Администрация на социалното подпомагане


Категория на документа: Икономика


Администрация на социалното подпомагане

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 2
1. Законово определение на социалните услуги 3
2. Централен административен орган, свързан със социалното подпомагане на лицата у нас 3
3. Основни административни дейности на Агенцията по повод социалното подпомагане у нас 6
4. Анализ на административното обслужване в Агенцията 8
5. Функции на Съвета за социално подпомагане 9
6. Функции на местните съвети за социално подпомагане 9
Заключение 11
Източници 12

Въведение

Наличието на социално подпомагане от страна на държавата се детерминира от няколко гледни точки:
* на първо място, модерната държава е от социален тип. Тя оказва- доколкото нейния бюджет го позволява - помощ на лицата, които постоянно / лица с увреждания/ или временно / например безработни/ се нуждаят от подобна помощ;
* на второ място, всяко едно лице е заплашвано от рискове. Те могат да възникват по повод трудовата му дейност или по повод личния живот на индивида. При сбъдване на риск в сила влиза системата за солидарност, изразяваща се в съвременната социална политика и регулирана от държавата;
* на трето място, наличието на социално подпомагане е свързано с това, че държавата не винаги може да предложи адекватна услуга - например - не винаги -в условията на пазарна икономика може да се реализира правото на труд, а в определени случаи - не е възможно или пък целесъобразно държавата да предоставя само финансови средства и помощи.

Тогава, държавата или местната власт осъществяват социално подпомагане. Това подпомагане е свързано с редица бюрократични дейности, като в случая - под бюрократични се има предвид чисто административни дейности, като например: приемане на молби, консултиране, работа със случаи, анализ на ситуации и други.

Цел на настоящата разработка е да анализира административната структура на социалното подпомагане като израз на социалната политика в страната. Актуалността на темата произтича както от факта, че тази структура е разделена най -малкото на две - на местна и централна, така и поради факта, че в условията на нарастващ интерес към публично -частното партньорство, в процесите на социални услуги участие взима и бизнеса, както и разбира се - неправителствените организации. Това изисква повишен капацитет от страна на администрацията на социалното подпомагане и е една от основните причини за обучение и изследване на ефективността на самата администрация на социалното подпомагане.

1. Законово определение на социалните услуги

Разбирането за социални услуги е определено нормативно в Закона за социалното подпомагане, където те се разглеждат като дейности, които се основават на социална работа и са насочени към помощ на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и социално включване. В Допълнителните разпоредби към закона, определението е представено, като "дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот" . С нормативните актове се определят видовете социалните услуги, кой ги извършва, кой и как ги разкрива и закрива. Съгласно Закона за социално подпомагане социалните услуги могат да бъдат извършвани от държавата, общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица. Наред с това, следва да се посочи, че извършваните социални услуги от страна на юридически лица може да се счита като вид иновация за българската практика, тъй като до преди известно време, това не беше възможно -такива услуги се предоставяха само от централната и местна администрация.

В Закона за социално подпомагане и в Правилника за неговото прилагане не е налице изрично разделение на социалните услуги с оглед на тяхното финансиране. Но такова разделение се прави на ниво Министерски съвет ежегодно, като всяка година той приема решение, с което се определят делегираните от държавата дейности (финансирани със средства от републиканския бюджет) и услугите, които са местна дейност. Това, от своя страна, изисква поддържане на администрация както от общините, така и от държавната власт.

Социални услуги на местно ниво са например услугите Домашен социален патронаж, Лични асистенти по Национална програма "Асистенти на хора с увреждания и др.

2. Централен административен орган, свързан със социалното подпомагане на лицата у нас

Организацията на централно публично ниво, която е ангажирана с дейности по администриране на системата за социално подпомагане е Агенцията за социално подпомагане, която извършва следните дейности:
* отпускане на социални помощи и семейни помощи за деца;
* предоставяне на социални услуги;
* контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;
* откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;
* регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, извършващи социални услуги;
* изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната;
* изготвяне на проекти на нормативни актове по социалното подпомагане;
* други дейности, определени в закон или акт на Министерски съвет.

Това е типично бюджетно предприятие, то е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане е със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции "Социално подпомагане".

фигура 1 Структура на Агенцията за социално подпомагане

Агенцията за социално подпомагане е администратор на следните собствени приходи:
* приходи от глоби за нарушения по закона за социално подпомагане;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Администрация на социалното подпомагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.