Административна кореспонденция


Категория на документа: Икономика


Административна кореспонденция
Кореспонденция идва от латински и означава -преписка или размяна на пратки буквално да ,отговориш,'
Какво включва-работа с документи в т.нар. административна сфера
Определение -Езика е система от занци носители на определено съдържание,то е основно средство за комуникация и основна медийна платформа
2вида общуване-официално и неофициално-официално общуване спазване на правила
Стилове на общуване -Езиково разделяне на 5 стила
-Научен, Публицистичен ,Административен, Художествен и Разговорен

Административен стил-Неговата строга стандартност,лексикалната му ограниченост, липсата на емоционалност и експресивност,Порявите му се свеждат главно до писменните форми
-Точност,недупускане на различни тълкованиякоето нар.още обективност, клиширана конструкция, специална терминология и официалност
Трябва да се избягва езиковата оригиналност. Използване на безлични форми-пример:вместо иван-ищеца, вместо марийка-долуподписания,инвеститора и т.н.

Сбитост и компактност на изложението и икономично използване на езиковите средства ,пише се кратко без излишни думи.
Стандартно подреждане и структуриране на текста .-Подреждане по определен начин
Инперативност-властническа изява идва от империя-власт ,подчиненост
Важливост-рационалност-конкретност
Във административният стил работим с деперсонализиране на субектите .
Не използваме формата-за 1 л. ед.ч. ,аз, заместваме с формата 'ние'
Пример: ние взехме решението.........
Неотралност на изложенията -безлични конструкции
Пример :установено е.... Решено е.......Както е известно.......... И т.н.
Глаголи-3лице-страдателни залози и форми на сегашно време
В този стил много често се използват непреки заповеди:
Пример: Налага се да изпратите..... Появи се необходимост от......
Избягваме думите с общо значение пример:
Много,малко,ниско,високо,късо,бързо,бавно
Да не се позволява употребата на думи с двузначно значение
Характернно за административният стил е използването на Абривиатруа-съкращения- БТК,ЦИК, БНТ и т.н.
Използване на ефинизми-дума която замества друга дума ,чиято употреба е нежелателна
Пример :баднит-Подсъдим и т.н.
Характерни за административният стил са глаголните съществителни-тези който се образуват от суфиксите-окончания
Примери: изпълнения,разпоредби, субсидиране, преватизиране,
Прилагателно+съществително=съчетания
Пример: докладна записка,надзорен съвет,експертна група
Съществително+числително име
Пример; алинея 1, наредба номер 5, параграф номер 8
Формите на целево наклонение пример: бихте ли ни......... бихме желали..............
Модални глаголи-може,требва ,налага се,необходимо е
Съставни предлози-пример:на основание на......... въз основа на.......... По-повод на.........
Във връзка със..............

Тема 2
Реквизити на административният текс
Под реквизите разбираме задължителни части който присъстват в административният текст
1-во е-адресант-съдържа адреса на автора на текста -на изпращача
2-ро е -адресат-получателя
Реквизитът-'отностно'- той пък представя темата на писмото-за какво пишем- предмета на нашето изложение. Относното неможе да бъде повечене от 1 мах 2 изречения
Пример: отностно пратка еди коя си..........
Реквизитът-"обръщение'- винаги се обръщеме към адресата с име и титла-то е част от това което нар. официалност-вежливост
Реквизитът-'подпис и печат'- удостверява се
Реквизитът-'изходящи и входящи номера '- преписките винаги се завеждат с номера-когато преписката пристига 'входящ' когато излиза 'изходящ'Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административна кореспонденция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.