Социална работа с приемни семейства


Категория на документа: Икономика


* Практическа грижа - посрещане на всекидневните нужди на детето - жилище, храна, облекло, хигиенни нужди;
* Сигурност - осигуряване на безопасна и сигурна семейна среда за правилното физическо, психическо и социално развитие на детето.
* Емоционална подкрепа - децата се нуждаят от емоционална подкрепа, спокойствие, обич и привързаност, за да развият усещане за значимост и добра самооценка;
* Търпение и разбиране - детето ще се нуждае от време, за да се приспособи към новото семейство и всичко, което се случва по време на процеса на адаптация ще рефлектира върху умението му да създава отношения на доверие;
* Образователна подкрепа - окуражаване за продължаване и повишаване на образованието на детето и подкрепа за развиване на образователните му възможности;
* Подкрепа за развитие на увереност и социални умения - детето има нужда да бъде насърчавано, за да развие увереност в собствените си сили и възможности, да бъде подкрепяно в усвояването на умения за самостоятелен живот;
* Подкрепа за поддържане на връзката на детето с неговото семейство - желание да подкрепят и улеснят контакта на детето със семейството му.
* Работа в екип - способност да работят с други професионалисти, ангажирани с грижата за деца и да допринасят за съставянето, развитието и изпълнението на план за грижи на детето.

По време на престоя в приемното семейство приемните родители поемат отговорността за опазване на живота и здравето на детето и за неговото възпитание. Те не могат обаче да вземат решения, засягащи бъдещето на детето, или да променят решения, които са били съгласувани с човека, носещ родителската отговорност, и с другите специалисти от Отдел "Закрила на детето".

Когато детето има биологични родители или роднини, се определя режим на посещения; кой е отговорен да води детето при тях (приемният родител или социален работник); според случая се определя къде е най-добре да се провеждат тези срещи. Тези срещи се определят само, ако не оказват вредно влияние върху детето или не го застрашават по някакъв начин.

Социалният работник, работещ с детето, го посещава в приемното семейство най-малко 2 пъти през първия месец и веднъж през всеки следващ месец. Приемното семейство осигурява възможност на социалния работник за осъществяване на лични контакти с детето.

Приемното семейство уведомява Дирекция "Социално подпомагане" при настъпване на важни обстоятелства, засягащи детето, като:
- промяна на настоящ адрес;
- сключване на брак от приемния родител;
- развод на приемните родители;
- други важни обстоятелства.

Социалният работник, работещ с приемното семейство, най-малко веднъж годишно прави преглед на вече утвърденото приемно семейство, като провежда среща с него, посещава дома му и изготвя доклад.

Дирекция "Социално подпомагане" осигурява подкрепа и помощ на приемното семейство при изпълнението на задълженията, свързани с отглеждането и възпитанието на настаненото дете.

Осигурява се месечна сума за издръжка на детето. Тя е различна при деца на различна възраст. В случаите, когато детето има специални здравословни нужди или е с увреждане се получава и допълнителна фина-
сова помощ.

Консултирането на приемни семейства е свързано с най-често възникващите трудности след настаняването на детето. Опитът показва, че най-срещаните проблеми, които родителите споделят и за които търсят подкрепа, са: трудности при адаптирането на детето в семейството и обществото; конфликти между биологичните деца и приемното дете; въпроси относно необходимата информация, която трябва да дадат на детето за собствените му родители и най-подходящите начини за това; проблеми с усвояването на учебния материал или преместването на детето в друго училище.

Консултирането и подпомагането включва текущи индивидуални разговори с всички приемни родители, домашни посещения, индивидуални разговори с приемното дете.

Най-честите причини за прекратяване на престоя на деца в приемни семейства са възникване на семейни проблеми от различен характер или несъвпадане на очакванията и нагласите между приемно дете и приемно семейство, което довежда до невъзможност за полагане на адекватни грижи.

За развитието на приемната грижа е необходима ясна политическа воля за деинституционализация на грижите за деца и превръщането и в приоритет на политиките за деца в риск у нас. Това означава осигуряване на средства, на хора, на гъвкави механизми за приложение на новото законодателство в областта на закрилата на детето.

Необходими са сериозни усилия за повишаване на информираността на населението и преди всичко на разбирането на същността и смисъла на приемната грижа. Това би повлияло върху мотивацията на хората да станат приемни родители. Необходимо е да се представят конкретни случаи, чрез които да се предоставя информация за смисъла на тази грижа за отделното дете, за същността на грижата в семейна среда, за радостите и трудностите, които я съпътстват.

Необходимо е да се създадат механизми за ускоряване на процедурата на подбор, оценка и обучение и подкрепа на приемните родители, тъй като действащата влияе негативно на тяхната мотивация

• Да се въведе разумен срок за оценка на кандидат приемните семейства;

• Да се включат в нормативната уредба компетенции на специализирани органи по приемна грижа, включително НПО.

• Да се развият услуги за подкрепа на приемните семейства, особено за деца с особени нужди.

• Да се стимулират форми за индивидуална и групова подкрепа на приемните семейства - консултиране, групи за взаимопомощ, клубове и пр.

Развитието на приемната грижа изисква усилия за промяна и повишаване на позитивната нагласа към приемната грижа сред работещите в системата за закрила на детето и възприемането й като реална алтернатива, а не като нещо, което принадлежи на бъдещето.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа с приемни семейства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.