Администрация на социалното подпомагане


Категория на документа: ИкономикаЧленовете на Съвета нямат право да провеждат политическа дейност или агитация чрез Съвета, или да използват членството си в него за постигането на цели, несъвместими с неговите основни функции или уронващи престижа и доброто му име. При осъществяване на своята дейност членовете на Съвета са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна.

Заключение

Законът за социалното подпомагане и подзаконовата нормативна уредба към него регламентират функционирането на основната административна структура за оказване на помощ и подкрепа на лица в риск или затруднение- Агенцията за социално подпомагане (АСП) и дирекциите "Социално подпомагане".

С Правилника за прилагане на ЗСП се уреждат реда и процедурите за даване на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции. В правилника са регламентирани условията и реда за регистрация на лица, предоставящи социални услуги, включително и такива за деца. Правилникът регламентира и обществения контрол на системата за социално подпомагане, както и върху качеството на всички социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти, с изключение на специализираните институции за деца.

Министърът на труда и социалната политика има правомощия самостоятелно да разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане. Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществява в сътрудничество с областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в тази област. Това сътрудничество се осъществява чрез Съвет за социално подпомагане - обществен консултативен орган към министъра на труда и социалната политика.

В общините, с решение на общинския съвет, се създават обществени съвети, които оказват съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняват обществен контрол върху тяхното осъществяване. Според ППЗСП, основната мисия на обществените съвети е "упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане".

Ефективността на самата политика по социално подпомагане се гарантира от:
* Създадената административна структура на няколко /две/ нива- централно и местно;
* Наличието на администрация, свързана със социалното подпомагане и на местно ниво - особено за малките общини, тази администрация е от съществено значение, тъй като един или друг начин, в малките общини, на базата на лични контакти и познания има по- големи възможности за оказване на адекватни и навременни помощи, свързани със социалното подпомагане;
* Създадените местни съвети по социално подпомагане, които контролират решенията на " местния Парламент " и които следят за правилното разходване на средствата от фонда;
* Провежданите реформи по отношение на оказваните услуги на клиенти, въвеждането на принципа "обслужване на едно гише" и иновативните дейности по предоставяне на услуги -информация и консултация, които се правят в системата на социално подпомагане у нас.

Източници
1. ЗАКОН за социално подпомагане, Обн., ДВ, бр. 56 от 19.05.1998 г., ........изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г.
2. Анализ на законодателството, политиките и практиките в България по отношение правата на децата, Национална мрежа за децата, Европейски информационен център, София, 2010
3. Отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане, 2011, София, 2012
4. Стратегически план за Агенцията за социално подпомагане, 2012-2014, София, 2012
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Администрация на социалното подпомагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.