводно в предприятието. Тя може да бъде изторическата цена на придобиване при счетоводното завеждане на сктива или обезценената/ преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
Балансова стойност- стойността, по която активът се отразява в счетоводния баланс. Тази стойност представлява разликата между отчетната стойност и начислената до момента амортизация на амортизируемия актив. Тя не може да бъде по- ниска от остатъчната стойност на актива.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрна икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.