Администрация на социалното подпомагане


Категория на документа: Икономика


* постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
* дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
* приходи от други източници.

Наред с това, има и учреден фонд "Социално подпомагане", чийто средства се набират от:
* целева субсидия от републиканския бюджет в размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България;
* дарения и завещания от местни и чуждестранни физически или юридически лица;
* такси, заплащани от лицата, ползващи социални услуги, финансирани от републиканския бюджет;
* приходи от организирани извънредни и специализирани тиражи на Държавната парично-предметна лотария и на Българския спортен тотализатор;
* възстановени неправомерно и недобросъвестно получени средства по фонда и лихвите по тях;
* такси от издадени лицензи;
* приходи от други източници.

Според чл 27 - ми на закона, средствата по фонд "Социално подпомагане" се разходват за:
* социални помощи;
* целеви социални програми и проекти в областта на социалното подпомагане;
* социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2 и 3 на закона за социално подпомагане;
* изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;
* придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;
* изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;
* издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.

Орган за управление на фонд "Социално подпомагане" е управителният съвет, който се състои от управител, подуправител и трима членове, които се назначават и освобождават от министъра на труда и социалната политика.

3. Основни административни дейности на Агенцията по повод социалното подпомагане у нас

Законът и административно -устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане в България делегират редица задължения на администрацията на институцията.

Първата и най- важна дейност, която се осъществява е по повод информиране, консултиране и насочване на гражданите във връзка с дейностите в областта на социалните и семейните помощи, социалните услуги, месечната добавка за социална интеграция, целевите помощи, безплатни винетни стикери за хората с трайни увреждания, осигуряване правата на военноинвалидите и закрила на детето.

Както е видно, това е типично информационно - консултантска дейност, която се извършва, като наред с това, дейността е придружена с редица чисто деловодни процеси -например входиране на молби, разпределение на самите молби, обработка, контрол на законността и основанието на съответното искане и пр.

Законът и правилникът повеляват, че Агенцията приема следните молби за подпомагане:
* молби - декларации за отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и издаване на заповед;
* молби - декларации за отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и издаване на заповед;
* молби - декларации за отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и издаване на заповед;
* молби - декларации за отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и издаване на заповед;
* молби - декларации за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и издаване на заповед;
* Приемане на молби - декларации за отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и издаване на заповед и още редица други.....

Като цяло, може да се каже, че в Агенцията и нейните структурни подразделения се осъществява входиране и предвижване на молби, свързани с нужди на лица, при които се е сбъднал някакъв вид социален риск и които са във временно или постоянно финансово или здравословно затруднение.

Наред с това, Агенцията осъществява и услуги, свързани с издаване на констатации за текущо състояние, като например:
* Издаване на служебна бележка, удостоверяваща, че лицето е на социално подпомагане
* Издаване на служебна бележка за получени суми по видове социални помощи.
* Издаване на служебна бележка за получени: месечна добавка за социална интеграция; целеви помощи за социална интеграция; безплатен винетен стикер; месечни целеви помощи за телефонни услуги за военноинвалиди и безплатно пътуване 2 пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната за военноинвалиди.
* Издаване на служебна бележка на хора с трайни увреждания за посещение в държавна институция (РДСП, ДСП), във връзка с плащане на целева помощ.

Други дейности, при които Агенцията посредничи са по отношение на закрила и де институционализацията на децата у нас, като например:
* Кандидатстване за утвърждаване на доброволни и професионални приемни семейства и издаване на заповед.
* Приемане на молби за настаняване на деца в семейство на роднини или близки и издаване на заповед.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Администрация на социалното подпомагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.