Концепции за човешкия капитал и перманентното обучение


Категория на документа: Икономика


* насърчаване на участието във всички форми на перманентното обучение
* Стратегията набелязва дейности за подобряване на възможностите за участие в учене, за повишаване на квалификацията, за признаване на резултатите от ученето и за прилагане на практика на всички професионални , лични и социални умения и компетентности.Дейностите са насочени към:
* развитие на ефективна система за учене през целия живот, отговаряща на различните потребности на учещите и създаване на разнообразни възможности на формално, неформално и самостоятелно учене, съответстващи на потребностите на пазара на труда
* разработване на системи за гарантиране на качеството на този вид образование, насочени към учебното съдържание, методите и подходите за преподаване;
* формиране на култура на учене и мотивация за учене чрез развитие на консултирането и ориентирането през целия живот в училищата, в университетите и на работното място;
* въвеждане на система за натрупване на кредити в процеса на обучение за придобиване на квалификации и индивидуализиране на личностното и професионално развитие, както и гарантиване на мобилността на обучаващите се
* разработване на механизми за сертифициране на резултатите от формалното и неформално обучение, самостоятелното учене и на базата на предишен опит, и създаване на прозрачна и съгласувана система за признаване на всички постижения на ученето - знания, умения и компетентности
* насърчаване на изследователската дейност
* създаване на система за финансиране като инструмент за гарантиране на ефективността и качеството на образованието и обучението чрез общата отговорност между държавата, работодателите и учещите се;
* създаване на механизми за взаимодействие и обмяна на информация между всички участници в ученето през целия живот

5.Обобщение
Икономическата функция на образованието и възпитанието влияе върху производителните сили и ефективността на обществения труд.Икономическата ефективност на образованието в обща форма може да се изрази чрез разликата във величините на пълните разходи на обществото за образование и прираста на националния доход, получен за сметка на тези разходи.През последните години се затвърди убеждението, че образованието е национално капиталовложение и един от основните източници на обществено богатство.Доказано е , че началното образование повишава ефективността на труда на работниците с 43% , в сравнение с неграмотните на същата възраст и стаж.Средното образование увеличава ефективността със 108% , а висшето образование с 300%.Може да се твърди , че разходите за повишаване на образователното равнище на човешкия капитал са равностойни на разходите за техническото усъвършенстване на производството.Образованието играе огромна роля в процеса на възпроизводството и квалифицирана работна сила.Чрез тази си роля то се свързва с всички други отрасли на стопанството и културния живот.Ето защо в края на миналия век е започнала да се обособява като самостоятелна научна област наречена икономика на образованието или икономика базирана на знанието.Такава ,едно общество може да изгради само с непрекъснати и системни инвестиции в човешкия си капитал , посредством перманентното образование.То е неизменна част от нашето битие и колкото повече инвестираме в този процес и акумулираме знание, опит и умения, толкова по-чувствително ще се промении нашият живот и ще се повиши степента ни на образование и квалификация , нивото ни на обществено израстване, духовното ни и културно обогатяване, не само като човешки капитал, а и като личности.В следствие на този процес, който започва от индивидуалната личност , ще настъпят и промени в цялото общество базирани на знанието, на интелигентността и културата, ще се промени и разшири мирогледът на нацията.Ще се засили мотивацията и конкуренцията в индивида, а точно там се корени и просперитетът на нацията.. По тази причина , от голямо значение за една държава е да успее да изгради инстуционална система за професионална подготовна и преквалификация на различни равнища.Необходимостта от непрекъсваемост на образованието през целия живот, произлиза от динамиката на общественото развитие и глобализацията на света.Това налага постоянно обновяване на информацията и подготовката на човешкия капитал, за да може индивидът да се самоусъвършенства и да отговаря в максимална степен на пазара на труда и да се интегрира, и реализира успешно в обществото.Този модел на образование е познат и като андрагогически модел, който води началото си от педагогическата наука, но е задължително да го споменем като последно (или предпоследно) звено на ученето през целия живот, като модел на образование на възрастните, който е тясно свързан с развитието на човешкия капитал.В него влизат хора, които имат вече определена база знания и умения, те имат изразен стремеж към самостоятелност, самореализация и прагматично отношение към овладяваните от тях знания.
6.Заключение
Съвкупността от всички целенасочени дейности на перманентното образование, с цел подобряване и обогатяване на знанията, уменията и компетенциите на обществото като цяло , формира един нов тип култура на учене.Непрекъснатото инвестиране в човешкия капитал , дава възможност за появата на трайни тенденции на еволюция на обществото.С доброто образование през целия живот се решават не само икономически, но и изключително сериозни социални проблеми, свързани с професионалната реализация на хората средна и по-висока възраст.При формирането на приоритета за перманентното образование, държавата трябва да осигури и създаде връзка между бизнеса , като потребител на това образование, и индивидът като притежател на човешкия капитал.То допринася за икономическото развитие по редица начини.Образованата работна сила може да използва най-новите технологии, дори да ги създава, което увеличава производителността и конкурентноспособността на фирмите.По-добре образованата работна сила е много по-гъвкава и мобилна.
В днешният свят на бързоразвиващи се информационни технологии , на непрекъснато повишаващи се изискавания към подготовката , качеството на образование на съвременния човек, все по-трудно е да бъдеш на върха на професионалната и социална реализация.За да се адаптира образованието към нужните на новото информационно общество, е необходимо да се стимулира, инвестира и подпомага системното обучение през целия живот.Нужно е да се утвърждават такива образователни модели, които да превърнат ученето през целия живот от философия в практика на реалния живот.Трябва обучаващия се индивид сам да умее да се насочва , да подрежда и реализира процеса на обучение, като това ще му помогне да се намери своят път в живота и да се изгради като личност .
Списък на използваната литература
1 Казаков, Ат. "Човешкият капитал". 2001г. София
2.Андреев, М. "Общество и образование" Университетско издателство "Св.Климент Охридски" 1998г. София
3.Интернет - www.econ.bg , www.money.bg

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Концепции за човешкия капитал и перманентното обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.