"Революционното богатство" на Алвин и Хайди Тофлър


Категория на документа: Икономика


ИЗПИТ ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
"ЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО"

Отговори на въпросите върху книгата: " Революционното богатство" на Алвин и Хайди Тофлър

Разработил: Десислава Иванова Бакърджиева

1. Коя е основната идея / теза изказана в книгата?

Основната идея в книгата "Революционното богатство" на Алвин и Хайди Тофлър е, че най -необходимите на човека блага не подлежат на продан и за тях не съществува разменно средство. Промяната към икономика на знанието тепърва започва. Тя налага промяна в бюрократичната организация. В определени страни религиозните организации ще стават все по-популярни. Държавата и идеята за суверенитет се появяват с индустриалната революция, но цялата тази система се променя.

Авторите разглеждат промените извършващи се в съвременния икономически процес, залеза на капитализма и настъпването на нови тенденции в икономиката като цяло.

Тази книга е за бъдещето на богатството - видимото и невидимото, - за една революционна форма на богатство, която ще прекрои нашия живот, нашите компании и нашия свят през устремените към нас години. Тофлър обсъждат всичко - от семейството и трудовата заетост до разрастващата се комплицираност на всекидневния живот. Занимава се с истини, лъжи, пазари и пари, хвърля светлина върху колизията между промяната и антипромяната в света около нас, както и в самите нас, предричат следващата голяма икономическа революция.

Една от идеите, които Тофлър развиват в четвъртата си футуристична книга е за наличието на две паралелни икономики в системата на човешкото богатство: парична икономика и икономиката, която не ползва пари в своите отношения - просуматорство. Думата "просуматор", съчинена от прочутите американски футуролози, е съставна от "производител" и "консуматор".

Паричната икономика търси пролуки в системата на безплатните икономически отношения и ги открива в удобството и навика. Парите се оказват излишни или дори възпрепятстват едно много масивно създаване на стойност от доброволно и невъзнаградено усилие. Икономиката на съзнанието в глобалната мрежа (1992, 1993), предусеща коренно нов модел на заплащане в икономиката, която става все по-виртуална и мрежова. Огромен брой хора днес живеят без никакви пари, без да изпитват нужда. Те консумират само това, което са произвели с ръцете си, и не правят нищо, за да се присъединят към паричната икономика. Отношението към парите е въпрос, който продължава да чака изводи.

2. Какво е основното послание на нейния автор?

Основното послание в книгата "Революционното богатство" на Алвин и Хайди Тофлър е, че днешният свят и посоката, в която се движи икономиката ни принуждават да сме в крак с тенденциите, а по-точно да не изоставаме с технологии и идеи. Стига се до момент, в който или увеличаваш нематериалните си компоненти или загиваш. Изхождайки от написаното, в новия икономически модел нематериалното е навсякъде и противоречи непрекъснато на капитализма. Като ясен пример в книгата са дадени Законите за търсене и предлагане - едни от основните закони на капитализма. Като изхождаме от факта, че нематериалните стоки и услуги стават все повече и по-достъпни и на практика са неизчерпаеми, следователно тяхното предлагане е безкрайно, ще може ли една нематериална икономика да съществува паралелно с капитализма.

Изхождащите проблеми от нематериалността авторите отправят послание да се борим с интелектуалната кражба, потъпкването на патенти и авторски права. Във вече невероятно развитото интернет пространство постепенно всичко става възможно.

Показателно за процеса на конвертирането на капитализма е това как преди години компании са се създавали от един човек или фамилно, докато сега стотици хиляди души могат да притежават една компания. Говори се за недостатъците, донесъл след себе си капитализма, като например огромния вътрешен дълг на Америка, трилионите долари, които се дължат по ипотеки и различни потребителски заеми.

Тофлър ни убеждават, че преди години светът е бил не само докапиталистически, но и допазарен. Според тях решаващото събитие, което е преобразувало пазарите и отношенията на тях е Индустриалната революция. Масовите пазари и масовото производство неминуемо влияят на тези процеси, също така урбанизацията. Иновациите в технологиите, производството, маркетинга довеждат до съвсем нови измерения в икономиката. Всички тези събития и промени повишават в необичайна степен ролята на пазарите в живота на хората.

Авторите ни предупреждават и за така наречените "флаш пазари". Те се получават, когато компании от различни краища на света се конкурират помежду си на преходни арени. Според Тофлър пазарите ще продължават да се разделят на все по-малки, кратковременни и по-зависими от знанието отломки. Демасовизирането ще продължи да се разпространява навсякъде, където има средна класа и култура.

Несъмнена промяна, случваща се на пазара е и персоналното ценообразуване. Преди не е имало термин "персонална цена", имало е фиксирана цена или "една цена за всички". Но очакванията за следващите години далеч не са свързани със стабилни и бавно променящи се пазари, за които са характерни фиксираните цени. Бързото развитие и резките промени в пазарите налагат персоналните цени.

Скоростта, с която възникват и пропадат отделни пазари и цели пазарни сектори Тофлър наричат "Ускорен метаболизъм". Според тях "метаболизмът" на капитализма се ускорява и се очаква да прехвърли здравословните темпове, но остава въпросът какви ще са последиците. Бързото разпространение на пазарния капитализъм, свръхконкуренцията, разрастващите се темпове на иновация едновременно стимулират темповете на комодификация, т.е. повече "неща се предлагат за продажба, но и все повече се оттеглят от продажба. Следователно на всеки пазар действат маркетизация и демаркетизация. Но според сем. Тофлър много малко внимание се обръща на темповете на тези процеси.

В днешно време почти всеки традиционен сектор има свой виртуален близнак, както и авторите осаглавяват една от главите си. Електронната търговия се разраства с главоломни темпове. Говрейки за парите авторите ни запознават с т.нар. "скрит данък", който представлява разходи, които неявно се прехвърлят върху цената , данък, който плащаме за удобството да използваме пари.
Бързата диверсификация на начините на плащане и на степените на разменимост отразява цялостното преодоляване на принципа на индустриалното минало "един модел за всички". Според авторите прогнозите за скорошната "смърт на парите" не са толкова фантазьорски. Още една предпоставка за изчезването на парите е и разрастването на "бартера" . Той вече не съществува само в своите дребни форми на размяна във всекидневието, а присъства и в големия бизнес. И след всичко казано до тук, авторите задават въпроса "Когато процесът на революционно предефиниране приключи, дали това, което ще остане, все още ще бъде капитализъм?" .Според Тофлър революционното богатство подготвя ново бъдеще за бедността. Според тях се очаква новата икономика да изкорени глобалната бедност.

Биоикономиката също преминава сериозен етап на развитие и трансформация. Според прогнозите на учените дори тя ще се вмести в първите места по важност. Наблюдава се и нова вълна на хиперземеделие, според авторите наближава денят, в който селското земеделие и аграрният бизнес ще станат анахронизъм.

Като заключение от прочетеното до тук, може да се каже, че основното послание на Тофлър е : Капитализмът си отива и дава ред на новите технологии, новите пазари и новата икономика.

3. Какво ново научихте от книгата?

Бъдещето на революционното богатство " в нашите джобове" и на планетата ще се определя не само от взаимоотношенията между пазарите, а и от политиката и държавата. Великите нации придобиват повече власт и започват да се обединяват по нов начин. Смятам, че държавата като единица за разделение на света ще бъде подложена на силен натиск. Това, разбира се, няма да се случи навсякъде, защото страните в света са на три нива на развитие - земеделски, индустриални и развиващи се. Във високотехнологичните държави вече наблюдаваме сериозни вътрешни борби и това е поредното пророчество на Тофлър, което се реализира в рамките на едно десетилетие. Причината за това е, че не може да настъпи технологична революция, без да е съпътствана от социална революция. Навлизането на високите технологии в други държави изисква нови форми на организационни структури, висока степен на бюрокрация. Трябва да се изградят структури, които да са гъвкави към промените и които могат да функционират в икономиката на знанието.

Един от наболелите проблеми на нашето съвремие е проблемът с бедността. Според Тофлър това е поредица от проблеми, които не могат да се решат чрез прилагане на единен подход. Ако се върнем назад, част от причините за бедността са в културата на държавите. Няма универсален начин за премахване на бедността. Трябва да се търсят нови начини за осигуряване на храна и вода, което е съчетание от технологии и култура. Справянето с всяка криза ще се базира на знанието. Компаниите, както и другите институции, трябва да бъдат по-гъвкави, за да се развиват или поне да запазят позициите си. Бизнес гигантите ще загубят доминиращата си роля, ако не се променят. Ключов въпрос за тях ще бъде как се справят с вътрешната съпротива към промяната. Независимо дали промените са свързани с разработване на нов продукт, нови технологии, реорганизация, навлизане на нови пазари и т.н., "винаги има хора, които печелят, и хора, които губят." - както казва Алвин Тофлър.

4. Как ще ви е полезно това което научихте и как ще го използвате и прилагате?

Книгата : " Революционното богатство" на Алвин и Хайди Тофлър предлага голямо изобилие от начини за технологичната сингуларност, хипотетичното събитие, случващо се, когато технологичният прогрес стане толкова ускорен, че прави бъдещето след него качествено различно и трудно предсказуемо, но също така и за начини за изграждане на среда за знанието, отчитайки, че знанието не е информация, а е вътрешно присъщо за всеки индивид и неотделимо от него. За да се осъществи икономическата революция богатството трябва да се трансформира не само в количествено отношение, но и от гледна точка на това как се създава, разпределя, циркулира, изразходва, спестява и инвестира.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Революционното богатство" на Алвин и Хайди Тофлър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.