Администрация на социалното подпомагане


Категория на документа: Икономика


* Настаняване на деца в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и издаване на заповед.
* Приемане на сигнали за наличие на деца в риск - устни, писмени, сигнали по електронен път и др.

4. Анализ на административното обслужване в Агенцията

Агенцията предоставя административни услуги при спазване на Административно процесуалния кодекс, Закона за администрацията и Наредбата за административно обслужване на принципа "Едно гише". Принципите на административното обслужване са заложени в Харта на клиента.

Със заповед е определено конкретно работно място, което изпълнява функциите на Център за информация и услуги, на принципа "Едно гише". В заповедта са определени служителите, които обслужват електронен адрес, на който се подават запитвания от граждани и организации.

Към Агенцията има и открит и Call - център, който разтоварва позвъняването до различни телефони на АСП и териториалните поделения, като същевременно осигурява бърз и удобен начин за достъп на клиентите до консултации. На горещата телефонна линия на АСП се обслужват както настоящи така и потенциални клиенти, които чрез нея получават лесен и бърз достъп до информация за реда, условията и възможностите, които са регламентирани в действащото законодателство.

Следва да се отбележи, че при провеждане на всяка една консултация се изисква компетентно становище по повече от един нормативен акт. Експертите, работещи с клиенти са подложени на изключително натоварване, имайки предвид съществуващото многообразие на проблеми, свързани със социалното подпомагане и услуги.

Във връзка с предложенията за подобряване на координацията между администрациите към МТСП при предоставянето на административните услуги за гражданите и бизнеса, през месец февруари 2010 г. са разработени и утвърдени Мерки за подобряване на административното обслужване в Агенцията и териториалните й поделения. Като основни акценти са набелязани създаване на комисия по качеството, мониторинг на териториалните поделения на Агенцията и провеждане на анкета сред клиентите на дирекциите "СП", увеличаване на броя на териториалните поделения на Агенцията, работещи на принципа "Едно гише" и подписване на споразумения между държавните институции за предоставяне на информация по електронен път.

За изпълнение на посочените по -горе функции, дирекциите "Социално подпомагане" имат право на безплатен достъп до Национална база данни "Население", който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и задължително изискват по служебен път необходимата им информация от автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й.

5. Функции на Съвета за социално подпомагане

Основните функции на този орган са да:
- обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове, програми и стратегии в областта на социалното подпомагане;
- обсъжда годишните отчети и анализи за дейността на Агенцията за социално подпомагане;
- обсъжда годишния доклад на фонд "Социално подпомагане";
- определя членовете на УС на фонд "Социално подпомагане";
- съдейства за координацията между държавните и общинските органи и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на социалното подпомагане;
- поддържа връзка със средствата за масово осведомяване и популяризира дейността, свързана със социалното подпомагане;
- приема ежегодни отчети за дейността си.

6. Функции на местните съвети за социално подпомагане

Местните съвети се конституират като консултативни органи към Общинските съвети към общините, като оказват съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняват обществен контрол върху тяхното осъществяване.

Съветите имат следните основни функции:
* те съдействат за провеждане на политиката по социално подпомагане в дадената община, като внасят конкретни предложения до Комисията по социални дейности към Общинския съвет;
* те обсъждат регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане, като дават конкретно писмено становище относно приемането или отхвърлянето им;
* те съдействат за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица;
* те осъществяват контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;
* дават становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

Съветът получава информация от потребителите на социални услуги и/или представляващите ги организации, относно потребностите им. Съветите също така, приемат сигнали от граждани, подпомагани по реда на Закона за социално подпомагане или потребители на социални услуги, като извършват проверка по случая и дава становище.

При установяване нарушения на критериите и стандартите на предоставяните социални услуги, Съветът може писмено да уведоми Председателя на Общинския съвет и Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Съветът има право да изисква и да получава от дирекция "Социално подпомагане" информация относно дейността по социалното подпомагане.

Броят на членовете на съвета се определя с решение на Общинския съвет, като в състава му се включват представители на институции, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които имат отношение към дейностите по социално подпомагане. Съветите се управляват от председател и секретар, като председателят организира и ръководи заседанията на Съвета и го представлява пред трети лица, а секретарят на съвета:
* организира подготовката на заседанията на съвета;
* уведомява писмено всички членове на съвета за
* предстоящите заседания и предложения, включени в дневен ред;
* води протокол от заседанията, който се подписва от него и от председателя;
* съхранява протоколите и придружаващите ги материали от заседанията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Администрация на социалното подпомагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.