Аграрна икономика


Категория на документа: Икономика
Семестриална работа на тема:

"Аграрна икономика"

Изготвил: Димитър Цветанов Димитров

Специалност: ,,Аграрна икономика"

Дата:11.11.2014г. Проверяващи:Доц. И.Пантелеева

Доц. В.Блажева

I Състояние на аграрния отрасъл и мястото му в националната икономика

1. Състояние на аграрния отрасъл

Икономиката на Република България през 2007 г. - първата година от членството в ЕС, се характеризира със стабилност и растеж на основните макроикономически показатели. Създаденият брутен вътрешен продукт ( БВП) през 2012 г. по пазарни цени е в размер на 56 520 млн. лв., при 49 361 млн. лв. за 2006 г. и 42 797 млн. лв. за 2010 г. За 2012 г. реалният ръст на физическия обем на БВП е 6,2 % спрямо предходната година. На човек от населението за 2012 г. се падат по 7 379 лв. от стойностния обем на БВП, или 5 162 щатски долара, при среден валутен курс 1,429 лв. за долар. За сравнение, през 2010 г. БВП на човек от населението е 6 411 лв., или 4 111 щатски долара, при среден валутен курс 1,560 за долар. Създадената брутна добавена стойност (БДС) от икономическите дейности в страната през 2012 г. възлиза на 46 401 млн. лв. по текущи цени, като отбелязва ръст от 6,3 % в реално изражение спрямо БДС, създадена през 2010 г., дължащ се на отделните сектори както следва:
1 За индустриалния сектор - ръст от 14,0 %, като индустрията създава 32,3 % от добавената стойност в икономиката.
2 За сектора на услугите - ръст от 7,5 %, като делът му в общата добавена стойност е 61,5 %.
3 За аграрния сектор - спад от 29,7 %, а делът му в добавената стойност е 6,2 %.

Брутната добавена стойност, създадена в сектор "Селско и горско стопанство", е в размер на 2 898 млн. лв. Секторът регистрира спад на физическия обем на БДС, в сравнение с 2010 г. от 29,7 %. Този спад, в съчетание със значителните темпове на нарастване на БДС в другите икономически сектори, допринася за затвърждаване на очерталата се от предходните години тенденцията на намаление на относителния дял на аграрния сектор в БДС от икономиката на страната - от 9,4 % през 2009 г., 8,5 % през 2010 г. до 6,2 % през 2007 г.

1.1. Използване на площите със селскостопанско предназначение

Площта със селскостопанско предназначение (ПССП) през 2012 г. е 5 666 336 ха и заема 51,04 % от територията на страната. През 2010 г. ПССП е била в размер на 5 709 733 ха или 51,4% от територията на страната.

Използваната земеделска площ (ИЗП) се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, постоянно затревените площи, семейните градини и оранжерийните площи. Използваната земеделска площ през 2012 г. е 5 116 220 ха - 46,1% от територията на страната. През 2010 г. размерът й е 5 190 хил. ха - 46,8% от територията на страната.

Обработваемите земи в България, заети с едногодишни култури и временни ливади през 2012 г. са 3 057 740 ха и представляват 59,8% от използваната земеделска площ. Размерът им е нараснал в сравнение с предходната година с 3 090 хил. ха.

Угарите са обработваеми земи, които в годината на наблюдение не се реколтират. Обработени или не, площите остават в тази категория не повече от две години. През 2012 г. угари са наблюдавани върху 291 751 ха, или 9,5% от обработваемата земя. През 2010 г. като угари са оставени 23,8% от обработваемите земи. Намалението на угарите през 2012 г. спрямо 2006 г. е с 33,2%.

Изкуствените ливади с бобови и житни треви през 2012 г. заемат 3,1% от обработваемата земя, а през 2010 г. заемат около 94 хил. ха или 3.0% от обработваемата земя.

Постоянно продуктивните ливади, високопланинските пасища, затревените повърхности със слаб продуктивен потенциал и ливадите-овощни градини през 2007 г. заемат 1 842 141 ха или 36,1% от ИЗП. Размерът им през 2010 г. е 1 876 хил. ха - 36,2% от ИЗП.

Лозя - чиста култура през 2012 г. има върху 103 949 ха, което представлява 2,0% от ИЗП. През 2010 г. площта е била 100 564 ха - 1,9% от ИЗП. Отчетени са площите, върху които има следи от провеждани агротехнически мероприятия.

Обработваема земя, използвана земеделска площ и площ със селскостопанско предназначение ( ха)
Заетост
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Пшеница
1 044 006
1 134 354
979 925Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрна икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.