Растежът и спадът на икономиката


Категория на документа: Икономика
Курсова работа

НА ТЕМА

Растежът и спадът на икономиката като последици от действието на
принципите на мултипликатора и акселератора.

Изготвил: Проверил:

В днешно време икономиката е един много бързо променящ се процес. За да бъде добре една държава тя трябва да бъде със стабилна икономика, но за жалост в нашата страна сме далеч от добрата икономика. Малки заплати, малко спестявания, малко инвестиции и малък БВП. Растежът и спадът на иикономиката са част от последиците от действието на принципите на мултипликатора и акселератор.
Мултипликатора е коефициент, показващ изменението на дохода /БВП/ в резултат от промяна в обема на инвестициите. Той е е реципрочна величина на пределната склонност към спестяване.
Величината на мултипликатора е в права зависимост от МРС (Пределна склонност към потребление) и в обратна зависимост от MPS (Пределна склонност към спестяване).
Има няколко вида мултипликатори:
1. На инвестициите;
2. На автономното потребление
3. На износа;
4. На държавните разходи;
5. На данъците;

Мултипликационния ефект може да се реализира и като мултипликационен дефект, в смисъл че ако автономните разходи се съкратят производството ще намалее мултиплицирано, т.е. в по-голяма степен от съкръщението на планираните съвкупни разходи. По този начин Кейнс обяснява ефекта от съкръщаването на автономните разходи по-време на Голямата депресия в началото на 30-те години на миналия век.(1)
Действието на мултипликатора се описва в теорията като мултипликационен ефект.(2)
Централна концепция в модела е въведеното от Кейнс понятие склонност към потребление. То е в основата на кейнсианката потребителска функция и мултипликатора - структурни компоненти. (3)
Акселератор - числов коефициент, показващ изменението в инвестициите, в резултат изменение на дохода.
A = ΔI/ΔY
Принципът на акселерация проявява своя ефект с известно закъснение във времето. Извършените инвестиции в даден период са резултат от изменението на дохода в предшестващ период.Нарастването на инвестициите зависи от ръста на дохода. Промените на равнището на реалния БВП водят до ускорени промени в размера на реалните инвестиции. Нарастването на производството предизвиква нарастване на инвестициите и обратно при забавяне темпа на производство инвестициите се съкращават ускорено и при намаляването му стават отрицателни. Така действието на акселератора генерира икономическа нестабилност. Действието на акселератора влиае и на изменението на очакваните печалби. Когато реалният БВП нараства бързо в бъдеще се очаква нарастване на продажите и висока печалба, което ускорява инвестиционното търсене.
Общ механизъм, който обединява взаимодопълващото се действие на мултипликатора и акселератора e осцилатора. Той изразява последователните изменения в равнището на инвестициите и дохода.
Може да се направи заключение, че малкото инвестиции и малкото спестявания се дължат на инономическата криза. В нея цените растът,а доходите намаляват, инвестициите спадат.В момента целият свят е в икономическа криза и от това как всяка от икономиките реши вътрешните си проблеми зависи нарастването на БВП и съответно на инвестициите.

Литература:

(1). Тонев, М. МАКРОИКОНОМИКА, Ш., 2011, с. 126
(2). Тонев, М. МАКРОИКОНОМИКА, Ш., 2011, с. 126
(3). Тонев, М. МАКРОИКОНОМИКА, Ш., 2011, с. 126
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Растежът и спадът на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.